ДЕРЖБОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПОГАШЕННЯ
PDF

Ключові слова

державний борг
гарантований державний борг
погашення боргу
обслуговування боргу
внутрішній борг
зовнішній борг

Як цитувати

Західна, О., Баїк, А., & Огірко, О. (2020). ДЕРЖБОРГ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПОГАШЕННЯ. Молодий вчений, 12 (88), 115-120. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-24

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття “державного боргу” згідно поглядів вітчизняних та іноземних науковців. Досліджено стан та динаміку державного боргу України протягом останніх років. Показана структура державного боргу України згідно поділу його на зовнішній та внутрішній, а також розраховано частки зовнішнього та внутрішнього боргу в загальній сумі державного та гарантованого державою боргу. Визначено структуру зовнішньої заборгованості державного бюджету згідно об’єкта, що надавав позику. Зазначено перелік іноземних організацій, які є головними кредиторами України на сучасному етапі. Згідно даних Державної казначейської служби України визначено динаміку погашення та обслуговування державного боргу. Розглянуто проблеми виникнення та збільшення державного боргу, та запропоновано шляхи їх вирішення.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-12-88-24
PDF

Посилання

Бюджетний кодекс України № 467-IX від 16.01.2020 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 01.12.2020).

Бондарук Т.Г., Бондарук О.С., Мельничук Н.Ю. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування. Статистика України. 2018. № 1.

Доліновська О.Я., Ігнатюк А.І Суперечливий характер впливу державного зовнішнього боргу на розвиток національної економіки. «Економічні науки». Серія «Облік і фінанси». 2011. Випуск 8 (29). Ч. 1.

Інформація про здійснення операцій з управління державним боргом. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 30.11.2020).

Руда О.Л. Державний борг України на сучасному етапі розвитку. Економічна наука. Економіка та держава. 2015. Вип. №3. С. 64–67. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2015/16.pdf (дата звернення: 03.12.2020).

Статистика державного боргу України. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk (дата звернення: 04.12.2020).

Минфин. Офіційний сайт. ВВП України. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 01.12.2020).

Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. Управління державним боргом виходить на якісно новий рівень. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/upravlinnia_derzhavnim_borgom_vikhodit_na_iakisno_novii_riven-2037 (дата звернення: 30.11.2020).

Скрипка О. Система управління зовнішнім державним боргом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2017/01(90)/ZT_01_2017_st_09.pdf (дата звернення: 04.12.2020).

Budget Code of Ukraine № 467-IX dated 16.01.2020. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (accessed 1 December 2020).

Bondaruk T.G., Bondaruk O.S., Melnychuk N.Yu. (2018) Public debt of Ukraine and budget expenditures for its maintenance. Statistics of Ukraine, № 1.

Dolinovskaya O.Ya., Ignatiuk A.I. (2011) Contradictory nature of the influence of public external debt on the development of the national economy. "Economic Sciences". Series "Accounting and Finance". Issue 8 (29). Part 1.

Information on the implementation of public debt management operations. State Treasury Service of Ukraine. URL: https://www.treasury.gov.ua/en/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (accessed 30 November 2020).

Ruda O.L. (2015) State debt of Ukraine at the present stage of development. Economic Science. Economy and state. Vol. №3, pp. 64–67. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2015/16.pdf (accessed 3 December 2020).

Statistics of public debt of Ukraine. Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://mof.gov.ua/uk (accessed 4 December 2020).

Ministry of Finance. Official site. GDP of Ukraine. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (accessed 1 December 2020).

Ministry of Finance of Ukraine. Official site. Public debt management reaches a qualitatively new level. URL: https://mof.gov.ua/en/news/upravlinnia_derzhavnim_borgom_vikhodit_na_iakisno_novii_riven-2037 (accessed 30 November 2020).

Skrypka O. External public debt management system. Foreign trade: economics, finance, law. 2017 № 1. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2017/01(90)/ZT_01_2017_st_09.pdf (accessed 4 December 2020).