ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОЇ СФЕРИ ЗАСУДЖЕНИХ ЗА НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ
PDF

Ключові слова

духовна сфера
засуджені за насильницькі злочини
адаптація
дезадаптація
емпатія
агресія
моральність
поведінкова регуляція
комунікативний потенціал

Як цитувати

Коваль, Г., & Сухарєва, В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНОЇ СФЕРИ ЗАСУДЖЕНИХ ЗА НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ. Молодий вчений, 4 (68), 56-60. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-13

Анотація

Проблема формування і розвитку моральних якостей особистості викликає особливий науковий інтерес, обумовлений стрімкою трансформацією сучасного українського суспільства на психологічному та поведінковому рівнях. Напружена соціально-політична і економічна ситуації загрожують кризою духовності, спотворенням еталонних зразків поведінки, втратою моральних орієнтирів і, як наслідок, зростаючою криміналізацією населення. Однак, проблема духовності осіб, які скроїли злочини різного ступеню тяжкості, з позиції психологічної науки вивчена недостатньо. Актуальність дослідження полягає в необхідності поглиблення психологічних знань про духовну сферу правопорушників із урахуванням диференціації скоєних ними злочинів. У дослідженні проведено аналіз особливостей духовної сфери засуджених за правопорушення різного ступеню тяжкості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-13
PDF

Посилання

Основні показники рівня життя населення у січні-липні 2018. Київ : Міністерство соціальної політики України, 2018. 17 с. URL: https://www.msp.gov.ua/files/monitoring/01-072018. pdf (дата звернення: 26.09.2018).

Звіт про діяльність Національної поліції України за 2017 рік. Київ : Національна поліція України, 2018. 17 с. URL: https://www.npu.gov.ua/assets/userfiles/files/zvity/Zvit_NPU_2017_text+grafic. pdf (дата звернення: 20.09.2018).

Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). Днепропетровск : Сталкер, 1998. 432 с.

Блага А.Б. Насильство в сім’ї (кримінологічний аналіз і запобігання). Харків : ФОП Макаренко, 2014. 360 с.

Храмцов О.М. Про особистість насильницького злочинця. Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50 річчю каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 9 грудня 2016 р.). Харків : Право, 2016. С. 125–127.

Головкін Б.М., Наваляна Я.Т. Психологічні особливості злочинців / Б.М. Головкін. Форум права. 2012. № 4. С. 223–230. URL: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12gbmpoz. pdf

Коваль Г.Ш. Суб'єктивний крок часу як один з чинників делінквентної поведінки: автореферат дис. ... канд. психологічних наук: спец. 19.00.06 «Юридична психологія»; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2013. 20 с.

Кримінологія : Підручник / За заг. ред. Л.С. Сміяна, Ю.В. Нікітіна. Київ : Національна академія управління, 2010. 496 с.

Basic indicators of living standards for the population in January-July 2018. Kyiv : Ministry of Social Policy of Ukraine, 2018. 17 p. Available at: https://www.msp.gov.ua/files/monitoring/01-072018. pdf (application date: 09/26/2018).

Report on the activities of the National Police of Ukraine for 2017. Kyiv: National Police of Ukraine, 2018. 17 p. Available at: https://www.npu.gov.ua/assets/userfiles/files/zvity/Zvit_NPU_2017_text+grafic. pdf (application date: 20.09.2018).

Balabanova L.M. (1998). Sudebnaya patopsykholohyya. Dnipropetrovsk : Stalker, 432 p.

Blago A.B. (2014). Nasyl'stvo v sim"yi (kryminolohichnyy analiz i zapobihannya). Kharkiv : FOP Makarenko, 360 p.

Khramtsov O.M. (2016). Pro osobystist' nasyl'nyts'koho zlochyntsya. Suchasna kryminolohiya: dosyahnennya, problemy, perspektyvy : materialy Mizhnar. nauk. konf., prysvyach. 50 richchyu kaf. kryminolohiyi ta kryminal'no-vykonavchoho prava (Kharkiv, December 9, 2016), Kharkiv : Law, pp. 125–127.

Golovkin B.M., Navaliana Ya.T. (2012). Psykholohichni osoblyvosti zlochyntsiv. Forum of rights, no. 4, pp. 223–230. Available at: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12gbmpoz.

Koval G.S. (2013). Subyektyvnyy krok chasu yak odyn z chynnykiv delinkventnoyi povedinky: dissertation diss. ... Candidate psychological sciences: special 19.00.06 "Legal psychology"; Odessa National Untitled ІІ Mechnikov. Odessa, 20 p.

Smiyana L.S., Nikitina Yu.V. (ed.) (2010). Criminology. Kiev : National Academy of Management, 496 p.