МАНІПУЛЯЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ НОВИН
PDF (Англійська)

Ключові слова

перекладознавство
соціолінгвістика
маніпуляції в перекладі
ідеологія
політичний дискурс
новини
ЗМІ
інформаційна війна

Як цитувати

Галамай, І., & Дрогомирецька, У. (2022). МАНІПУЛЯЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ НОВИН. Молодий вчений, 1 (101), 87-90. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-19

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена впливом засобів масової інформації на світові процеси глобалізації, український політичний процес, становлення громадянського суспільства, рецепції категорії "Україна" в україномовному та англомовному середовищах. Сьогодні переклад продовжує відігравати значну роль у поширенні інформації. Це не дивно, враховуючи, що журналістика напряму пов'язана з мовою (передача інформації багатьма мовами, інтерпретація новин для різноманітної аудиторії та те, як новинні матеріали змінюються різними агентствами з різних причин). Новинні видання орієнтуються на сприйняття та оцінку інформації цільовою аудиторією, а тому фокусують увагу на тих аспектах, які можуть привернути увагу читачів. У результаті новини не є точним описом подій, а традиційні функції перекладача ставляться під сумнів у контексті перекладу новин, адже перекладач займає більш активну роль, може виступати як ініціатором мовної маніпуляції, так і її жертвою. Маніпуляція в політичному дискурсі є однією з найактуальніших проблем сучасної лінгвістики, її ареал складається з найрізноманітніших тактик впливу, таких як підтасовка фактів, поширення фейкової інформації та застосування лінгвістичних тактик, більше відомих під назвою "мовні маніпуляції". Переклад і маніпуляція взаємопов'язані. У перекладознавчій сфері термін “маніпуляція” передбачає модифікації тексту, здійснені перекладачем у зв’язку з потребою адаптувати повідомлення для кращого сприйняття цільовою аудиторією, враховуючи культурні, ідеологічні, лінгвістичні та художні специфіки задіяних у певній перекладацькій діяльності мов. Маніпуляція, отже, виникає у специфічному культурному середовищі та здійснюється перекладачем під впливом досвіду й особистісних характеристик. Будь-який перекладений текст передбачає певний ступінь маніпуляцій, оскільки він не може бути таким же, як оригінал. Навіть якщо перекладач знайде відповідні слова чи фрази в обох мовах, конотації будуть відрізнятися. І переклад, і маніпуляція мають схоже оригінальне визначення та свою основну функцію, яка полягає в зміні тексту для певних цілей. У статті виділено стадії мовних маніпуляцій при перекладі новин і те, як вони впливають на сприйняття читачів, а також розглянуто методи мовних маніпуляцій на всіх мовних рівнях.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-19
PDF (Англійська)

Посилання

Cambridge Dictionary Online. Avaiable at: http://dictionary.cambridge.org/ (accessed: 28.12.2021)

Dukāte, A. Manipulation as a specific phenomenon in translation and interpreting. Doctoral dissertation, university of Latvia. 2007. P. 220.

Fowler, R. Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge. 1991. P. 254.

Fowler, R. Power. In T. A. van Dijk. Handbook of Discourse Analysis, Vol. 4. London: Academic Press, Inc. 1985. Pp. 61–82.

Kamianets A.B. (2011) Movni zasoby manipuliatsii v mediinomu dyskursi ta vidtvorennia yikh u perekladi [Linguistic means of manipulation in media discourse and their reproduction in translation] Inozemna filolohiia [Foreign Philology]. No. 123, pp. 170–177.

Kolisnyk Yu. (2010) Tekst i dyskurs: problemy definitsii [Text and discourse: problems of definitions]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», Seriia «Problemy Ukrainskoi Terminolohii» [Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic", Series "Problems of Ukrainian Terminology"] (electronic journal). No 675. Avaiable at: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk675/TK_wisnyk675_kolisnyk.htm (accessed: 28.12.2021)

Merriam-Webster Dictionary. URL: http://www.merriam-webster.com/ (accessed: 28.12.2021)

Nordlund M. Linguistic manipulation: an analysis of how attitudes are displayed in news reporting. 2003. P. 46.

Pavlutska V.O. (2008) Politychnyi dyskurs: osoblyvosti ta funktsii [Political discourse: features and functions.]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Filolohichni nauky [Bulletin of Zhytomyr State University. Philological sciences.]. No 39, pp. 218–221.

Parfeniuk N.V. (2018) Strukturno-funktsionalni osoblyvosti komunikatyvnoho dyskursu [Structural and functional features of communicative discourse]. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference (Uzhgorod, December 23-24, 2018). Kherson: Young Scientist, No 2, pp. 22–25.

Reah D. The Language of Newspapers. London: Routledge. 1998. P. 120.

Shevchenko I.V. (2014) Doslidzhennia poniat "dyskurs” i "tekst” u suchasnii linhvistytsi [Research of the concepts of "discourse" and "text" in modern linguistics]. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia [Scientific notes of the Nizhyn State University named after Mykola Hogoli]. Vol. 2, pp. 284–287.

Sokolska K.V. (2010) Dystrybutsiia prykladky u typolohii dyskursu [Distribution of an adverb in the typology of discourse]. Avaiable at: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Philologia/61800.doc.htm (accessed: 28.12.2021)

Cambridge Dictionary Online. URL: http://dictionary.cambridge.org/ (дата звернення: 28.12.2021)

Dukāte, A. Manipulation as a specific phenomenon in translation and interpreting. Doctoral dissertation, university of Latvia. 2007. P. 220.

Fowler, R. Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge. 1991. P. 254.

Fowler, R. Power. In T. A. van Dijk. Handbook of Discourse Analysis, Vol. 4. London: Academic Press, Inc. 1985. Pp. 61–82.

Кам'янець А.Б. Мовні засоби маніпуляції в медійному дискурсі та відтворення їх у перекладі. Іноземна філологія. 2011. № 123. С. 170–177.

Колісник Ю. Текст і дискурс: проблеми дефініцій. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми Української Термінології». 2010. № 675. URL: http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_Wisnyk675/TK_wisnyk675_kolisnyk.htm (дата звернення: 28.12.2021)

Merriam-Webster Dictionary. URL: http://www.merriam-webster.com/ (дата звернення: 28.12.2021)

Nordlund M. Linguistic manipulation: an analysis of how attitudes are displayed in news reporting. 2003. P. 46.

Павлуцька В.О. Політичний дискурс: особливості та функції. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. 2008. № 39. С. 218–221.

Парфенюк Н.В. Структурно-функціональні особливості комунікативного дискурсу. Сучасні тенденції розвитку науки. 2018. C. 22–25.

Reah D. The Language of Newspapers. London: Routledge. 1998. P. 120.

Шевченко І.В. Дослідження понять «дискурс» і «текст» у сучасній лінгвістиці. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. 2014. Кн. 2. С. 284–287.

Сокольська К.В. Дистрибуція прикладки у типології дискурсу. URL: http://www.rusnauka.com/9_DN_2010/Philologia/61800.doc.htm (дата звернення: 28.12.2021)