ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
PDF

Ключові слова

фахова компетентність
працеохоронна компетентність
підготовка фахівців
заклади вищої освіти
педагогічні умови
фахівців механічної інженерії

Як цитувати

Дембіцька, С. (2019). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ. Молодий вчений, 7 (71), 41-45. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-10

Анотація

В статті розглядається необхідність формування працеохоронної компетент-ності майбутніх фахівців механічної інженерії як передумови подальшого ус-пішного фахового становлення. Проведено аналіз терміну «педагогічні умо-ви» та визначені особливості обґрунтування педагогічних умов формування фахової компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у педа-гогічних дослідженнях. На підставі методу експертних оцінок визначені та обґрунтовані організаційно-педагогічні умови формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії. Окреслені перспек-тиви подальших досліджень щодо обґрунтування структурно-функціональної моделі процесу підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-7-71-10
PDF

Посилання

Бахов І.С. Педагогічні умови формування професійно-комунікативної компетентності перекладачів в системі вищої освіти. Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. Серія «Соціологія. Психологія. Педагогіка». 2009. Додаток 4, том ІІ (14), Тем. вип. № 3. «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». С. 313–323.

Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности : моно-графія / под. ред. Н.К. Сергеева. Волгоград : Перемена, 2001. 181 с.

Гончаренко Т.Є. Роль педагогічних умов у забезпечені якості про-фесійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у технічному універ-ситеті. Теорія і практика управління соціальними-системами. 2015. №1. С. 105–113.

Дерев’янко О.В. Педагогічні умови формування професійної компе-тентності майбутніх гірничих інженерів в процесі навчання фахових дисцип-лін. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Випуск 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_10

Єщенко М.Г. Використання інформаційно-комунікаційних техноло-гій як засобу формування фахової компетентності майбутніх менеджерів і економістів у процесі навчання правознавства. Інформаційні технології і за-соби навчання. 2017. Т. 62, № 6. С. 114–129.

Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образо-вание. Екатеринбург : Изд-во Уральского педагогического университета, 1998. 126 с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Санкт-Петербург : Питер, 2011. 512 с.

Ипполитова Н., Стерхова Н. Анализ понятия «педагогические усло-вия»: сущность, классификация. General and Professional Education. 2012. № 1. С. 8–14.

Калеева Ж.Г. Педагогические условия формирования профессиона-льной компетентности будущих инженеров в процессе изучения физики. Ве-стник Череповецкого государственного университета. 2011. № 3, Т. 2. С. 102–105.

Луговська Е. Педагогічні умови формування фахової компетентнос-ті техніків-механіків агропромислового виробництва. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 6. С. 11–12.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Освіта України. 2002. №33. С. 4–6.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. Київ : «К.І.С», 2003. 225 с.

Посталюк Н.Ю. Творческий стиль деятельности : Педагогический аспект. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1989. 205 с.

Свистун В.І. Педагогічні умови професійного навчання персоналу на виробництві. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2012. Випуск 3. С. 31–36.

Федорова О.Ф. Некоторые вопросы активизации учащихся в про-цессе теоретического и производственного обучения. Москва : Высшая шко-ла, 1970. 301 с.

Шамова Т.І., Третьяков П.І., Капустін Н.П. Управління освітніми системами : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчаль-них закладів / за ред.. Т.І. Шамової. Москва : Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2002. 320 с.

Яковлєва Н.М. Теория и практика подготовки будущего учителя к творческому решению воспитательных задач : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Челябинск, 1992. 403 с.

Bakhov I.S. (2009). Pedahohichni umovy formuvannia profesiino-komunikatyvnoi kompetentnosti perekladachiv v systemi vyshchoi osvity [Pedagogical conditions of formation of professional-communicative competence of translators in the system of higher education]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni T. Shevchenka. Seriia «Sotsiolohiia. Psykholohiia. Pedahohika», Dodatok 4, tom II (14), Tem. vyp. № 3. «Vyshcha osvita u konteksti intehratsii do yevropeiskoho osvitnoho prostoru», 313–323.

