ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
PDF

Ключові слова

фінансова
продовольча політика
аграрний сектор
економіка
євроінтеграційний аспект

Як цитувати

Косова, Т., & Стеблянко, І. (2019). ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ. Молодий вчений, 4 (68), 178-181. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-42

Анотація

Актуальність статті визначається необхідністю інтеграції України до Європейського економічного простору і забезпечення відповідності фінансової політики України вимогам і стандартам країн ЄС. Доведено, що спільною множиною фінансової і аграрної політики в сучасних умовах є: бюджетна підтримка агропромислового комплексу і розвитку сільських територій, фінансове забезпечення продовольчої політики і земельної реформи. Основними напрямами фінансового забезпечення реформ в АПК є: гармонізація законодавства щодо безпечності харчової продукції із законодавчими актами ЄС, зміна підходів до державної підтримки сільськогосподарського виробництва, перехід до інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання, фінансова підтримка фермерських господарств, малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-42
PDF

Посилання

Жидяк О.Р. Вплив державної фінансової політики на підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості агросфери. Бізнес Інформ. 2012. № 5. С. 128–130.

Алейнікова О.В. Активізація фінансово-кредитної політики держави щодо агропродовольчої сфери. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 2. С. 115–119.

Фурдичко О.І., Гудзь О.Є. Злам траєкторії фінансової політики сталого розвитку агросфери: можливості та ризики. Економіка та держава. 2010. № 12. С. 152–154.

Ботвіна Н.О. Роль фінансової політики забезпечення сталого розвитку агросфери. Бізнес-навігатор. 2015. № 2. С. 46–50.

Виклюк М. Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 44(2). С. 64–70.

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822

Стеблянко I.O. Структура національної економіки та механізми її розвитку: проблеми теорії та практики : монографія. Запоріжжя : Гельветика, 2016. 368 с.

Zhydjak O.R. (2012). Vplyv derzhavnoi' finansovoi' polityky na pidvyshhennja innovacijno-investycijnoi' pryvablyvosti agrosfery [Influence of the state financial policy on increase of innovation and investment attractiveness of the agrosphere]. Biznes Inform, vol. 5, pp. 128–130.

Alejnikova O.V. (2011). Aktyvizacija finansovo-kredytnoi' polityky derzhavy shhodo agroprodovol'choi' sfery [Activation of the financial and credit policy of the state concerning the agro-food sector]. Investycii': praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 115–119.

Furdychko O.I., Gudz' O.Je. (2010). Zlam trajektorii' finansovoi' polityky stalogo rozvytku agrosfery: mozhlyvosti ta ryzyky [The evil of the trajectory of the financial policy of the sustainable development of the agrosphere: opportunities and risks]. Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 152–154.

Botvina N.O. (2015). Rol' finansovoi' polityky zabezpechennja stalogo rozvytku agrosfery [The role of financial policy ensuring the sustainable development of the agrosphere]. Biznes-navigator, vol. 2, pp. 46–50.

Vykljuk M. (2017). Finansovyj potencial agropromyslovyh pidpryjemstv u konteksti realizacii' derzhavnoi' finansovoi' polityky [Financial potential of agro-industrial enterprises in the context of realization of state financial policy]. Zbirnyk naukovyh prac' Cherkas'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija : Ekonomichni nauky, vol. 44(2), pp. 64–70.

Koncepciya Derzhavnoi' cil'ovoi' programy rozvytku agrarnogo sektoru ekonomiky na period do 2020 roku [The Concept of the State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the period up to 2020]. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822

Steblianko I.O. (2016). Struktura nacional'noi' ekonomiky ta mehanizmy i'i' rozvytku: problemy teorii' ta praktyky [The structure of the national economy and the mechanisms of its development: problems of theory and practice]. Monografija. Zaporizhzhja : Gel'vetyka, 368 p.