КІБЕРТЕРОРИЗМ ТА ПРОТИДІЯ ЙОМУ
PDF

Ключові слова

кібертероризм
інформаційні технології
кіберпростір
кіберзлочин
кібербезпека

Як цитувати

Бабійчук, В. (2019). КІБЕРТЕРОРИЗМ ТА ПРОТИДІЯ ЙОМУ. Молодий вчений, 4 (68), 103-107. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-24

Анотація

У статті проаналізовано сутність поняття кібертероризму, окреслено основні методи протидії даній загрозі. Розглянуто міжнародні та національні нормативно-правові акти, документи міжнародних організацій, що регулюють деякі аспекти кібертероризму. У загальних рисах окреслено історію становлення кібертероризму. Вказано, що не існує комплексного підходу до визначення кібертероризму у міжнародних актах. Наголошено на важливості перейняття зарубіжного досвіду боротьби з даним видом злочинності та на необхідності подальшого вдосконалення національного законодавства у цій сфері. Підкреслено важливість розвитку подальшої співпраці українських органів, створених в рамках протидії світовому кібертероризму, з світовими – Європейським центром по боротьбі з кіберзлочинністю, відділенням по боротьбі з кіберзлочинністю при Інтерполі та підрозділом по боротьбі з тероризмом при ОБСЄ.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-24
PDF

Посилання

Харламов П. Пігулка від хакерів: як бізнес захищає себе від кібератак. URL: https://mind.ua/publications/20192978-pigulka-vid-hakeriv-yak-biznes-zahishchae-sebe-vid-kiberatak (дата звернення: 14.04.2019).

Сноуден накликав гнів США на Росію й Китай. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2013/06/130625_snowden_usa_china_ko (дата звернення: 14.04.2019).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України в редакції від 08.07.2018 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення: 19.04.2019).

Гнатюк С.О. 2013. Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи. Ukrainian Scientific Journal of Information Security, vol. 19, no 2.

Марків С.І. Кіберзлочинність. Нова кримінальна загроза. URL: http://gurt.org.ua/articles/34602

Зозуля Є.В. Діяльність органів державної влади та управління України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю. Наука. Релігія. Суспільство. 2011. № 2. С. 54–60.

Підрозділи кіберполіції України та Сінгапуру співпрацюватимуть у протидії кібертероризму. URL: https://www.cyberpolice.gov.ua/news/pidrozdily-kiberpolicziyi-ukrayiny-ta-singapuru-spivpraczyuvatymut-u-protydiyi-kiberteroryzmu-6275/ (дата звернення: 17.04.2019).

Президент затвердив Стратегію кібербезпеки України. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-strategiyu-kiberbezpeki-ukrayini-36856 (дата звернення: 18.04.2019).

Зименко Є. Законопроект №6688: боротьба з кібертероризмом чи впровадження цензури в Інтернеті? URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/zakonoproekt-6688-borotba-z-kiberterorizmom-chi-vprovadzhennya-cenzuri-v-interneti.html (дата звернення: 19.04.2019).

Степанченко О. Про історію тероризму на Близькому Сході. URL: https://islam.in.ua/ua/istoriya/pro-istoriyu-teroryzmu-na-blyzkomu-shodi (дата звернення: 20.04.2019).

Бусол В.Г. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Ірпінь : Видавництво «Перун». 2003. С. 1242.

Harlamov P. Pigulka vid hakeriv: yak biznes zahischae sebe vid kiberatak [The pill from hackers: how a business protects itself from cyber attack]. URL: https://mind.ua/publications/20192978-pigulka-vid-hakeriv-yak-biznes-zahishchae-sebe-vid-kiberatak (data zvernennya: 14.04.2019).

Snouden naklikav gniv SShA na Rosiyu y Kitay [Snowden has caused US anger against Russia and China]. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2013/06/130625_snowden_usa_china_ko (data zvernennya: 14.04.2019).

Pro osnovni zasadi zabezpechennya kiberbezpeki Ukrayini: Zakon Ukrayini v redaktsiyi vId 08.07.2018 r. # 2469-VIII. Vidomosti Verhovnoyi Radi Ukrayini. 2018. # 31. St. 241. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (data zvernennya: 19.04.2019).

Gnatyuk S.O. (2013). Kiberterorizm: istoriya rozvitku, suchasni tendentsiyi ta kontrzahodi. [Cyberterorism: history of development, current trends and countermeasures]. Ukrainian Scientific Journal of Information Security, vol, 19, no 2.

MarkIv S.I. Kiberzlochinnist. Nova kriminalna zagroza [Cybercrime. New criminal threat]. URL: http://gurt.org.ua/articles/34602/

Zozulya E.V. (2011). Diyalnist organiv derzhavnoyi vladi ta upravlinnya Ukrayini schodo normativno-pravovogo ta organizatsiynogo zabezpechennya mizhnarodnogo spivrobitnitstva u borotbi z kiberzlochinnistyu [Activities of the bodies of state power and management of Ukraine concerning normative-legal and organizational support of international cooperation in the fight against cybercrime]. Nauka. Religiya. Suspilstvo, №2, pp. 54–60.

Pidrozdili kiberpolitsiyi UkraYini ta Singapuru spivpratsyuvatimut u protidiyi kiberterorizmu [The cyberpolice units of Ukraine and Singapore will cooperate in countering cyberterrorism]. URL: https://www.cyberpolice.gov.ua/news/pidrozdily-kiberpolicziyi-ukrayiny-ta-singapuru-spivpraczyuvatymut-u-protydiyi-kiberteroryzmu-6275/ (data zvernennya: 17.04.2019).

Prezident zatverdiv Strategiyu kiberbezpeki Ukrayini [The President approved the Strategy of Cybersecurity of Ukraine]. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-zatverdiv-strategiyu-kiberbezpeki-ukrayini-36856 (data zvernennya: 18.04.2019).

Zimenko E. Zakonoproekt №6688: borotba z kiberterorizmom chi vprovadzhennya tsenzuri v Interneti? [Draft Law No. 6688: Fighting cyberterrorism or introducing censorship on the Internet?]. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/zakonoproekt-6688-borotba-z-kiberterorizmom-chi-vprovadzhennya-cenzuri-v-interneti.html (data zvernennya: 19.04.2019).

Stepanchenko O. Pro istoriyu terorizmu na Blizkomu Shodi [About the History of Terrorism in the Middle East]. URL: https://islam.in.ua/ua/istoriya/pro-istoriyu-teroryzmu-na-blyzkomu-shodi (data zvernennya: 20.04.2019).

Busol V.G. (2003). Velikiy tlumachniy slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi. [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Irpen : Perun Publishing House, p. 1242. (in Ukrainian)