«СЛАВА ТАЛАНТУ ЖИВОТВОРЯЩОМУ». ПРОБЛЕМА МИТЦЯ Й СУСПІЛЬСТВА В ПОЕМАХ ІРИНИ ЖИЛЕНКО
PDF

Ключові слова

поема
ліро-епос
психологія творчості
проблема взаємин митця й суспільства
внутрішній монолог
фрагментарна композиція

Як цитувати

Сарапин, В., Віннікова, Н., & Летик, О. (2019). «СЛАВА ТАЛАНТУ ЖИВОТВОРЯЩОМУ». ПРОБЛЕМА МИТЦЯ Й СУСПІЛЬСТВА В ПОЕМАХ ІРИНИ ЖИЛЕНКО. Молодий вчений, 7 (71), 70-74. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-16

Анотація

У статті вперше розглянуто особливості художньої інтерпретації проблеми взаємин митця й суспільства в ранніх поемах Ірини Жиленко «Цар-Колос. Ода Катерині Білокур», «Збережи сонце для світанку», «Облога. Поема про втечу і повернення». З’ясовано, що їх тематичною домінантою є розкодування таємниці творчості, осмислення буттєвого вибору генія. Простежено, що проблему взаємин митця й суспільства авторка розглядає через призму несприйняття соціумом «інакшості» героя, котрий, переживши кризу самоідентифікації, формулює новий сенс свого життя, стає трагедійним персонажем, який безпристрасно піднімається над земною марнотою заради вічності, універсальних цінностей буття. Наголошено, що загалом проблема митця й суспільства, сенсу творчості в аналізованих поемах має оптимістичне, життєствердне вирішення. Указано, що художньому втіленню проблематики сприяють не тільки значні за обсягом внутрішні монологи відомих митців, але й фрагментарна композиція творів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-16
PDF

Посилання

Жиленко І. Збережи сонце для світанку: Фрагменти поеми. Прапор. 1978. №4. С. 9–19.

Жиленко І. Облога: Поема про втечу і повернення. Прапор. 1978. №5. С. 3–11.

Жиленко І. Ода Катерині Білокур: Фрагменти. Вітчизна. 1976. №4. С. 8–13.

Жиленко І. Homo feriens : спогади. Київ : Смолоскип, 2011. 816 с.

Сардарян К. Візія митця у творчості Ірини Жиленко. Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 2016. Вип. 1(83). С. 154–166.

Сковорода Г. Повне зібрання творів: у 2 т. Київ : Наукова думка, 1973. Т.2. 576 с.

Соловей Е. «І те життя було мені як свято!» Жиленко І. Євангеліє від ластівки: Вибрані твори. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. С. 363–373.

Фисель Э. Микеланджело Буонарроти. URL: https://biography.wikireading.ru/139531

Zhylenko I. (1978). Zberezhy sonce dlya svitanku: Fragmenty poemy [Save the Sun at the sunrise]. Prapor, vol. 4, pp. 9–19.

Zhylenko I. (1978). Obloga: Poema pro vtechu i povernennya [Seige. The poem about escape and returning back]. Prapor, vol. 5, pp. 3–11.

Zhylenko I. (1976). Oda Kateryni Bilokur: Fragmenty [Tsar-ear. Ode to Kateryna Bilokur]. Vitchyzna, vol. 4, pp. 8–13.

Zhylenko I. (2011). Homo feriens : spogady [Homo feriens: memoirs]. Kyiv : Smoloskyp, 816 p.

Sardaryan K. (2016). Viziya mytcya u tvorchosti Iryny Zhylenko [Artist's vision in the work of Iryna Zhylenko]. Naukovi zapysky XNPU im. G.S. Skovorody, vol. 1(83), pp. 154–166.

Skovoroda G. (1973). Povne zibrannya tvoriv: u 2 t. [Complete Collection of Works: in 2 volumes] Kyiv : Naukova dumka, T.2. 576 p.

Solovej E. (2017). «I te zhyttya bulo meni yak svyato!» [«And that life was like a holiday to me!»]. Zhylenko I. Yevangeliye vid lastivky: Vybrani tvory. Kyiv : A-BA-BA-GA-LA-MA-GA, pp. 363–373.

Fysel E. Mikelandzhelo Buonarroti [Michelangelo Buonarroti]. URL: https://biography.wikireading.ru/139531