ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
PDF

Ключові слова

етіологія
патогенез
цукровий діабет
профілактика та лікування

Як цитувати

Дмитрук, В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ: АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД. Молодий вчений, 4 (68), 20-24. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-5

Анотація

У статті проаналізовано особливості етіології та патогенезу цукрового діабету. Наведено статистичні дані Міністерства охорони здоров'я щодо кількості хворих діабетом в Україні та у світі. Досліджено методи лікування та профілактики цукрового діабету з досвіду американських та вітчизняних лікарів, а також розглянуто спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає досліджувати перебіг хвороби діабету і виконувати профілактичні заходи для попередження даної хвороби. Встановлено, що найбільш ефективним методом у бородьбі з багатьма захворюваннями, зокрема й цукровим діабетом є виконання принципів здорового способу життя. На основі досліджень амереканських вчених виявлено, що в етіології розвитку цукрового діабету значну роль відіграє вуглеводневий обмін. Відповідно встановлено, що завчасна профілактика не інсулінозалежних людей може повністю вилікувати цукровий діабет.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-5
PDF

Посилання

Ковальская Н.В. Украине озвучили страшную статистику больных диабетом. Телевізійна служба новин України. 2017. URL: https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-ukraine-ozvuchili-strashnuyu-statistiku-bolnyh-diabetom-1038850.html. (дата звернення: 21.02.2019).

Аметов А.С. Диабет: взгляд в будущее. Женское здоровье. 2005. № 8. С. 8–10.

Аметов А.С., Мельник А.В., Демидова Т.Ю. Комбинированная терапия при сахарном диабете типа ІІ. Concilium medicum. 2006. № 5. С. 58–61.

Авраменко Т.В. Система перинатальної охорони плода і новонарод-женого при цукровому діабеті. Перинатологія та педіатрія. 2004. № 4. С. 12–14.

Бабаджанова Г.Ю. Инсулинорезистентность и сахарный диабет как результат лечения глюкокортикоидами. Терапевтический архив. 2005. Том 77, № 3. С. 93–96.

Diabetic atlas. International Diabetic Federation. 2017. URL: https://diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html. (дата звернення: 19.02.2019).

Alberti К., Simmet P., Shaw J. International Federation of Diabetes: a consensus on the prevention of type 2 diabetes. Diabetes Med. 2007. № 24. Р. 451–463.

Ramachandran A., Snohathat A., Samit Shetty A., Nandita A. Primary prophylaxis of type 2 diabetes in South Asia: problems and solutions. Diabetes Med. 2013. № 30. Р. 26–34.

Abdul-Ghani M.A., DeFronzo R.A. Pathophysiology of prediabetes. Curr Diab Rep. 2009. № 9. Р. 193–199.

Kovalskaia N. V. (2017). Ukrayne ozvuchyly strashnuiu statystyku bolnыkh dyabetom [Ukraine was told terrible statistics of people with diabetes]. Television News Service of Ukraine. Available at: https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-ukraine-ozvuchili-strashnuyu-statistiku-bolnyh-diabetom-1038850.html (accessed 21 February 2019).

Ametov A.S. (2005). Dyabet: vzghliad v budushchee [Diabetes: A look into the future. Scientific and Practical Journal]. Women's Health, no. 8, pp. 8−10.

Ametov A.S, Melnyk A.V., Demydova T.Iu. (2006). Kombynyrovannaia terapyia pry sakharnom dyabete typa II [Combination therapy for type II diabetes mellitus]. Concilium medicum, no. 5, рр. 58–61.

Avramenko T.V. (2004). Systema perynatalnoi okhorony ploda i novonarod-zhenoho pry tsukrovomu diabeti [System of perinatal protection of a fetus and a newborn-woman with a diabetes]. Perinatology and pediatrics, no. 4, рр. 12–14.

Babadzhanova H.Iu. (2005) Ynsulynorezystentnost y sakharnыi dyabet kak rezultat lechenyia hliukokortykoydamy [Insulin resistance and diabetes as a result of treatment with glucocorticoids]. Therapeutic archive, vol. 77, no. 3, рр. 93–96.

Diabetic atlas. International Diabetic Federation. 2017. URL: https://diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html (accessed 2 February 2019).

Alberti К., Simmet P., Shaw J. International Federation of Diabetes: a consensus on the prevention of type 2 diabetes. Diabetes Med. 2007. № 24. Р. 451–463.

Ramachandran A., Snohathat A., Samit Shetty A., Nandita A. Primary prophylaxis of type 2 diabetes in South Asia: problems and solutions. Diabetes Med. 2013. № 30. Р. 26–34.

Abdul-Ghani M.A., DeFronzo R.A. Pathophysiology of prediabetes. Curr Diab Rep. 2009. № 9. Р. 193–199.