ШВЕЦІЯ ЯК НОВИЙ СОЮЗНИК КОЗАКІВ НА КІНЦЕВОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ
PDF

Ключові слова

козак
Річ Посполита
Швеція
союз
домовленості
гетьман
грамоти
автономія
протекторат

Як цитувати

Гуменюк, О., & Гошта, Г. (2019). ШВЕЦІЯ ЯК НОВИЙ СОЮЗНИК КОЗАКІВ НА КІНЦЕВОМУ ЕТАПІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ. Молодий вчений, 4 (68), 37-40. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-9

Анотація

У статті розглядаються зовнішньополітичні зносини держави Богдана Хмельницького та Швеції. Ставлення західних держав до подій в Україні великою мірою залежало від поділу її на два ворожі табори: католицький і протестантський. Держави першою з них – Австрія, Іспанія та князівства Південної Німеччини підтримали свого союзника – Польщу, і відразу ж зайняли негативну позицію щодо визвольної боротьби українського народу.Проводиться аналіз особливостей пошуку союзника козаків на тлі вже підписаної Переяславської угоди. Тому і потрібно з’ясувати, на яких засадах стояв Б.Хмельницький, якої політичної орієнтації дотримувався, та що йому вдалося зробити для міжнародного визнання Козацької України. Адже не заперечний той факт, що за період гетьманства саме цього гетьмана на певний період змінюється баланс сил у Східній Європі, козацтво стає відоме далеко за межами українських земель, а армія Гетьманщини була однією із кращих в Європі.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-9
PDF

Посилання

Грушевський М. Про батька козацького Богдана Хмельницького. Дніпропетровськ: Січ, 1993. 55 с.

Гурбик А.О. Раднотський зовнішньополітичний курс гетьмана України Б. Хмельницького (1656–1657 рр.). Український історичний журнал. 2008. №6. С. 57–86.

Ефремов Ю.М. Украина и «Руина» от Хмельницкого к Мазепе: Малоизвестные трагические страницы из истории украинского народа. Київ : МП "Буклет", 1992. 59 с.

Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький. Перемишль; Львів : Б.в., 1996. 326 с.

Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. Львів : Світ, 1990. 408 с.

Крип’якевич І. Бутич І. Документи Богдана Хмельницького. Київ, 1964. 316 с.

Мезько-Оглоблин О. Переяславський договір 1654 р. Українське історичне товариство. Національний університет «Острозька Академія». Видавництво ОА, 2003. 152 с.

Огієнко І. Богдан Хмельницький: історична література. Київ : Наша культура і наука, 2004. 447 с.

Смолій В. Богдан Хмельницький: [Соціально-політичний портрет]. Київ : Альтернативи, 2003. 399 с.

Смолій В.А. Українська національна революція XVII ст. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. 445 с.

Солдатенков В.Ф. Українська революція: Історичний нарис. Київ : Либідь, 1999. 288 с.

Чуприна В. Хмельниччина (1648-1657 рр.): Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького. Львів : Світ, 2003. 175 с.

Чухліб Т. В. Козаки і Монархи. Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648–1721 рр. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. 616 с.

Grushevskyj M. Pro batka kozaczkogo Bogdana Xmelnyczkogo. Dnipropetrovsk : Sich, 1993. 55 s.

Gurbyk A.O. Radnotskyj zovnishnopolitychnyj kurs getmana Ukrayiny B. Xmelnyczkogo (1656–1657 rr.). Ukrayinskyj istorychnyj zhurnal. 2008. №6. S. 57–86.

Efremov Yu.M. Ukraina i "Ruina" ot Khmel'nitskogo k Mazepe: Maloizvestnye tragicheskie stranitsy iz istorii ukrainskogo naroda. Kyiv : MP "Buklet", 1992. 59 s.

Kachmarchyk Ya. Getman Bogdan Xmelnyczkyj. Peremyshl; Lviv : B.v., 1996. 326 s.

Kryp'yakevych I. P. Bogdan Xmelnyczkyj. Lviv : Svit, 1990. 408 s.

Kryp'yakevych I. Butych I. Dokumenty Bogdana Xmelnyczkogo. Kyiv, 1964. 316 s.

Mezko-Ogloblyn O. Pereyaslavskyj dogovir 1654 r. Ukrayinske istorychne tovarystvo. Nacionalnyj universytet «Ostrozka Akademiya». Vydavnycztvo OA, 2003. 152 s.

Ogiyenko I. Bogdan Xmelnyczkyj: istorychna literatura. Kyiv : Nasha kultura i nauka, 2004. 447 s.

Smolij V. Bogdan Xmelnyczkyj: [Socialno-politychnyj portret]. Kyiv : Alternatyvy, 2003. 399 s.

Smolij V.A. Ukrayinska nacionalna revolyuciya XVII st. Kyiv : Vydavnychyj dim «Kyyevo-Mogylyanska akademiya», 2009. 445 s.

Soldatenkov V.F. Ukrayinska revolyuciya: Istorychnyj narys. Kyiv : Lybid, 1999. 288 s.

Chupryna V. Xmelnychchyna (1648-1657 rr.): Vyzvolna vijna ukrayinskogo narodu pid provodom B.Xmelnyczkogo. Lviv : Svit, 2003. 175 s.

Chuxlib T.V. Kozaky i Monarxy. Mizhnarodni vidnosyny rannomodernoyi Ukrayinskoyi derzhavy 1648–1721 rr. Kyiv : Vydavnycztvo imeni Oleny Teligy, 2009. 616 s.