Boryitko N.M. (2001). V prostranstve vospitatelnoy deyatelnosti [In the space of educational activities]. Volgograd: Peremena.

Derevianko O.V. (2013). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh hirnychykh inzheneriv v protsesi navchannia fakhovykh dystsyplin [Pedagogical conditions of formation of professional competence of future mining engineers in the process of training of professional disciplines]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_10.

Honcharenko T.Ye. (2015). Rol pedahohichnykh umov u zabezpecheni yakosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-prohramistiv u tekhnichnomu universyteti [Role of pedagogical conditions in the quality of professional training of future engineers-programmers at the technical university.]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy-systemamy, 1, 105–113.

Yeshchenko M.H. (2017). Vykorystannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii yak zasobu formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv i ekonomistiv u protsesi navchannia pravoznavstva [Use of information and communication technologies as a means of forming the professional competence of future managers and economists in the process of law studies]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 62, 6, 114–129.

Zeer E.F. (1998). Lichnostno-orientirovannoe professionalnoe obrazovanie [Student-centered vocational education]. Ekaterinburg : Izd-vo Uralskogo pedagogicheskogo universiteta.

Ilin E.P. (2011). Motivatsiya i motivyi [Motivation and motives]. SPb.: Piter.

Ippolitova N., Sterhova N. (2012). Analiz ponyatiya «pedagogicheskie usloviya»: suschnost, klassifikatsiya [Analysis of the concept of "pedagogical conditions": the essence, classification]. General and Professional Education, 1, 8–14.

Kaleeva Zh.G. (2011). Pedagogicheskie usloviya formirovaniya professionalnoy kompetentnosti buduschih inzhenerov v protsesse izucheniya fiziki [Pedagogical conditions for the formation of professional competence of future engineers in the process of studying physics.]. Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta, 3, 2, 102–105.

Luhovska E. (2013). Pedahohichni umovy formuvannia fakhovoi kompetentnosti tekhnikiv-mekhanikiv ahropromyslovoho vyrobnytstva [Pedagogical conditions of formation of professional competence of technicians-mechanics of agro-industrial production]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 6, 11–12.

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u KhKhI stolitti (2002). [The National Doctrine of the Development of Ukrainian Education in the 21st Century] Osvita Ukrainy, 33, 4–6.

Ovcharuk O. (2003). Kompetentnosti yak kliuch do onovlennia zmistu osvity. Stratehiia reformuvannia osvity v Ukraini: rekomendatsii z osvitnoi polityky [Competence as a key to updating the content of education. Strategy for reforming education in Ukraine: recommendations for educational policy]. Kyiv: «K.I.S».

Postalyuk N.Yu. (1989). Tvorcheskiy stil deyatelnosti: Pedagogicheskiy aspekt [Creative activity style: Pedagogical aspect]. Kazan: Izd-vo Kazan. un-ta.

Svystun V.I. (2012). Pedahohichni umovy profesiinoho navchannia personalu na vyrobnytstvi [Pedagogical conditions of professional training of personnel at work]. Profesiina osvita: problemy i perspektyvy, 3, 31–36.

Fedorova O.F. (1970). Nekotoryie voprosyi aktivizatsii uchaschihsya v protsesse teoreticheskogo i proizvodstvennogo obucheniya [Some issues of activating students in the process of theoretical and industrial training]. Moskva: Vyisshaya shkola.

Shamova T.I., Tretiakov P.I., Kapustin, N.P. (2002). Upravlinnia osvitnimy systemamy [Management of educational systems]. Moskva: Humanyt. vyd. tsentr VLADOS.

Yakovleva N.M. (1992). Teoriya i praktika podgotovki buduschego uchitelya k tvorcheskomu resheniyu vospitatelnyih zadach [Theory and practice of preparing the future teacher for the creative solution of educational tasks]. (Dis. d-ra ped. nauk). Chelyabinskiy gosudarstvennyiy universitet, Chelyabinsk.