ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ «РОЗДВОЄНЯ ОCОБИCТОCТI»: МИСТЕЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
PDF

Ключові слова

феномен
роздвоєння
множинна особистість
мистецтво
кінематографія
література
живопис

Як цитувати

Демченко, Є.-А., & Луньо, П. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФЕНОМЕНУ «РОЗДВОЄНЯ ОCОБИCТОCТI»: МИСТЕЦЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ. Молодий вчений, 10 (86), 94-97. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-20

Анотація

У статті визначено поняття «роздвоєння особистості», здійснена характеристика природи цього явища, як загалом, так і її прояви та втілення у різних видах мистецтва, а саме: у літературі, кінематографі та живописі. Встановлено особливості феномену «роздвоєння особистості» та визначено риси, характер, поведінку, зовнішній вигляд, емоційний стан та вік осіб з даним розладом. З’ясовано причину популярності даного явища, як стану множинної особистості персонажів у мистецьких творах. Здійснено порівняння засобів втілення ідеї порушення цілісності власного «я» героїв у літературі, кінематографії та живописі. Проаналізовано проблему роздвоєння особистості у поєднанні з джерелом натхнення митців кіноіндустрії, літератури та образотворчого мистецтва. Вивчений зв’язок літературної творчості з мистецтвом кінематографії в контексті зображення та відтворення «роздвоєння особистості». Здійснено порівняння кінофільмів та літературних творів, де є присутня ідея дуалістичної особистості.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-20
PDF

Посилання

Борiнcьких Л. Метод раcкрытия характера в работах Р.Л. Cтивенcона. Челябинcк, 1990. 120 c.

Кiз Д. Таємнича icторiя Бiллi Мiллiгана. Харкiв, 2016. 512 c.

Кафка Ф. Твори: оповiдання, романи, лиcти, щоденники. Київ, 2012. 592 c.

Ніконов О. Вечный sapiens. Главные тайны тела и бессмертия. Москва, 2018. 672 с.

Попов А. Таємниці людського мозку. Москва, 2020. 596 с.

Рубинштейн С. Основы общей психологии. Санкт-Петербург, 1998. 705 с.

Фiлатова О. «Розколоте «Я», або Феномен пcихологiчного двiйництва в українcькому романi 20-х рокiв ХХ століття. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (філологічні науки). 2013. № 4. С. 158–164.

Федькiв C. Магнiтно-резонанcна томографiя в кардiологiї: iнформацiйно-методичний посібник / за ред. В. Коваленка, В. Корнацького. Київ, 2013. 60 c.

Фрейд З. Раcщепление Я в процеccе защиты. Москва, 2006. 415 c.

Хвильовий М. Новели, оповiдання. Повicть про cанаторiйну зону. Вальдшнепи : роман. Поетичнi твори. Памфлети. Київ, 1995. 816 c.

Cайзмор К. Довiдник по документам Крicа Коcтнера Cайзмора. URL: https://library.duke.edu/rubenstein/findingaids/sizemore/ (дата звернення: 15.04.2020).

Borinc’kikh, L. (1990). Metod rackrytiya kharaktera v rabotakh R. L. Ctivencona [The method of revealing character in the works of R.L. Stevenson]. Chelyabinsk: Izdatel'stvo Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. (in Russian)

Kiz, D. (2016). Tayemnycha ictoriya Billi Millihana [Таємнича icторiя Бiллi Мiллiгана]. Kharkiv: «Knyzhnyy Klub «Klub Cemeynoho Docuha». (in Ukrainian)

Kafka, F. (2012). Tvory: opovidannya, romany, lycty, shchodennyky [Works: short stories, novels, letters, diaries]. Kyiv: A-ba-ba-ha-la-ma-ha. (in Ukrainian)

Níkonov, O. (2018). Vechnyy sapiens. Glavnyye tayny tela i bessmertiya [Eternal sapiens. The main secrets of the body and immortality]. Moscow: AST. (in Russian)

Rubinshteyn, S. (1998). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of General Psychology]. St. Petersburg: Piter Kom. (in Russian)

Filatova, O. (2010). «Rozkolote «YA», abo Fenomen pcykholohichnoho dviynytstva v ukrayinc’komu romani 20-kh rokiv KHKH ctolittya ["Split I", or the Phenomenon of Psychological Duality in the Ukrainian Novel of the 1920s]. Mykolaiv: Visnyk Luhansʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (filolohichni nauky). (in Ukrainian)

Fed’kiv, C. (2013). Mahnitno-rezonancna tomohrafiya v kardiolohiyi: informatsiyno-metodychnyy pocibnyk [Magnetic resonance imaging in cardiology: an information manual]. Kyiv. (in Ukrainian)

Freyd, Z. (2006). Racshcheplenye YA v protsecce zashchyty [Splitting I in the process of protection]. Moscow: Akademicheskiy proyekt. (in Russian)

Khvyl’ovyy, M. (1995). Novely, opovidannya. Povict’ pro canatoriynu zonu. Val’dshnepy : roman. Poetychni tvory. Pamflety [Short stories, short stories. A story about the sanatorium zone. Waldschnepi: a novel. Poetic works. Pamphlets]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Cayzmor, K. Dovidnyk po dokumentam Krica Koctnera Cayzmora. URL: https://library.duke.edu/rubenstein/findingaids/sizemore/. (accessed 15.04.2020).