ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В УКРАЇНІ. ФІНІШНА ПРЯМА НА ШЛЯХУ
PDF

Ключові слова

кримінальний проступок
кримінальне правопорушення
злочин
злочини невеликої тяжкості
спрощена процедура розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень
досудове розслідування
дізнання
криміналізація

Як цитувати

Байда, А., & Новіков, Д. (2019). ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В УКРАЇНІ. ФІНІШНА ПРЯМА НА ШЛЯХУ. Молодий вчений, 4 (68), 108-111. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-25

Анотація

У даній статті розглянуто основну новелу, яка незабаром буде введена до правової системи України, а саме запровадження інституту кримінальних проступків. Проаналізовано концептуальні положення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» №7279-д, прийнятого Верховною Радою України 22 листопада 2018 року, який покликаний ввести в дію відповідний інститут. Наголошується на доцільності такого нововведення у зв’язку із нинішніми проблемами щодо розслідування справ про злочини невеликої тяжкості. Розглянуто особливості проведення спрощеної процедури досудового розслідування кримінальних проступків у формі досудового дізнання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-25
PDF

Посилання

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 07 лютого 2019 р. № 2680-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19 (дата звернення 06.04.2019)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України від 20 квітня 2018 р. №7279-д / Офіційний веб-портал Верховної ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63928&pf35401=469718 (дата звернення 06.04.2019)

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень / Офіційний веб-портал Верховної ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928 (дата звернення 06.04.2019)

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 06.04.2019)

Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів: Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008 (дата звернення 06.04.2019)

Верховна Рада ухвалила закон про кримінальні проступки / Єдиний портал органів системи МВС України. URL: https://mvs.gov.ua/ua/news/16783_Verhovna_Rada_uhvalila_zakon_pro_kriminalni_prostupki___Vadim_Troyan.htm (дата звернення 06.04.2019)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Пояснювальна записка до проекту Закону України від 18 квітня 2018 р. / Офіційний веб-портал Верховної ради України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63928&pf35401=453554 (дата звернення 06.04.2019)

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 06.04.2019)

On amendments to the Constitution of Ukraine (regarding the strategic course of the state on acquiring full-fledged membership of Ukraine in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization): Law of Ukraine dated February 7, 2019 No. 2680-VIII / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19 (visit date: 06.04.2019)

On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the simplification of pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses: Law of Ukraine dated April 20, 2018, No. 7279-d / The official web-portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63928&pf35401=469718 (visit date: 06.04.2019)

Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Simplification of Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses / The Official Web-portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://w1.c1rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63928 (visit date: 06.04.2019)

Constitution of Ukraine: Law of Ukraine dated June 28, 1996 No. 254k / 96VR / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-av (visit date: 06.04.2019)

On the process of reforming the criminal justice system and law enforcement agencies: Decree of the President of Ukraine On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated February 15, 2008 / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/311/2008 (visit date: 06.04.2019)

The Verkhovna Rada adopted a law on criminal offenses / The only portal of the bodies of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. URL: https://mvs.gov.ua/en/news/16783_Verhovna_Rada_uhvalila_zakon_pro_kriminalni_prostupki___Vadim_Troyan.htm (visit date: 06.04.2019)

On amendments to certain legislative acts on the simplification of pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses: An explanatory note to the draft Law of Ukraine dated April 18, 2018 / The official web-portal of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=63928&pf35401=453554 (visit date: 06.04.2019)

Criminal Procedural Code of Ukraine: Law of Ukraine dated April 13, 2012 No. 4651-VI / The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (visit date: 06.04.2019)