ДУХОВНИЙ РІСТ ЛЮДИНИ ЗА РАХУНОК ВИКОНАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
PDF

Ключові слова

здоровий спосіб життя
духовність людини
здоров’я розуму

Як цитувати

Куриляк, В., & Соя, Л. (2019). ДУХОВНИЙ РІСТ ЛЮДИНИ ЗА РАХУНОК ВИКОНАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. Молодий вчений, 4 (68), 25-28. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-6

Анотація

В статті представлено теоретично-порівняльний аналіз переосмислення залежності нездорового способу життя людини та його негативного впливу на духовну компоненту людського буття. Запропоновано власне визначення понять «здоровий спосіб життя» та «духовність людини». Доведено, що належне дотримання восьми принципів здорового способу життя позитивно впливає на ріст духовності людини. Виявлено, що духовність людини не є абстрактним невимірним поняттям, оскільки може бути виявлена в житті людини за допомогою морально-етичних плодів, таких як: чесність, порядність, доброзичливість і т.п. Доведено, що покращення фізичного стану людини є добрим інструментом, який ефективно впливає на розвиток позитивних якостей невидимої людської сутності (духовності).

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-6
PDF

Посилання

Загарницька І.І. Духовний світ студентської молоді: особливості прояву в нових соціокультурних умовах. 2005. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_fpp/2005-3-1/02_Zagarnicka.pdf (дата звернення: 21.04.2019).

Карпов О.О. Характеристика стану сформованості здорового способу життя у сучасної молоді. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2013. № 56. С. 80–90.

Буряков В.О. Поняття «здоровий спосіб життя» у стародавній філософії. Кировоградский национальный технический университет. 2010. № 34. С. 23–27.

Вовк Л.В. До визначення поняття «культура здорового способу життя» особистості. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 2010. С. 123–129.

Грибок О.П. Формування духовності студента як один з головних напрямків діяльності викладача вищого навчального закладу. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2014. С. 164–170.

Карленко Н. В. Духовне здоров’я та освіта. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 2014. С. 155–159.

8 принципів здорового способу життя. Моя здорова сімья. 2009. URL: http://shepetivka-sda.ucoz.ua/publ/32-1-0-208 (дата звернення: 20.04.2019).

Важность воды для мозга. 2014. URL: http://es-blogy.ru/p373-vazhnost_vody_dlya_mozga.html (дата звернення: 20.04.2019).

Фізичні вправи уповільнюють старіння мозку. 2013. URL: https://health.unian.ua/worldnews/1165368-fizichni-vpravi-upovilnyuyut-starinnya-mozku.html (дата звернення: 19.04.2019).

Сон – це не відпочинок, а напружена робота мозку. 2003. URL: http://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=005339 (дата звернення: 17.04.2019).

Як нас лікує і рятує сонце. 2016. URL: http://krasainfo.com/samopochuttya/yak-nas-likue-i-ryatue-sonce.html (дата звернення: 23.04.2019).

Продукти для мозку: що корисно, а що не зовсім. (2016). Все про здоровий спосіб життя. URL: http://healthy.pp.ua/produkty-dlya-mozku-scho-korysno-a-scho-ne-zovsim/ (дата звернення: 22.04.2019).

Знайдена різниця в роботі мозку віруючих і атеїстів 2010. URL: http://uk.mystic-news.com/religion-news/744-faith-and-brain-study.html (дата звернення: 21.04.2019).

Віра в Бога. 2010. URL: http://www.truechristianity.info/ua/books/the_christian_life_01.php (дата звернення: 23.04.2019).

Zaharnytska I.I. (2005). Dukhovnyi svit studentskoi molodi: osoblyvosti proiavu v novykh sotsiokulturnykh umovakh [Spiritual world of student youth: features of manifestation in new socio-cultural conditions]. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_fpp/2005-3-1/02_Zagarnicka.pdf (accessed 21 April 2019).

Karpov O.O. (2013). Kharakterystyka stanu sformovanosti zdorovoho sposobu zhyttia u suchasnoi molodi [Characteristics of the formation of a healthy lifestyle in modern youth]. Spirituality of personality: methodology, theory and practice, no. 56, рр. 80–90.

Buriakov V.O. (2010). Poniattia «zdorovyi sposib zhyttia» u starodavnii filosofii [The notion of a "healthy lifestyle" in ancient philosophy]. Kirovograd National Technical University, no. 34, рр. 23–27.

Vovk L.V. (2010). Do vyznachennia poniattia «kultura zdorovoho sposobu zhyttia» osobystosti [By defining the concept of "culture of a healthy way of life" personality]. East-Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl.

Hrybok O.P. (2014). Formuvannia dukhovnosti studenta yak odyn z holovnykh napriamkiv diialnosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [Formation of student spirituality as one of the main directions of the activity of a teacher of a higher educational institution]. Actual problems of sociology, psychology, pedagogy.

Karlenko N.V. (2014). Dukhovne zdorovia ta osvita [Spiritual health and education]. Dnipropetrovsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education.

8 pryntsypiv zdorovoho sposobu zhyttia [8 principles of a healthy lifestyle]. My healthy family. (2009). URL: http://shepetivka-sda.ucoz.ua/publ/32-1-0-208 (accessed 20 April 2019).

Vazhnost vody dlia mozgha (2014). [Importance of water for the brain]. URL: http://es-blogy.ru/p373-vazhnost_vody_dlya_mozga.html (accessed 20 April 2019).

Fizychni vpravy upovilniuiut starinnia mozku (2013). [Importance of water for the brain]. URL: https://health.unian.ua/worldnews/1165368-fizichni-vpravi-upovilnyuyut-starinnya-mozku.html (accessed 19 April 2019).

Son – tse ne vidpochynok, a napruzhena robota mozku (2003). URL: http://rivnepost.rv.ua/showarticle.php?art=005339 (accessed 17 April 2019).

Yak nas likuie i riatuie sontse (2016). [How we treat and save the sun]. URL: http://krasainfo.com/samopochuttya/yak-nas-likue-i-ryatue-sonce.html (accessed 23 April 2019).

Produkty dlia mozku: shcho korysno, a shcho ne zovsim (2016). [Products for the brain: what is useful and what is not at all]. All about a healthy lifestyle. URL: http://healthy.pp.ua/produkty-dlya-mozku-scho-korysno-a-scho-ne-zovsim/ (accessed 22 April 2019).

Znaidena riznytsia v roboti mozku viruiuchykh i ateistiv (2010). [A difference in the work of the brain of believers and atheists was found]. URL: http://uk.mystic-news.com/religion-news/744-faith-and-brain-study.html (accessed 21 April 2019).

Vira v Boha (2010). [Faith in God]. URL: http://www.truechristianity.info/ua/books/the_christian_life_01.php (accessed 23 April 2019).