ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА В ПОКУТСЬКИХ ГОВІРКАХ (НА МАТЕРІАЛІ СІЛ СТЕЦЕВИ І СТЕЦІВКИ СНЯТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
PDF

Ключові слова

говірка
запозичення
діалектна лексика
полонізми
германізми

Як цитувати

Личук, С. (2022). ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА В ПОКУТСЬКИХ ГОВІРКАХ (НА МАТЕРІАЛІ СІЛ СТЕЦЕВИ І СТЕЦІВКИ СНЯТИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Молодий вчений, 1 (101), 170-174. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-36

Анотація

У статті висвітлено один із продуктивних способів поповнення фонду західноукраїнської діалектної термінології ‒ запозичення. У публікації представлено частину зібраної діалектної лексики, котра активно вживається в мовному потоці жителів покутських говірок Стецеви і Стецівки та прилеглих територій, що належать до Снятинської об'єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області, Україна. Найбільше запозичень ‒ з польської, німецької, російської мов, що зумовлено різними історичними, політичними, культурними умовами, в яких перебував регіон. Зафіксовано також запозичення з французької, англійської, латинської, угорської та інших мов. Мета статті ‒ виявити та дослідити особливості чужомовних запозичень, продемонструвати новий фактичний матеріал, що поповнює національний лексис. Методологія розвідки передбачає використання таких загальнонаукових методів: системного, зіставлення, порівняльного, систематизації. Наукова новизна дослідження полягає в особливій увазі лексикографічному вивченню загальної лексики та науковому осмисленню досліджуваного сегмента діалектної лексики в окремому регіоні України. Тут відображено частину лексики, її особливості та результати дослідження з аналізом фактичного матеріалу. У досліджуваних говірках використовується лексика, яка властива мовленню мешканців Покуття та прилеглих територій, частково інших говорів. Говірки Стецеви і Стецівки не претендують на якісь особливі фонетичні, граматичні та інші особливості, які могли б бути відсутні в інших покутських говірках, хоча у них можна знайти й окремі незначні фонетичні, лексичні, граматичні, синтаксичні відмінності. Висновки. Діалектне мовлення є системно організоване на всіх мовних рівнях. Це цілісна комунікативна система, в якій своєрідно-говіркові мовні властивості органічно поєднані з загальнонародними, літературними як визначальними і кількісно найповніше виявленими.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-36
PDF

Посилання

Астаф'єва М. М., Воронич Г. В. Словник гуцульських говірок Річки та Яворова: у 4-х книгах. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. 516 с.

Гвоздяк О. Інтеграція побутової лексики в українсько-німецько-угорських міжговіркових контактах (Мукачівщина). Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 2009. Вип. 13. С. 42–44.

Гриценко С. П. Історія дослідження українського лексикону XVI–XVII ст. Studia Linguistica. 2014. Вип. 8. C. 325–349.

Закревська Я. В. Покутсько-буковинський говір. Українська мова : енци-клопедія / ред. В. М. Русанівський [та ін.]. Київ : Українська енциклопедія, 2000.

Кочерган М. П. Німецькі лексичні запозичення в південно-західних говорах української мови. Мовознавство. 1997. № 1. С. 19–24.

Лесюк М. П. Мовний світ сучасного гуцульського села (Ковалівка Коломийського району). Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2008. 328 с.

Личук С. В. Словник народних географічних назв Івано-Франківщини. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. 312 с.

Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України : навч. посіб. для студ. вищих навч. заклад. Дрогобич : Посвіт, 2011. 122 с.

Павчак С. В. Словник покутського говору, чч. І-ІV (А-Д, 1 046 слів). альм. «Ямгорів», Городенка, 2014, 2016, 2017, 2018, чч. 24‒25, 27‒29. С. 205‒223, 242‒279, 269‒284, 169‒202.

Пиц Т. Б. До історії дослідження німецьких запозичених слів в українській мові. Українська мова. 2013. № 2. С. 84–99.

Прасол О. М. Історія дослідження явища запозичення в українському мовознавстві: проблемні питання. Лінгвістичні дослідження. 2014. Вип. 37. С. 42–49.

Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. Київ, 1985. 776 с.

Lychuk S. Theoretical and methodological principles of the research of national geographical lexis by Slavic and Ukrainian linguists (based on Ivano-Frankivsk Region, Ukraine). Acta onomastica LXI/1. 2020. Р. 136–152.

Astafieva, M. M., Voronych, G. V. (2014) Slovnyk Hutsulskyh hovirok Richky ta Yavorova: u 4-h knygah [Dictionary of Hutsul dialects of the River and Yavorov: in 4 books]. Іvano-Frankivsk: Misto NV, 516 s. (in Ukrainian)

Hvozdiak, O. (2009) Integratsia pobutovoi leksyky v ukrainsko-nimetsko-uhorskykh mizhhovirkovykh kontaktah (Mukachivshchyna) [Integration of domestic vocabulary into Ukrainian-German-Hungarian inter-agency contacts (Mukachevo)]. Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva [Modern problems of linguistics and literary studies], 13, 42–44. (in Ukrainian)

Hrytsenko, S. P. (2014) Istoria doslidzhennia ukrainskoho leksykonu XVI–XVII st. [History of the study of the Ukrainian lexicon of the XVI-XVII centuries]. Studia Linguistica, 8, 325–349. (in Ukrainian)

Zakrevska, Ya. V. (2000) Pokutsko-bukovynskyi hovir. Ukrainska mova : entsyklopedia / red. V. М. Rusanivskyi [tа іn.] [Pokutsko-Bukovynian dialect. Ukrainian language: encyclopedia]. Kyiv: Ukrainska entsyklopedia. (in Ukrainian)

Kocherhan, M. P. (1997) Nimetski leksychni zapozychennia v pivdenno zakhidnykh hovorakh ukrainskoi movy [German lexical borrowing in the southwestern languages of the Ukrainian language]. Movoznnavstvo [Linguistics], 1, 19–24. (in Ukrainian)

Lesiuk, М. P. (2008) Movnyi svit suchasnoho hutsulskoho sela (Kovalivka Kolomyiskoho rajonu) [The language world of the modern Hutsul village (Kovalivka, Kolomyia district)]. Іvano-Frankivsk: Nova Zoria, 328 s. (in Ukrainian)

Lychuk, S. V. (2018) Slovnyk narodnyh geografichnyh nazv Іvano-Frankivshchyny [Dictionary of folk geographical names of Ivano-Frankivsk region]. Іvano-Frankivsk: Misto NV, 312 s. (in Ukrainian)

Lopushanskyi, V. M., & Pyts, T. B. (2011) Nimetskomovni leksychni zapozychennia u pivdenno-zakhidnykh hovorakh Ukrainy [German-speaking lexical borrowings in southwestern Ukraine]: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Drohobych: Posvit. (in Ukrainian)

Pavchak, S. V. (2014, 2016, 2017, 2018) Slovnyk pokutskoho hovoru, chch. І-ІV. alm. [Dictionary of the Pokut dialect]. «Yamhoriv», Gorodenka, chch. 24–25, 27–29. ss. 205‒223, 242‒279, 269‒284, 169‒202.

Pyts, T. B. (2013) Do istorii doslidzhennia nimetskykh zapozychenykh sliv v ukrainskii movi [To the history of the study of German borrowed words in the Ukrainian language]. Ukrainska mova [Ukrainian language], 2, 84–99. (in Ukrainian)

Prasol, O. M. (2014) Istoria doslidzhennia yavyshcha zapozychennia v ukrainskomy movoznavstvi: problemni pytannia [History of research on the phenomenon of borrowing in Ukrainian linguistics: problematic issues]. Linhvistychni doslidzhennia [Linguistic research], 37, 42–49. (in Ukrainian)

Melnychuka, O. S. (Ed.) (1985) Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Kyiv. (in Ukrainian)

Lychuk S. Theoretical and methodological principles of the research of national geographical lexis by Slavic and Ukrainian linguists (based on Ivano-Frankivsk Region, Ukraine). Acta onomastica LXI/1. 2020. Р. 136–152.