МОВОЗНАВЧА ПРИРОДА ГІПЕРТЕКСТУ
PDF

Ключові слова

Гіпертекст
текст
Інтернет-дискурс
нелінійна текстова структура

Як цитувати

Таран, С. (2019). МОВОЗНАВЧА ПРИРОДА ГІПЕРТЕКСТУ. Молодий вчений, 7 (71), 86-89. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-19

Анотація

У статті розглянуто питання теоретичного характеру, які стосуються мовознавчої природи гіпертексту. Прослідковано історію виникнення терміну «гіпертекст», а також міждисциплінарний характер досліджуваного явища (комп’ютерні науки, літературознавство, теорія соціальної комунікації, перекладознавство). У статті стисло висвітлені та протиставлені ключові характеристики понять «текст» - «гіпертекст», а також висвітлено зв’язок та характер відношень «гіпертекст» - «Інтернет-дискурс». Простежено основні підходи до аналізу гіпертексту в сучасних вітчизняних дослідженнях. На основі актуальних лінгвістичних досліджень було виокремлено та узагальнено головні особливості гіпертексту, що дало можливість укласти вичерпне та багатопланове визначення досліджуваного поняття.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-19
PDF

Посилання

Альшева А.О. Лінгвопрагматичні особливості перекладу електронного гіперктексту (на матеріалі "Вікіпедії") : дис. … канд. філол. наук: 10.02.16. Одеса, 2017. 184 с.

Белла М.В. Соціально-комунікаційні особливості гіпертексту: дис. … канд. наук з соц. комун.: 27.00.01. Рівне, 2018. 193 с.

Білецька Т.О. Актуалізація категорії дейксису у гіпертексті (на матеріалі текстів-описів товарів комерційних Інтернет-сайтів): дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2017. 226 с.

Загнітко А.А. Структура і функції гіпертексту: статус і позиційні параметри комунікантів (17 бібліографічних записів). Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. 2009. Т. 26. С. 157-175.

Клочкова Е.С. Лингвопрагматические особенности электронного гипертекста на немецком языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 Самара: 2009. 180 с.

Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007. Т. 1. 608 с.

Чемеркін С.Г. Стилістика гіпертексту. Мовознавство. 2009. №5. С. 79-87.

Conklin J. Hypertext: an introduction and survey. Computer. 1987. Vol. 20. N 9. P. 17-41.

Engelbart D. С., English W. К. A research center for augmenting human intellect. AFIPS Conference Proceedings (Fall Joint Conference). Montvale, 1968. P. 395-410

Jovanov S. Rečnik postmodernе: sa uputstvima za radoznale čitaoce. Beograd : Geopoetika, 1999. 180 s.

Alsheva A.O. (2017) Linhvoprahmatychni osoblyvosti perekladu elektronnoho hiperktekstu (na materiali "Vikipedii") [Linguo-pragmatic peculiarities in translation of electronic hypertext (based on Wikipedia)] (PhD Thesis), Odesa: South Ukrainian National Pedagogical University.

Bella M.V. (2018) Sotsialno-komunikatsiini osoblyvosti hipertekstu [Social-communication peculiarities of hypertext] (PhD Thesis), Rivne: Oles Honchar Dnipro National University.

Biletska T.O. (2017) Aktualizatsiia katehorii deiksysu u hiperteksti (na materiali tekstiv-opysiv tovariv komertsiinykh Internet-saitiv) [The Category of Deixis in Hypertext (based on product descriptions on commercial websites)] (PhD Thesis), Kyiv: Taras Shevchenko Kyiv National University.

Zahnitko A.A. (2009) Struktura i funktsii hipertekstu: status i pozytsiini parametry komunikantiv (17 bibliohrafichnykh zapysiv) [Structure and functions of hypertext: status and position of participant in communication ( 17 bibliographical notes)]. Donetskyi visnyk Naukovoho tovarystva im. Shevchenka [Donetsk Journal of Shevchenko Scientific Community]. Vol. 26, pp. 157-175.

Klochkova E.S. (2009) Lingvopragmaticheskie osobennosti elektronnogo giperteksta na nemetskom yazyke [Linguo-pragmatic peculiarities of electronic hypertext in the German language] (PhD Thesis), Samara: Samara University.

Kovaliv Yu.I. (ed.) (2007) Literaturoznavcha entsyklopediia [Encyclopedia of Literary Studies]. Kyiv: Academy. (in Ukrainian)

Chemerkin S.H. (2009) Stylistyka hipertekstu [Stylistics of Hypertext]. Movoznavstvo [Linguistics]. Kyiv: Potebnia Institute of Linguistics, no.5, pp. 79-87.

Conklin J. (1987) Hypertext: an introduction and survey. Computer. vol. 20, no. 9, pp. 17-41.

Engelbart D.С., English W.К. (1968) A research center for augmenting human intellect. Proceedings of the AFIPS Conference Proceedings (Fall Joint Conference), Montvale, pp. 395-410.