РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ
PDF

Ключові слова

навіювання
сугестивність
критичне мислення
правосвідомість
правове виховання
громадянська освіта
інформаційне суспільство
правомірна поведінка

Як цитувати

Зінсу, О. (2019). РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Молодий вчений, 4 (68), 130-133. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-30

Анотація

Наукова стаття присвячена вивченню критичного мислення як чинника формування правомірної поведінки особистості та протидії підвищеній навіюваності. Визначено суть поняття «навіювання» і «критичне мислення». Окреслено основні форми та чинники схильності до навіювання. Зазначено складові критичного мислення. Висвітлено аспекти критичного мислення, озвучені в Концепції розвитку громадянської освіти в Україні. Підкреслено роль критичного мислення в правовому вихованні та формуванні самокерованої правомірної поведінки особистості відповідно до вимог функціонування демократичного суспільства.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-30
PDF

Посилання

Про освіту: Закон України від 05.09.2017. № 2145-VIII / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради. 2017. № 38-39. Ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19

Порядок застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу: Наказ Міністерства охорони здоров'я України 15.04.2008 N 199 / Офіційний вісник України від 18.07.2008.№ 50. С. 43, стаття 1644, код акта 43564/2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0577-08

Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні: Розпорядженням Кабінету Міністрів України і від 3 жовтня 2018 р. № 710-р. / Офіційний вісник України від 19.10.2018.№ 80. С. 356.стаття 2686. код акта 91816/2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/710-2018-р.

Про основні компетенції для навчання протягом усього життя: Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 18 грудня 2006 року: / Офіційний вісник Європейського Союзу від 30.12.2006.L394. С. 10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_975/

Зінсу О.І. Роль навіювання в формуванні правової (юридично значущої) поведінки особистості. Молодий вчений. 2017. № 7. С. 370–374. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv 2017_7_85

Мацко Л.А., Прищак М.Д. Основи психології та педагогіки : Навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ. 2009. 158 с.

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017. № 2145-VIII / Verkhovna Rada Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2017. № 38-39. St. 380. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19.

Poriadok zastosuvannia metodiv psykholohichnoho i psykhoterapevtychnoho vplyvu: Nakaz Ministerstva okhorony zdorov'ia Ukrainy 15.04.2008 N 199 / Ofitsijnyj visnyk Ukrainy vid 18.07.2008.№ 50. S. 43, stattia 1644, kod akta 43564/2008. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0577-08

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku hromadians'koi osvity v Ukraini: Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy i vid 3 zhovtnia 2018 r. № 710-r./ Ofitsijnyj visnyk Ukrainy vid 19.10.2018.№ 80. S. 356.stattia 2686. kod akta 91816/2018. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/go/710-2018-р.

Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom us'oho zhyttia: Rekomendatsiia 2006/962/YeS Yevropejs'koho Parlamentu ta Rady (YeS) vid 18 hrudnia 2006 roku / Ofitsijnyj visnyk Yevropejs'koho Soiuzu vid 30.12.2006.L394. S. 10. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_975/

Zinsu O.I. (2017). Rol' naviiuvannia v formuvanni pravovoi (iurydychno znachuschoi) povedinky osobystosti [The role of suggestion in the formation of the legal (legally meaningful) behavior of personality]. Molodyj vchenyj, vol. 7, pp. 370–374.

Matsko L.A., Pryschak M.D. (2009). Osnovy psykholohii ta pedahohiky: Navchal'nyj posibnyk [Fundamentals of Psychology and Pedagogy: Tutorial]. Vinnytsia : VNTU, p. 46. (in Ukrainian)