ЩОДО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ХУЛІГАНСТВА В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

хуліганство
суспільна небезпека
декриміналізація
громадський порядок

Як цитувати

Тадика, Є. (2019). ЩОДО ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ХУЛІГАНСТВА В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 4 (68), 157-160. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-37

Анотація

У статті аналізується поняття хуліганства як кримінально-караного злочину та адміністративного правопорушення. Я вважаю, що в умовах сьогодення майже кожен злочин є грубим порушенням громадського порядку. А тому запропоновано декриміналізувати даний злочин через відсутність тої суспільної небезпечності, за якої злочин було введено до кримінального законодавства, та закріпити його склад тільки у законодавстві про адміністративні правопорушення. На думку автора, недоцільно зберігати ст. 296 Кримінального кодексу України (далі – ККУ), бо відповідальність за всі дії, які можуть розцінюватись як хуліганство, вже закріплені в інших статтях Особливої частини Кодексу.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-37
PDF

Посилання

Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341–ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2341-14

Івахненко О.А. Хуліганські діяння: загальне поняття та об’єкти злочинів. Часопис Київського університету права. 2015. № 1. С. 261–265.

Про судову практику у справах про хуліганство. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/va010700-06

Івахненко О.A. Об’єктивна сторона хуліганських діянь. Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 1. С. 151–160.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / відп. ред. С.С. Яценко. 4-те вид., переробл. та допов. Київ : А. С. К., 2005. С. 610.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/80732-10

Книженко О.О., Іванцов В.О., Корнієць П.Ю. Актуальні питання відповідальності за вчинення хуліганства. Юрист України. 2013. № 1. С. 92–98.

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право : Навчальний посібник / За заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2014. 944 с.

Справа № 127/226/14-к – Апеляційний суд Вінницької області від 13 серпня 2014 р., м. Вінниця. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40291730

Statystychna informatsiya pro stan zlochynnosti ta rezulʹtaty prokurorsʹko-slidchoyi diyalʹnosti [Statistical information on the state of crime and the results of prosecutorial and investigative activities] (electronic resource). Available at: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820

Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny vid 05.04.2001 r. № 2341–III // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2001. № 25-26. St. 131. [The Criminal Code of Ukraine Code of Ukraine; Code, Law on April 5, 2001 № 2341-III] (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2341-14

Ivakhnenko O.A (2015). Khulihansʹki diyannya: zahalʹne ponyattya ta obʺyekty zlochyniv [Hooligan Acts: General Concept and Objects of Crimes]. Journal of the Kyiv University of Law, no. 1, pp. 261–265.

Pro sudovu praktyku u spravakh pro khulihanstvo. Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny vid 22 hrudnya 2006 r. [On judicial practice in cases of hooliganism. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine, no. 10] (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/va010700-06

Ivakhnenko O.A. (2015). Obyektyvna storona khulihansʹkykh diyanʹ [The objective side of hooligan acts]. Bulletin of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, no. 1, pp. 151–160.

Yatsenko S.S. (2005). Naukovo-praktychnyy komentar do Kryminalʹnoho kodeksu Ukrayiny [Scientific and Practical Commentary to the Criminal Code of Ukraine]. 4th species., processed. and papers.

Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya vid 7.12.1984 r. [Code of Ukraine on Administrative Offenses (Articles 213-330) Code of Ukrainian SSR; Law, Code of December 7, 1984 No. 8073-X]. (electronic resource). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/80732-10

Knyzhenko O.O., Ivantsov V.O., Kornitsev P.Yu. (2013). Aktualni pytannya vidpovidalnosti za vchynennya khulihanstva [The urgent issues of responsibility for committing hooliganism]. Lawyer of Ukraine, no. 1, pp. 92–98.

Dudorov O.O., Khavronyuk M.I. (2014) Kryminalʹne pravo : Navchalnyy posibnyk [Criminal Law: Textbook]. Kyiv: Vait.

Sprava № 127/226/14-k – Apelyatsiynyy sud Vinnytsʹkoyi oblasti vid 13 serpnya 2014 r., m. Vinnytsya. [Case number 127/226/14-k Court of Appeal of Vinnytsia region]. (electronic resource). Available at: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40291730