ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
PDF

Ключові слова

евфемізми
евфемізація
семантичні процеси
етимологія
конотація
класифікація

Як цитувати

Дерван, Б., & Козуб, Л. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Молодий вчений, 7 (71), 62-65. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-14

Анотація

Стаття присвячена дослідженню евфемії. У роботі висвітлено основні підходи до визначення терміна евфемізми. В аналізі публікацій наведено спроби дослідження евфемізмів та явища евфемії сучасними мовознавцями. Визначено різні підходи до класифікації евфемізмів вітчизняними та зарубіжними лінгвістами. Зазначається, що урахування соціального аспекту є досить вагомим в цьому питанні. Названо шляхи творення евфемізмів, що відбувається на різних рівнях мови, включаючи: лексичний, семантичний, фонетичний, словотвірний і стилістичний. Зазначено головні правила, за якими збільшується кількість евфемізмів. Проаналізовано способи евфемізмізації, зокрема, заміну шляхом запозичення, описового виразу, визначення, узагальненої назви, займенника.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-14
PDF

Посилання

Варбот Ж.Ж. Табу Русский язык. Энциклопедия / за ред. Ф.П. Филин. Москва : Сов. энцикл., 1979. С. 345–346.

Великорода В.Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2007. 232 с.

Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. Москва : Изд-во лит-ры на ин. языках, 1968. 164–167 с.

Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. Москва : Высшая шк., 1989. 124 с.

Кацев А.М. Языковые табу и эвфемия. Ленинград : ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1988. 80 с.

Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи. Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). Москва : Языки русской культуры, 2000. 384 408 с.

Реформатський А.А. Введение в языковедение. Москва: Аспект – Пресс, 1996. 536 с.

Сенечкина О.П. Эвфемизмы русского языка. Спецкурс : учебное пособие. Москва : Флинта, 2012. 151 с.

Українська мова : енциклопедія / ред. рада: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін., 2-ге вид., Київ : «Укр. енцикл.», 2004. 824 с.

Allan K. Euphemisms and Dysphemisms: Language Used as Shield and Weapon. N.Y. : Oxford, 1991. 263 p.

Enright D.J. Fair of Speech: The Uses of Euphemism. Oxford : Oxford University Press, 1985. 13–54 р.

Holder R.W. A Dictionary of Euphemisms. How not to Say What You Mean. Oxford : Oxford University Press Inc. New York, 2003. 525 р.

Rowson H.A. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. New York, 2002. 324 р.

Warren B. What Euphemisms Tell Us about the Interpretation of Words. New York: Studia Linguistica, 1992. 46/2.

Varbot Zh.Zh. (1979). Tabu [Taboo]. Russkiy yazyik. Entsiklopediya [Russian Language. Encyclopaedia]. gl. red. F.P. Filin. Moscow: Sov. entsikl., pp. 345–346. (in Russian)

Velykoroda V.B. (2007). Semantychni ta funktsionalno-prahmatychni kharakterystyky evfemizmiv v anhliiskii movi [Semantic and functional-pragmatic characteristics of euphemisms in English (PhD Thesis), 232 p. (in Ukrainian)

Galperin I.R. (1968). Ocherki po stilistike angliyskogo yazyika [Essays on the style of the English language]. Moscow: Izd-vo lit-ryi na in. yazyikah, pp. 164–167. (in Russian)

Zabotkina V.I. (1989). Novaya leksika sovremennogo angliyskogo yazyika [New vocabulary of modern English]. Moskow: Vischa shkola, p. 124. (in Russian)

Katsev A.M. (1988). Yazyikovyie tabu i evfemiya [Language taboos and euphemia]. Leningrad: LGPI, 80 p. (in Russian)

Kryisin L.P. (2000). Evfemizmyi v sovremennoy russkoy rechi [Euphemisms in modern Russian language]. Russkiy yazyik kontsa XX stoletiya (1985–1995) [Russian language of the late twentieth century]. Moskow: Yazyiki russkoy kulturyi, pp. 384–408. (in Russian)

Reformatskiy A.A. (1996). Vvedenie v yazyikovedenie [Introduction to Linguistics]. Moskow: Aspekt – Press, 536 p. (in Russian)

Senechkina O.P. (2012). Evfemizmyi russkogo yazyika. [Euphemisms of the Russian language]. Moskow: Flinta, 151 p. (in Russian)

Ukrainska mova: entsyklopediia [Ukrainian language: Encyclopedia] / ed: V.M. Rusanivskyi, O.O. Taranenko, M.P. Ziabliuk ta in. (2004), vol. 2, Kyiv: Ukr. en-tsykl.», 824 p. (in Ukrainian)

Allan K. (1991). Euphemisms and Dysphemisms: Language Used as Shield and Weapon. N.Y.: Oxford.

Enright D.J. (1985). Fair of Speech: The Uses of Euphemism. Oxford: Oxford University Press.

Holder R.W. (2003). A Dictionary of Euphemisms. How not to Say What You Mean. Oxford: Oxford University Press.

Rowson H.A. (2002). Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. New York.

Warren B. (1992). What Euphemisms Tell Us about the Interpretation of Words. Studia Linguistica, 46/2.