ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
PDF

Ключові слова

державний фінансовий контроль
податковий контроль
податковий кодекс
бюджет

Як цитувати

Пухальський, В. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ. Молодий вчений, 1 (101), 32-36. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-7

Анотація

У статті автором визначено, що податковий контроль, як складова податкового адміністрування, є необхідною умовою існування ефективної податкової системи, як з практичної, так і з наукової точок зору. Нестійкі умови господарювання, зміни податкового законодавства, запровадження цифрових технологій обумовило необхідність теоретичного дослідження і розкриття змісту дефініції «податковий контроль». Автором розкрито економічний зміст дефініції «податковий контроль» в умовах розширення інформаційних потоків. З метою дослідження змісту податкового контролю в Україні проведено аналіз існуючих підходів до визначення податкового контролю та обґрунтовано його, як спеціальний вид державного фінансового контролю, визначено етапи його становлення, розкрито процес організації його здійснення. На основі теоретичного узагальнення проведено послідовний аналіз концептуальних підходів щодо трактування дефініції «податковий контроль» у нормативних актах та наукових працях.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-7
PDF

Посилання

Поролло Э.В. Налоговый контроль: принципы и методы проведения. Москва, 1996. 280 с.

Ярошенко Ф.О., Павленко В.Л. Історія податків та оподаткування в Україні. Ірпінь, 2002. 240 с.

Податковий кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 15.12.2021).

Онищенко В.А. Податковий контроль (основи організації). Ірпінь, 2003. 432 с.

Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. Київ, 2000. 639 с.

Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. Харьков, 2001. 302с.

Рева Д.М. Правове регулювання податкового контролю в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2005. 20 с.

Буряк П.Ю. Податковий контроль. Київ, 2007. 608 с.

Чередніченко А.П. Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01. Одеса, 2005. 18 с.

Соловйова Ю.О. Організаційно-правові засади здійснення податкового контролю в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. URL: http://mydisser.com/en/catalog/view/6/352/8021.html (дата звернення: 17.12.2021).

Дмитренко Г.В. Державний фінансовий контроль в Україні (податковий, казначейський, бюджетний) : монографія. Київ, 2009. 176 с.

Калінеску Т. В. Адміністрування податків : навч. посібник. Київ, 2013. 290 с.

Мельник М.І. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підвищення ефективності : монографія. Львів, 2015. 330 с.

Бечко П.К. Податковий менеджмент : навч. посібник. Київ, 2009. 288 с.

Савченко Л.А. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України : монографія. Ірпінь, 2006. 227 с.

Валігура В.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Податковий контроль». URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26361/1/Опорний%20конспект%20лекцій.pdf (дата звернення 18.12.2021).

Податковий кодекс Республіки Білорусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0200166 (дата звернення: 20.12.2021).

Податковий кодекс Республіки Вірменії. URL: http://www.parliament.am/law_docs5/011116HO165_rus.pdf (дата звернення: 20.12.2021).

Податковий кодекс Азербайджанської Республіки. URL: https://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2015/vn_mecelle_rus.pdf (дата звернення: 20.12.2021).

Податковий кодекс Республіки Таджикистан. URL: https://andoz.tj/docs/kodex/KATJ_RU2021.pdf (дата звернення: 20.12.2021).

Porollo E.V. (1996) Nalohovyi kontrol': pryntsypy i metody provedenyya [Tax control: justification and methods of implementation]. Moscow: Gardarika. (in Russian)

Yaroshenko F.O., Pavlenko V.L. (2002) Istoriia podatkiv ta opodatkuvannia v Ukraini [History of taxes and taxation in Ukraine]. Irpen: Academy of State Tax Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine". Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed 15.12.2021).

Onishchenko V.A. (2003) Podatkovyi kontrol (osnovy orhanizatsii) [Tax control (basics of organization)]. Irpin: Academy of State Tax Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Zavgorodniy V.P. (2000) Nalohy y nalohovyi kontrol' v Ukrayne [Taxes and tax control in Ukraine]. Kyiv: A.S.K. (in Ukrainian)

Kucheryavenko N.P. (2001) Osnovy nalohovoho prava [Fundamentals of tax law]. Kharkov: Legas. (in Ukrainian)

Reva, D. V. (2005). Pravove rehuliuvannia podatkovoho kontroliu v Ukraini. [Legal regulation of tax control in Ukraine] (PhD Thesis), Kharkiv. (in Ukrainian)

Buriak P.Yu., Karpins'kyj B.A., Zaluts'ka N.S., Bilins'kyj V.Z. (2007) Podatkovyj kontrol [Tax control]. Kyiv: Khaj-Tek Pres. (in Ukrainian)

Cherednichenko A.P. (2005) Podatkovyi kontrol v umovakh transformatsiinoi ekonomiky Ukrainy [Tax control in the conditions of transformational economy of Ukraine]. Odesa: Odessa. state econ. un-t. (in Ukrainian)

Solovyova Yu.O. (2011) Orhanizatsiino-pravovi zasady zdiisnennia podatkovoho kontroliu v Ukraini [Organizational and legal principles of tax control in Ukraine] (PhD Thesis). Kyiv: Open International University of Development human "Ukraine". (in Ukrainian)

Dmitrenko G.V. (2009) Derzhavnyi finansovyi kontrol v Ukraini (podatkovyi, kaznacheiskyi, biudzhetnyi) [State financial control in Ukraine (tax, treasury, budget)]. Kyiv: Consultant Publishing House. (in Ukrainian)

Kalinescu T.V., Koretska-Garmash V.O., Demidovych V.V. (2013) Administruvannia podatkiv [Tax administration: textbook. Manual]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Melnik M.I., Leschukh I.V. (2015) Podatkovyi kontrol v Ukraini: problemy ta priorytety pidvyshchennia efektyvnosti [Tax control in Ukraine: problems and priorities of efficiency increase: monograph]. Lviv: Aral. (in Ukrainian)

Bechko P.K., Fox Н.В. (2009) Podatkovyi menedzhment [Tax management: textbook. Manual]. Kyiv: TZUL. (in Ukrainian)

Savchenko L.A., Kasyanenko L.M. (2006) Pravovi osnovy zdiisnennia finansovoho kontroliu orhanamy derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy [Legal bases of financial control by bodies of the state tax service of Ukraine: monograph]. Irpen: Nat. acad. State Tax Service of Ukraine. (in Ukrainian)

Valigura V.A. (2016) Opornyi konspekt lektsii z dystsypliny «Podatkovyi kontrol» [Reference syllabus of lectures on the discipline «Tax Control»]. Ternopil: TNEU. (in Ukrainian)

"Tax Code of the Republic of Belarus". Available at: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0200166 (accessed 20.12.2021)

"Tax Code of the Republic of Armenia". Available at: http://www.parliament.am/law_docs5/011116HO165_rus.pdf (accessed 20.12.2021)

"Tax Code of the Republic of Azerbaijan". Available at: https://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2015/vn_mecelle_rus.pdf (accessed 20.12.2021)

"Tax Code of the Republic of Tajikistan". Available at: https://andoz.tj/docs/kodex/KATJ_RU2021.pdf (accessed 20.12.2021)