АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ОБСТАВИН, ЯКІ ПОМ’ЯКШУВАЛИ ПОКАРАННЯ У КОДЕКСІ 1743 Р. «ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» ТА ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

Гетьманщина
кримінальна відповідальність
злочин
з’явлення зі зізнанням
виправлення заподіяної шкоди
відшкодування збитків

Як цитувати

Болюх, О. (2019). АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ОБСТАВИН, ЯКІ ПОМ’ЯКШУВАЛИ ПОКАРАННЯ У КОДЕКСІ 1743 Р. «ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» ТА ЇХ ПОРІВНЯННЯ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 4 (68), 117-121. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-27

Анотація

У статті розкрито результати дослідження окремих положень «Прав, за яки-ми судиться малоросійський народ» 1743 року, розроблених Кодифікацій-ною комісією Гетьманщини та спрямованих на деталізацію обставин, що пом’якшували покарання. Досліджено перелік пом’якшувальних обставин за Кодексом 1743 року, зроблено кримінально-правовий аналіз даних обставин з урахуванням історичних особливостей тогочасної правової системи. Про-ведено порівняльний аналіз змісту окремих положень «Прав, за якими су-диться малоросійський народ» та положень чинного Кримінального кодексу України щодо пом’якшення покарання визначених категорій осіб, до яких воно може бути застосоване. Зроблено висновки щодо важливості подальшо-го глибокого дослідження Кодексу 1743 року як важливої пам’ятки права України XVIII століття та доцільності врахування багатовікового історично-го досвіду у процесі реформування сучасного кримінального законодавства України (зокрема, у питаннях розвитку інституту пом’якшення покарання).

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-27
PDF

Посилання

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. №2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131.

Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743 / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Ін-т укр. археографії та дже-релознав. ім. М.С. Грушевського; упоряд. К.А. Вислобоков ; відп. ред. та авт. передм. Ю.С. Шемшученко. Київ : АТ «Книга», 1997. 547 с.

Бойко І.Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (IX – XX ст.): навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2014. 903 с.

Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX – XX ст.): навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2013. 408 с.

Бурдін В.М. Добровільна відмова та її кримінально-правове значення. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. Вип. 4. С. 215–229. doi: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2013/13bvmkpz. pdf.

Вітрук О.В. Процесуальні гарантії забезпечення відшкодування потер-пілому завданої кримінальним правопорушенням шкоди. Вісник Черні-вецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. № 3. С. 190–201.

Моряк-Протопопова Х.М. Інститут неосудності у «Правах, за якими судиться малоросійський народ». Проблеми державотворення і захис-ту прав людини в Україні: матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф. (Львів, 7-8 лют. 2018 р.). Львів : Видавництво Львівського національно-го університету ім. Івана Франка, 2018. С. 66–69.

Падох Я. Нарис історії українського карного права. Мюнхен : Молоде життя, 1951. 128 с.

Туляков В.О., Макаренко А.С. Призначення покарання. Вісник Асоціа-ції кримінального права України. 2013. № 1. С. 208–227.

Яковлів А. Український кодекс 1743 року: «Права по которымъ су-дится малороссійский народ»: його історія, джерела та систематичний виклад змісту. Мюнхен: Заграва, 1949. 211 с.

Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. No 2341-III. (2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 25–26, art. 131.

Natsionalna Akademiia nauk Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho, Instytut ukrainskoi Arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M.S. Hrushevskoho (1997). Prava, za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod 1743 roku [Rights, according to which Little Russian litigate]. Kyiv : National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of State and Law of V.M. Koretsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of M.S. Hrushevsky.

Boiko I.Y. (2014). Istoriia pravovoho rehuliuvannia tsyvilnykh, kryminalnykh ta protsesualnykh vidnosyn v Ukraini (IX-XX st.) [History of legal regulation of civil, criminal and procedural relations in Ukraine (IX-XX centuries)]. Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukrainian)

Boiko I.Y. (2013). Kryminalni pokarannia v Ukraini (IX–XX st.) [Criminal punishments in Ukraine (IX-XX centuries)]. Lviv : Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv. (in Ukrainian)

Burdin V.M. (2013). Dobrovilna vidmova ta yii kryminalno-pravove znachennia. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2013/13bvmkpz. pdf. (in Ukrainian)

Vitruk O.V. (2015). Protsesualni harantii zabezpechennia vidshkoduvannia po-terpilomu zavdanoi kryminalnym pravoporushenniam shkody. Visnyk Chernivetskoho fakultetu Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia», 3, 190–201. (in Ukrainian)

Moriak-Protopopova Kh. (2018). Instytut neosudnosti u «Pravakh, za yakymy su-dytsia malorosiiskyi narod». Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini : materialy XXIV zvit. nauk.-prakt. konf. 7-8 liut. Lviv : Ivan Franco National University of Lviv, 66–69. (in Ukrainian)

Padokh Ya. (1951). Narys istorii ukrainskoho karnoho prava [The History of Ukrainian Criminal Law]. Munich : “MOLODE ZYTTJA” Publishing. (in Germany)

Tuliakov V.O., Makarenko A.S. (2013). Pryznachennia pokarannia. Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy, 1, 208–227. (in Ukrainian)

Yakovliev A. Ukrainskyi kodeks 1743 r.: “Prava, po kotorym suditsia malorossiiskii narod” [Ukrainian Code of the year 1743:” Statute According to which the Ukrainian People are Judge”]. Munich : ”Zagrava” Publishing. (in Germany)