УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

майбутній учитель
початкова школа
підготовка учителя
модернізація
компетентнісний підхід

Як цитувати

Василиків, І. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 1 (101), 66-69. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-14

Анотація

У статті розглядаються зміни у підготовці сучасних вчителів початкової школи, які були зумовлені технологічним критеріями навчального процесу. Зазначено, що підготовка нового компетентного вчителя є одним з провідних завдань реформування освіти в Україні. Огляд досліджень підготовки вчителів початкових класів у перспективі. Приділено увагу зростанню ролі вчителів у навчально-виховному процесі та необхідності зміни методів навчання. Висвітлено послідовні етапи формування професійної компетентності майбутніх учителів. Проаналізовано організаційні, семантичні та технологічні інновації. Структура освітньо-професійних програм представлена відповідно до нових вимог Міністерства освіти і науки України. Запропоновано ефективні форми та методи навчання майбутніх учителів. Доведено основні компетенції, які формуються у майбутніх учителів початкових класів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-14
PDF

Посилання

Комар О.А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методичні аспекти. Монографія. Умань : РВЦ «Софія», 2008. 332 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н.М. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Нова українська школа. URL: http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf

Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. Київ : «К.І.С.», 2004. 112 с.

Сорочан Т.М. Учитель нової школи. Підготовка тренерів для навчання вчителів нової української школи. Газета «Управління освітою». 2018. № 3. С. 22–28.

Хомич Л.О. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів в умовах зміни цінностей суспільства. Науковий вісник МДУ імені В.О. Сухомлинського. Вип. 1.30. Педагогічні науки. URL: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/2_4.pdf

Komar O.A. (2008) Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do zastosuvannia interaktyvnykh tekhnolohii [Preparation of future primary school teachers for the use of interactive technologies]. Teoretyko-metodychni aspekty. Monohrafiia. Uman: RVTs «Sofiia», 332 s.

Bibik N.M. (ed.) (2017) Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian school: a guide for teachers]. Kyiv: TOV «Vydavnychyi dim «Pleiady», 206 s.

Nova ukrainska shkola [New Ukrainian School]. Available at: http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf

Pometun O.I. (2004) Dyskusiia ukrainskykh pedahohiv navkolo pytan zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v ukrainskii osviti [Discussion of Ukrainian teachers around the introduction of a competency-based approach in Ukrainian education]. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy: Biblioteka z osvitnoi polityky / Pid zah. red. O.V. Ovcharuk. Kyiv: «K.I.S.», 112 s.

Sorochan T.M. (2018) Uchytel novoi shkoly. Pidhotovka treneriv dlia navchannia vchyteliv novoi ukrainskoi shkoly [New school teacher. Training of trainers to train teachers of the new Ukrainian school]. Hazeta «Upravlinnia osvitoiu». № 3. S. 22–28.

Khomych L.O. Pidhotovka maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv v umovakh zminy tsinnostei suspilstva [Training of future primary school teachers in the conditions of changing values of society]. Naukovyi visnyk MDU imeni V.O. Sukhomlynskoho. № 1.30. Pedahohichni nauky. Available at: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/2_4.pdf