ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КВАЗІРЕАЛІЙ У СЕРІЇ ФЕНТЕЗІ-РОМАНІВ ДЖ. Р.Р. МАРТІНА «ПІСНЯ ЛЬОДУ І ПОЛУМ’Я »
PDF

Ключові слова

фентезі
Дж. Р.Р. Мартін
«Пісня льоду і полум’я»
український переклад саги
квазіреалії
квазіреалії, перекладацькі трансформації
неточності та помилки перекладу квазіреалій

Як цитувати

Ткачик, О., & Петрук, Є. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ КВАЗІРЕАЛІЙ У СЕРІЇ ФЕНТЕЗІ-РОМАНІВ ДЖ. Р.Р. МАРТІНА «ПІСНЯ ЛЬОДУ І ПОЛУМ’Я ». Молодий вчений, 10 (86), 170-175. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-37

Анотація

У статті наводяться результати аналізу особливостей та складнощів перекладу авторських реалій, які творять номінативний простір ірреального світу фентезійних романів. Розкривається сутність поняття «квазіреалії» та їх функціональне поле в рамках літератури жанру фентезі. Відомо, що у сфері перекладу художньої літератури особливо складно передавати вихідні одиниці оригінального тексту, які позначають нетипові, національно та культурно марковані поняття – реалії, малозрозумілі або взагалі невідомі у лінгвокультурі цільової аудиторії. Проте якщо при перекладі звичайних реалій на допомогу приходить ряд додаткових інформаційно-довідкових джерел, то у випадку з авторськими реаліями, на основі яких створюється і зображується абсолютно новий фентезійний світ, перед перекладачем постає завдання подвійної складності – не тільки відтворити сам сюжет, стиль і авторські інтенції, а й повністю вибудувати весь ономастикон ірреального простору засобами мови перекладу так, щоб він в уяві цільової читацької аудиторії постав таким же деталізованим, живим і конотативно багатим, яким він постає в англомовній. З огляду на це, основна увага даної роботи приділена визначенню й аналізу перекладацьких помилок, допущених при передачі ряду квазіреалій фентезі. В основі представленого у статті дослідження знаходиться класифікація та обґрунтування помилок і неточностей, допущених при передачі квазіреальних лексичних одиниць в українському перекладі всесвітньо відомої серії фентезі-романів Дж. Р.Р. Мартіна «Пісня льоду і полум'я», виконаному Наталею Тисовською та опублікованому видавництвом «КМ-Букс». У роботі визначені помилки співвідносяться із недоцільно використаними перекладацькими трансформаціями, зокрема лексичними та лексико-семантичними перетвореннями вихідних квазіреалій, використання яких призвело, наприклад, до втрати конотативного компонента оригінальних одиниць, ускладнення чи викривлення їх плану змісту, накладання назв реального світу на об’єкти та явища ірреального простору, а також порушення загальної логіки і системності передачі типових для аналізованого світу квазіреалій.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-37
PDF

Посилання

Конецкая В.П. Лексико-семантическая характеристика языковых реалий. Великобритания : лингвострановедческий словарь. Москва, 1978. 486 с.

Латышев Л.К., Семенов А.Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания : Учеб. пособие для студ. перевод. фак. высш. учеб. заведений. Москва : Академия, 2003. 192 с.

Мартін Дж. Р.Р. Битва королів. КМ-БУКС. 2014. 864 c. URL: http://testlib.meta.ua/book/334790/ (дата звернення: 15.10.2020).

Михайлов Н. Н. Теория художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учебных заведений. URL: http://www.academiamedia. kz/ftp_share/_books/fragments/fragment_20189.pdf (дата звернення: 15.10.2020).

Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 15.10.2020).

Фененко Н. А. Функциональный потенциал реалий во французском тексте. Вестник Воронежского государственного университета. 2014. № 12. С. 151–172.

Cambridge dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (дата звернення: 15.10.2020).

Martin, George R. R. A Clash of Kings. Voyager Books. 1998. 761 p. Available at: http://thefreeonlinenovel.com/bi/a-clash-of-kings (дата звернення: 15.10.2020).

Konetskaya, V.P. (1976). Leksiko-semanticheskaya kharakteristika yazykovykh realiy. Great Britain: Linguistic and Regional Dictionary. Moskow, 486 p. (in Russian)

Latyshev, L.K., Semenov, A.L. (2003). Perevod: teoriya, praktika i metodika prepodavaniya: Ucheb. posobiye dlya stud. perevod. fak. vyssh. ucheb. zavedeniy. Moskow: Akademiya, 192 p. (in Russian)

Martin, George R.R. (2014). Bytva koroliv. KM-BUKS. Available at: http://testlib.meta.ua/book/334790/ (accessed 15 October 2020). (in Ukrainian)

Mikhailov, N.N. (2006). Teoriya khudozhestvennogo teksta: ucheb. posobiye dlya stud. filol. fak. vyssh. ucheb. zavedeniy. Moskow: Publishing Center «Academy». Available at: http://www.academiamedia.kz/ftp_share/books/fragments/ fragment20189. pdf (accessed 15 October 2020). (in Russian)

Martin, George R. R. (1998). A Clash of Kings. Voyager Books. Available at: http://thefreeonlinenovel.com/bi/a-clash-of-kings (accessed 15 October 2020).

Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy. Akademichnyy tlumachnyy slovnyk (1970-1980). Available at: http://sum.in.ua/ (accessed 15 October 2020). (in Ukrainian)

Fenenko, N.A. (2014). Funktsional'nyy potentsial realiy vo frantsuzskom tekste. Bulletin of Voronezh State University, vol. 12, pp. 151-172. (in Russian)

Cambridge dictionary. Available at: https://dictionary.cambridge.org/ru/ (accessed 15 October 2020).