ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
PDF

Ключові слова

вогнева підготовка
аналіз влучності стрільби
рівень підготовки стріляючих
сучасні вимоги до результатів враження противника під час проведення спеціальних операцій

Як цитувати

Зюбан, М., Муленко, О., & Бондаренко, С. (2022). ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Молодий вчений, 1 (101), 124-127. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-26

Анотація

Вогнева підготовка завжди грала визначальну роль при підготовці військо-вослужбовців. Але в останній час сильно змінились умови, в яких військово-службовець може застосовувати вогнепальну зброю і в зв’язку з цим значно підвищилися вимоги до рівня їх підготовки по володінню зброєю і застосу-ванню її в різноманітних ситуаціях. Удавана простота виконання пострілу часто приховує той факт, що результатом стрільби повинно бути гарантова-не, а не випадкове влучення. В статті розглянуті питання й особливості підго-товки солдатів та офіцерів з вогневої підготовки до Збройних сил України та інших військових формувань, розглянуті деякі вимоги до вогневої підготовки та педагогічної майстерності науково-педагогічного складу, наданий взає-мозв’язок організації навчального процесу з вимогами основних керівних документів, та з урахуванням умов, в яких військовослужбовці можуть за-стосовувати вогнепальну зброю. Все це приводить до значного підвищення вимог до рівня підготовки військовослужбовців по володінню зброєю і за-стосуванню її в різноманітних ситуаціях.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-26
PDF

Посилання

Наказ командувача Національної гвардії України № 727 від 28.10.2016 року «Про затвердження Курсу стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин Національної гвардії України».

Афанасьєв В.В., Мокреєв В.І., Шабалін О.Ю. Пістолети : навч. посібник. Харків : АВВ МВС України, 2012. 125 с.

Лавніченко О.В., Черніченко Ю.М., Пеньков С.Д. Правила стрільби із стрілецької зброї та засобів ближнього бою : навч. посібник. Харків : Військ. інститут НГУ, 1998. 29 с.

Наставление по стрелковому делу. 9-мм пистолет Макарова (ПМ). Москва : Воениздат, 1986. 96 с.

Наказ командувача Національної гвардії України № 151 від 14.03.2016 року «Про підготовку військовослужбовців, військових частин (підрозділів) Національної гвардії України».

Пістряк П.В., Муленко О.О., Самсонов Ю.В.; Вогнева підготовка. Навчальний посібник. Харків : НАНГУ, 2016. 68 с.

Козяр М.М., Виноградський Б.А., Ковальчук А.М. Основи влучної стрільби : навч посібник. Львів : ЛДУБЖ, 2008. 106 с.

Полякова Т.Д. Формирование двигательных навыков стрелка : Учеб. пособие. Минск, 1993. 124 с.

Коллектив авторов. статья «Огневая подготовка» // Военный энциклопедический словарь / Под ред. Горкина А. П. Москва : Большая Российская Энциклопедия, 2001. Т. 2. С. 203—816.

Nacionaljnoji ghvardiji Ukrajiny (2016) Nakaz komanduvacha Nacionaljnoji ghvardiji Ukrajiny # 727 Pro zatverdzhennja Kursu striljb zi strilecjkoji zbroji ta ozbrojennja bojovykh mashyn Nacionaljnoji ghvardiji Ukrajiny [About the statement of the Course of shootings from the small arms and armament of fighting cars of National guard of Ukraine], Kyiv.

Afanasiev V.V., Mokreiev V.I., Shabalin, O.Yu. (2012) Pistolety [Pistols]. Kharkiv: AVV MVS Ukrainy. (in Ukrainian)

Lavnichenko O.V., Chernichenko Yu.M., Penkov S.D. (1998) Pravyla strilby iz striletskoi zbroi ta zasobiv blyzhnoho boiu [Rules of shooting from small arms and melee weapons]. Kharkiv: Viisk. instytut NHU. (in Ukrainian)

Voenyzdat (1986) Nastavlenye po strelkovomu delu. 9-mm pystolet Makarova (PM) [Shooting instruction. 9 mm Makarov pistol (PM)]. Moskva.

Nacionaljnoji ghvardiji Ukrajiny (2016) Nakaz komanduvacha Natsionalnoi hvardii Ukrainy # 151 Pro pidhotovku viiskovosluzhbovtsiv, viiskovykh chastyn (pidrozdiliv) Natsionalnoi hvardii Ukrainy [On training of servicemen, military units (subdivisions) of the National Guard of Ukraine]. Kyiv.

Pistriak P.V., Mulenko O.O., Samsonov Yu.V.(2016) Vohneva pidhotovka. [Fire training]. Kharkiv: NANHU. (in Ukrainian)

Koziar M.M., Vynohradskyi B.A., Kovalchuk A.M. (2008) Osnovy vluchnoi strilby [Basics of accurate shooting]. Lviv: LDUBZh. (in Ukrainian)

Poliakova T.D. (1993) Formyrovanye dvyhatelnykh navykov strelka [Formation of motor skills arrow]. Mynsk. (in Belarus)

Horkyna A.P. (ed.) (2001) Ohnevaia podhotovka [Fire training]. Moscow: Voennyi entsyklopedycheskyi slovar. (in Russia)