ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ЯК СУСПІЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
PDF

Ключові слова

правова культура
правова держава
формування
формування правової культури молоді
формування правової культури майбутніх юристів
правова свідомість

Як цитувати

Варава, І., Темченко, Я., & Григоренко, М. (1). ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ ЯК СУСПІЛЬНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Молодий вчений, 1 (101), 1-5. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-1

Анотація

Досліджено актуальну проблему формування правової культури, як основу економічного, політичного та ідеологічного поступу української нації, її вплив на розвиток сучасних демократичних процесів української державності. Виокремлені особливості цього феномену в політичному поступі української нації та детерміновано рівні правової культури громадян. Уточнено дефініції: правова культура, сучасна правова культура, формування, формування правової культури молоді, формування правової культури майбутніх юристів, правова свідомість. Здійснено аналіз основних факторів впливу на сучасний розвиток українського суспільства, серед яких суттєвим визначено стан сформованості правової культури молоді, виділено характерні ознаки правосвідомості та визначено структуру правосвідомості людини; запропоновані шляхи підвищення формування правової культури української молоді. Особливу увагу приділено формуванню правової культури майбутніх юристів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-1-101-1
PDF

Посилання

Поняття і види правової свідомості та правової культури. Освітa.ua. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9284/ (дата звернення: 20.11.2021).

Поняття і види правової свідомості та правової культури. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9284/ (дата звернення: 20.11.2021).

Макеєва О.М. Правова культура як елемент правової системи. Часопис Київського університету права. 2012. № 4. С. 64–66. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/45/4-2012-pdf (дата звернення: 20.11.2021).

Особливості та основні моменті правової культури Сходу і Заходу. Освітa.ua. 2010. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10943/ (дата звернення: 20.11.2021).

Пампура М.В. Основні тенденції трансформації суспільної правосвідомості в Україні. Форум права. 2017. № 1. С. 150–154.

Попадинець Г. Правова культура як важливий елемент правової системи України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 782. С. 123–128. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2077/vnulpurn201478225.pdf (дата звернення: 20.11.2021).

Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства. Право України. 2005. № 4. С. 26–28.

Шай Р. Я. Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки: зб. наук. пр. 2016. № 850. С. 317–320. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5749/vnulpurn201685049.pdf (дата звернення: 20.11.2021).

Poniattia i vydy pravovoi svidomosti ta pravovoi kultury [The concept and types of legal consciousness and legal culture]. Osvita.ua. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9284/ (accessed: 20.11.2021).

Poniattia i vydy pravovoi svidomosti ta pravovoi kultury [The concept and types of legal consciousness and legal culture]. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/law/9284/ (accessed: 20.11.2021).

Makeeva O.M. (2012) Pravova kultura yak element pravovoi systemy [Legal culture as an element of the legal system]. Journal of Kyiv University of Law. № 4. P. 64–66. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/45/4-2012-pdf (accessed: 20.11.2021).

Osoblyvosti ta osnovni momenti pravovoi kultury Skhodu i Zakhodu [Features and highlights of the legal culture of East and West]. Osvita.ua. 2010. URL: https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10943/ (accessed: 20.11.2021).

Pampura M.V. (2017) Osnovni tendentsii transformatsii suspilnoi pravosvidomosti v Ukraini [Main tendencies of transformation of public legal consciousness in Ukraine]. Law Forum. № 1. P. 150–154.

Popadynets G. (2014) Pravova kultura yak vazhlyvyi element pravovoi systemy Ukrainy [Legal culture as an important element of the legal system of Ukraine]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Legal sciences. № 782. P. 123–128. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2077/vnulpurn201478225.pdf (accessed: 20.11.2021).

Tretyak S. (2005) Pravove zabezpechennia pravovoi kultury naselennia yak umova stvorennia osnov hromadianskoho suspilstva [Legal support of the legal culture of the population as a condition for creating the foundations of civil society]. Law of Ukraine. № 4. P. 26–28.

Shai R.Ya. (2016) Pravova kultura yak umova kultyvuvannia pryntsypu verkhovenstva prava v ukrainskomu suspilstvi [Legal culture as a condition for cultivating the principle of the rule of law in Ukrainian society]. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Series: Jurisprudence: Coll. Science. № 850. P. 317–320. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/aug/5749/vnulpurn201685049.pdf (accessed: 20.11.2021).