РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД КОЗАКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.
PDF

Ключові слова

релігійний світогляд козаків
романтизм
козацькі літописи
історичний роман
українська література ХІХ ст.
Тарас Шевченко
Пантелеймон Куліш

Як цитувати

Лаврова, А. (2022). РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД КОЗАКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Молодий вчений, 1 (101), 166-169. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-35

Анотація

У статті розкривається поняття «релігійний світогляд», визначається специфіка релігійного світогляду козаків у художніх творах української літератури першої половини ХІХ ст. Тема козацтва в українській літературі широко використовується у творах письменників-романтиків, серед яких Т. Шевченко, П. Куліш, М. Гоголь, Є. Гребінка, М. Старицький. Аналіз здійснюється на основі роману «Чорна рада» П. Куліша та ранніх творів Т. Шевченка, зокрема «Гамалія», «Гайдамаки», «Іван Підкова», «Тарасова ніч»; розповідається також про козацькі літописи, з яких черпали інформацію автори історичних художніх творів; розкриваються такі явища як освячення зброї, традиція побратимства, яка має давнє коріння, ставлення козаків до духовенства та релігійних споруд.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-35
PDF

Посилання

Гармата Г. Козакоцентризм у творчості Т. Шевченка і П. Куліша: порівняльний аналіз. Шевченкознавчі студії. 2013. Вип. 16. С. 171–179.

Клименко Т.Є. Козацькі звичаї як інтертекстуальний елемент у романі «Чорна рада» П. Куліша. Вісник Запорізького національного університету. 2008. № 2. С. 108–111.

Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Львів : Сполом, 2005. С. 72.

Кукса В.В, Коломієць Т.В. Роль православної церкви в житті україн-ського козацтва. Сторінки історії : зб. наук. пр. 2012. Вип. 33. С. 12–21.

Пазенок В.С. Філософія : навч. посіб. Київ : Академія, 2008. С. 67.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів : Світ, 1991. Т. 2. С. 6.

Garmata G. (2013) Kozakocentryzm u tvorchosti T. Shevchenka i P. Kulisha: porivnyalnyj analiz [Cossack-centrism in the works of T. Shevchenko and P. Kulish: a comparative analysis]. Shevchenkoznavchi studiyi, vol. 16, pp. 171–179.

Klymenko T.Y. (2008) Kozatski zvychai yak intertekstualnyi element u romani «Chorna rada» P. Kulisha [Cossack customs as an intertextual element in the novel "Black Council" by P. Kulish]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, vol. 12, pp. 108–111.

Kolodnyj A.M. (2005) Ukrayina v yiyi religijnyh vyyavah [Ukraine in its religious manifestations]. Lviv: Spolom. (in Ukrainian)

Kuksa V.V., Kolomiyecz T.V. (2012) Rol pravoslavnoyi cerkvy v zhytti ukrayinskogo kozacztva [The role of the Orthodox Church in the life of the Ukrainian Cossacks]. Storinky istoriyi: zb. nauk. pr., vol. 33, pp. 12–21.

Pazenok V.S. (2008) Filosofiya: navch.posib [Philosophy: teaching aid.]. Kyiv: Akademiya. (in Ukrainian)

Yavornyczkyj D.I. (1991) Istoriya zaporizkyh kozakiv [History of the Zaporozhian Cossacks]. Lviv: Svit. (in Ukrainian)