КОНЦЕПЦІЯ КАНТІВСЬКОЇ ТЕОРІЇ ВІЧНОГО МИРУ І СУЧАСНІСТЬ
PDF

Ключові слова

космополітизм
держава
війна
вічний мир
народ
мирне співіснування
політика
право
мораль
утопічні теорії
конфлікт інтересів

Як цитувати

Улашкевич, Л. (2019). КОНЦЕПЦІЯ КАНТІВСЬКОЇ ТЕОРІЇ ВІЧНОГО МИРУ І СУЧАСНІСТЬ. Молодий вчений, 4 (68), 45-48. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-11

Анотація

У статті аналізується трактат Канта «До вічного миру», який написаний у формі міжнародного договору. Робиться спроба виявити можливості реалізації цього проекту шляхом дослідження основних ідей трактату і новизни поглядів філософа в порівнянні з аналогічними роботами його попередників. Описується концепція космополітизму як альтернативної парадигми осмислення сучасного світоустрою і світосприйняття. Досліджуються шляхи досягнення вічного миру та основні напрямки й сфери прояву космополітичної ідеології. Акцентується увага на філософському осмисленні проблеми війни та її соціальних наслідків. Зазначено, що саме Кант першим розробив теорію миру та вказав на необхідні дії для його досягнення. Філософ синтезував наявні знання про право і державу, успадковану від Платона та Арістотеля, з одного боку, і космополітизм стоїків з іншого, а також розглядав мир не як телеологічне поняття.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-11
PDF

Посилання

Хабермас Ю. Расколотый Запад / пер. с нем. О.И. Величко и Е.Л. Петренко. Москва, 2008. 192 с.

Höffe O. Einleitung: Der Friede – ein vernachlästiges Ideal / Kant I. Zum ewigen Fireden. Berlin : Akademie Verlag, 2004. 290 р.

Кант И. Идея всеобщейистории во всемирном – гражданском плане. Сочинения: в 6 т. / под ред. В. Ф. Асмуса и др. Москва : Директ-Медиа, 1996. Т. 6. С. 7–23.

Андреева И.С. Проблемы мира в западноевропейской философии. Москва, 1975. С. 127.

Кант И. К вечному миру. Сочинения: в 8 т. Т. 7. Москва, 1994. 434 с.

Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. Москва : Серия «Философское наследие». Т. 2. 1994. 591 c.

Khabermas, Yu. (2008). Raskolotyi Zapad [Chopped West]. Moscow : Ves’ myr. (in Russian)

Höffe, O. (2004). Einleitung: Der Friede – ein vernachlästiges Ideal Kant I. Zum ewigen Fireden. Berlin : Akademie Verlag. (in Germany)

Kant Immanuil. (1996). Ideya vseobshchey istorii vo vsemirnom – grazhdanskom plane [The idea of universal history in the world – the civil plan]. Moskow : Mysl, vol 6, рр. 7–23.

Andreeva I.S. (1975). Problemy myra v zapadnoevropeiskoi fylosofyy [Problems of the World in Western European Philosophy]. Moskow : Mysl. (in Russian)

Kant Immanuil. (1994). K vechnomu myru [Perpetual Peace]. Moscow : Choro, vol. 7. (in Russian)

Kant Immanuil. Krytyka chystoho razuma [Critique of Pure Reason]. Moscow : Philosophical Heritage series, vol. 2. (in Russian)