СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ СТРАТЕГІЙ
PDF

Ключові слова

правові стратегії
правореалізація
етатичні правові стратегії
мобілізаційні правові стратегії
ліберальні правові стратегії

Як цитувати

Копиленко, П. (2019). СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ СТРАТЕГІЙ. Молодий вчений, 4 (68), 138-141. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-32

Анотація

Досліджено характер і специфіку державної правової системи у контексті правових стратегій як політико-правовий інститут, що використовує держава як засіб досягнення власних політичних цілей і правових настанов. Проаналізовано у контексті теорії держави і права такі правові стратегії оптимізації правового інструментарію, як етатичні, мобілізаційні, ліберальні державно-правові стратегії залежно від того, у чому саме полягає правова сутність державно-правових стратегій у конкретній правовій системі. Розглянуто правові стратегії безпосередньо у розвитку правових систем. Показано, як цільова спрямованість правових стратегій і характер перетворень правових систем обумовлені їхньою реалізацією. Розглянуто питання правових стратегій як украй актуальне для України у період вибудовування правової держави.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-32
PDF

Посилання

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Редакція від 30.09.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Статистичний звіт за 2017 р. URL: http://www.ummcda.org.ua/index.php/86-natsionalnij-zvit-za-2017-rik-shchodo-narkotichnoji-situatsiji-v-ukrajini-za-danimi-2016-roku.

Керецман В.Ю., Семерак О.С. Правознавство. Київ : Атіка, 2012. 400 с.

Гураленко Н.А. Система джерел права: аналіз структурних елементів. Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. 2010. Вип. 538. С. 11–16.

Кельзен Г. Чисте правознавство. Проблема справедливості; пер. з нім. О. Мокровольського. 3-тє вид. Київ : Юніверс, 2004.

Тополь Ю.О. Джерело та форма права: поняття, зміст та співвідношення. Університетські наукові записки. 2017. № 1.

Levy, Jonah D. (2016). The State After Statism: New State Activities in the Age of Liberalization. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016. P. 469.

Obadare, Ebenezer (2010). Statism, Youth, and Civic Imagination: A Critical Study of the National Youth Service Corps Programme in Nigeria. Dakar Senegal: Codesria, 2010.

Kvistad, Gregg (2005). The Rise and Demise of German Statism: Loyalty and Political Membership. Providence [u.a.]: Berghahn Books, 2005.

Bakunin, Mikhail (1990). Statism and Anarchy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Потіха А. Нова стратегія національної безпеки України в умовах зовнішньої загрози. URL: http://nbuviap.gov.ua/¬index.php?option=com_-content&view=article&id=1122:strategiya-natsionalnoji-bezpeki&catid=8&Itemid=350

Копиленко П.О. Теоретико-методологічні засади дослідження правових стратегій. Правничий вісник Університету «КРОК». 2018. № 30.

Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») Документ № 995211. Редакція від 29.11.1985. URL: https://zakon.-rada.gov.ua/rada/show/995_211

Constitution of Ukraine. Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. № 30. Revision from 09.30.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96v

The statistical report for 2017 URL: http://www.ummcda.org.ua/index.php/86-natsionalnij-zvit-za-2017-rik-shchodo-narkotichnoji-situatsiji-v-ukrajini-za-danimi-2016-hand

Keretsman V.Yu., Semerak O.S. Science of law. Kyiv: Atika, 2012. 400 p.

Huralenko N.A. System of sources of law: analysis of structural elements. Scientific herald of Chernivtsi University. 2010. 538. Provenance. Pp. 11–16.

Kelhens G. Pure Law. The problem of justice; per. with him O. Mokrovolsky 3rd form. Kyiv: Universe, 2004.

Тopol Yu.O. Source and form of law: concept, content and relationship. University Scientific Notes. 2017. No. 1.

Levy, Jonah D. The State After Statism: New State Activities in the Age of Liberalization. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016. P. 469.

Obadare, Ebenezer. Statism, Youth, and Civic Imagination: A Critical Study of the National Youth Service Corps Programme in Nigeria. Dakar Senegal: Codesria, 2010.

Kvistad, Gregg. The Rise and Demise of German Statism: Loyalty and Political Membership. Providence [u.a.]: Berghahn Books, 2005.

Bakunin, Mikhail. Statism and Anarchy. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Poticha A. A new strategy of national security of Ukraine in the face of external threats. URL: http://nbuviap.gov.ua/¬index.php?option=com_-content&view=article&id=1122:strategiya-natsionalnoji-bezpeki&catid=8&Itemid=350

Kopylenko P.O. Theoretical and Methodological Principles of the Study of Legal Strategies. The Legal Bulletin of the University "KROK". 2018. No. 30.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("Beijing Rules") Document No. 995211. Rev. dated 29.11.1985. URL: https://zakon-rada.gov.ua/rada/show/995_211