РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
PDF

Ключові слова

правова культура
правова ідеологія
суспільна свідомість
правосвідомість
правове виховання
верховенство права

Як цитувати

Варава, І., & Ципан, А. (2022). РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ. Молодий вчений, 1 (101), 6-9. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-2

Анотація

У дослідженні представлено результати теоретичного аналізу феноменів «правосвідомість» та «правова культура». Уточнено сутність дефініцій «правова культура» та «правосвідомість», виокремлено основні ознаки правосвідомості та приведено її класифікацію. На основі вітчизняних та зарубіжних джерел досліджено шляхи формування правосвідомості громадян, серед яких основну увагу сфокусовано на правовому вихованні молоді. Авторами доводиться основна думка про те, що побудувати демократичну державу, де панує закон, неможливо без достатнього рівня правосвідомості населення. Правосвідомість громадськості є соціальним забезпеченням правової держави, єдиним фактором, який може формувати та забезпечувати державно-правовий порядок. Тому правосвідомість потребує постійного раціонального удосконалення. Для успішного впливу на процес формування правосвідомості необхідно виробити і «налаштувати» механізм реалізації правових чинників у людській діяльності, а також факторів, що впливають на поведінку, визначають її законність чи протиправність. Зазначено, що значний вплив на правосвідомость спричиняє система правових понять, вироблена конкретним суспільством. До таких відносяться поняття, що характеризують структурні властивості права (право, обов’язок, правова норма, правова вимога, правовий статус тощо), функціональні властивості права, правова оцінка, правове регулювання, правотворчість, правове виховання тощо), а також ті поняття, що відображають ціннісні властивості права (свобода, справедливість, рівність, суспільне благо, законність, відповідальність тощо). Доводиться думка, що правова свідомість має багатокомпонентний характер через те, що в ній відображається сукупність якостей, що притаманні процесам і явищам правової галузі суспільства. Висловлюється теза про те, що безпосередньо у правовій свідомості інтегруються певні правові знання, ціннісні та ідеологічні принципи, емоційні і вольові правові настанови, правові традиції і норми, інституційні форми тощо, необхідні для досягнення правових цілей. У її структурі визначено такі елементи: раціонально-ідеологічний, емоційно-психологічний та настановоповедінковий. Подальшого розвитку набув зміст формування правової культури та правосвідомості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-2
PDF

Посилання

Бровко Н.І. Правосвідомість людської особистості: історичні пам’ятки та наукова думка. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 3–6.

Литвинов О.М. Право як феномен культури: спроба концептуальної самокритики. Стаття перша. Про доцільність постановки проблеми і деякі питання методології та термінології. Частина 2. Про термінологію: сталі (загальні) термінопоняття. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 2(82). С. 297–304.

Луцький А.І. Правосвідомість юриста як суб’єктивне відображення чинної правової ідеології. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 55–59.

Овчиннікова А.П. Феноменологія правової культури: філософсько-правове дослідження (PhD Thesis). Одеса : Одеська юридична академія, 2016.

Попадинець Г.О. Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадянського суспільства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2016. № 850. С. 421–426.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник. Харків : Консум, 2001.

Білозьоров Є.В., Власенко В.П., Горова О.Б., Завальний А.М., Заяць Н.В. Теорія держави та права : навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2017.

Шаравара І. Правова свідомість та правова культура в Україні: проблеми їх формування. Національний юридичний журнал: теорія та практика. 2015. № 1. С. 9–13.

Brovko N.I. (2018) Pravosvidomist liudskoi osobystosti: istorychni pamiatky ta naukova dumka [Legal consciousness of the human person: historical monuments and scientific thought]. Current issues of domestic jurisprudence, no 3, pp. 3–6. (in Ukrainian)

Litvinov O.M. (2018) Pravo yak fenomen kultury: sproba kontseptualnoi samokrytyky. Stattia persha. Pro dotsilnist postanovky problemy i deiaki pytannia metodolohii ta terminolohii. Chastyna 2. Pro terminolohiiu: stali (zahalni) terminoponiattia [Law as a cultural phenomenon: an attempt at conceptual self-criticism. First article. About expediency of problem statement and some questions of methodology and terminology. Part 2. On terminology: steel (general) terms]. Bulletin of LDUVS named after E.O. Didorenko, vol. 2 (82), pp. 297–304. (in Ukrainian)

Lutsky A.I. (2014) Pravosvidomist yurysta yak subiektyvne vidobrazhennia chynnoi pravovoi ideolohii [Legal awareness of a lawyer as a subjective reflection of the current legal ideology]. Legal Journal of the National Academy of Internal Affairs, no 2, pp. 55–59. (in Ukrainian)

Ovchinnikova A.P. (2016) Fenomenolohiia pravovoi kultury: filosofsko-pravove doslidzhennia [Phenomenology of legal culture: philosophical and legal research] (PhD Thesis). Odessa: Odessa Law Academy. (in Ukrainian)

Popadynets G.O. (2018) Pravosvidomist i pravova kultura yak chynnyky stanovlennia hromadianskoho suspilstva [Legal awareness and legal culture as factors in the formation of civil society]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Law series: a collection of scientific papers, no 850, pp. 421–426. (in Ukrainian)

Skakun O.F. (2001) Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [Theory of State and Law: textbook]. Kharkiv: Consum. (in Ukrainian)

Biloziorov E.V., Vlasenko V.P., Gorova O.B., Zavalny A.M., Zayats N.V. (2017) Teoriia derzhavy ta prava: navchalnyi posibnyk [Theory of State and Law: textbook]. Kyiv: Education of Ukraine. (in Ukrainian)

Sharavara I. (2015) Pravova svidomist ta pravova kultura v Ukraini: problemy yikh formuvannia [Legal consciousness and legal culture in Ukraine: problems of their formation]. National Legal Journal: Theory and Practice, no 1, рр. 9–13. (in Ukrainian)