АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРУКТУРИ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF

Ключові слова

активи
оборотні активи
необоротні активи
підприємства
структура активів
коефіцієнт мобільності

Як цитувати

Шушкова, Ю., Шутко, А., & Баськова, Ю. (2021). АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРУКТУРИ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Молодий вчений, 11 (99), 415-421. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-89

Анотація

В статті наведено економічну сутність терміну «активи», виділено основну класифікацію активів, що дає можливість оцінити характер участі усіх засобів у господарському обороті. Визначено особливості управління оборотними та необоротними активами підприємств України в умовах зовнішніх загроз, таких як спад виробництва, посилення фінансової нестабільності, пандемії коронавірусу, військових дій на сході країни тощо. Визначено основні завдання аналізу активів підприємства. Здійснено структурно-динамічний аналіз активів підприємств України за 2015-2019 роки. Доведено, що розмір, склад та структура активів підприємства зумовлює обсяг його виробництва та рівень ефективності цього виробництва. Проаналізовано динаміку темпу зростання оборотних та необоротних активів підприємств України за 2015-2019 роки. У дослідженні розглянуто показники обсягу оборотних та необоротних активів з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2019 рік. Оцінено галузеву структуру активів підприємств України. Встановлено тенденції зміни обсягів оборотних та необоротних активів усіх галузей економіки України у 2018-2019 роках. Проаналізовано ефективність використання оборотних та необоротних активів за коефіцієнтами постійності та мобільності, а також визначено тенденції зміни співвідношення оборотних і необоротних активів підприємств України. Відзначено, що в сучасних умовах коефіцієнт співвідношення оборотних та необоротних активів зростає і це є позитивним явищем, оскільки підприємства України можуть швидко погашати свою заборгованість. Отримані результати дослідження можуть знайти впровадження у діяльність підприємств різних форм власності в частині здійснення заходів формування, розпорядження та управління активами.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-89
PDF

Посилання

Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія. Львів : Вид-во ІРД НАН України, 2012. 568 с.

Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А.В., Гукалюк А.Ф., Західна О.Р., Сич О.А., Шушкова Ю.В.] ; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 845 с.

Жук О.С. Оцінка стану та структури активів підприємства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НУ«ОА», грудень 2016. № 3(31). С. 16–20. URL: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2017/31/5.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Козаченко Л.А., Жакоті А.Б. Активи підприємства як об’єкт фінансового управління. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет Україна». URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/10_124520.doc.htm (дата звернення: 15.10.2021).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від. 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 15.10.2021).

Смирнова Н.В. Аналіз співвідношення оборотних і необоротних активів сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. Том 18. № 2. С. 246–252.

Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник Ю.М. Економічний аналіз : навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 17.10.2021).

Melnyk M.I. (2012) Formuvannia biznes-seredovyshcha Ukrainy v umovakh instytutsiinykh transformatsii [Formation of the business environment of Ukraine in the conditions of institutional transformations]. Lviv: IRD NAN of Ukraine. (in Ukrainian)

Sytnyk N.S., Stasyshyn A.V., Gukalyuk A.F., Zapadna O.R., Sych O.A., Shushkova Y.V. (2020) Finansovyy menedzhment [Financial management]. (in Ukrainian)

Zhuk O.S. (2016) Otsinka stanu ta struktury aktyviv pidpryiemstva [Assessment of the state and structure of enterprise assets]. Scientific notes of the National University ”Ostroh Academy”, № 3 (31), pp. 16–20. Available at: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2017/31/5.pdf (accessed: 15 October 2021).

Kozachenko L.A., Zhakoti A.B. Aktyvy pidpryiemstva yak obiekt finansovoho upravlinnia [Assets of the enterprise as an object of financial management]. Mykolaivskyi mizhrehionalnyi instytut rozvytku liudyny VNZ « Universytet Ukraina» [Mykolayiv Interregional Institute of Human Development, University of Ukraine]. Available at: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2013/Economics/10_124520.doc.htm (accessed: 15 October 2021).

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2013) Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» [National Regulation (Standard) of Accounting 1 ”General requirements for financial reporting»”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (accessed: 15 October 2021).

Smyrnova N.V. (2014) Analiz spivvidnoshennia oborotnykh i neoborotnykh aktyviv silskohospodarskykh pidpryiemstv [Analysis of the ratio of current and non-current assets of agricultural enterprises]. Ekonomichnyi analiz, № 18(2), pp. 246–252. (in Ukrainian)

Egorova O.V., Dorogan-Pisarenko L.O., Tyutyunnik Y.M. (2018) Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Poltava: RVVD PDAA. (in Ukrainian)

State Statistics Service of Ukraine. Official site. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 17 October 2021).