ПРОФЕСІЙНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА БІЙЦЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛУЧНОГО ПОСТРІЛУ ТА ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОГО ЗАВДАННЯ В ЦІЛОМУ
PDF

Ключові слова

вогнева підготовка
психологічна готовність
влучність пострілу
бойова група
рухомі навички
стрілець
зброя

Як цитувати

Бородін, С., Атаманенко, І., & Мартинов, І. (2019). ПРОФЕСІЙНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА БІЙЦЯ ЯК ФАКТОР УСПІШНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛУЧНОГО ПОСТРІЛУ ТА ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОГО ЗАВДАННЯ В ЦІЛОМУ. Молодий вчений, 5 (69), 41-45. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-7

Анотація

У статті розглянуті психологічні дії, рухомі навички, шкала психологічної готовності, час на звикання до зброї, використання зброї при роботі самостійно та в складі бойових груп. Все це як фактори успішності виконання влучного пострілу та як правило успішного виконання бойового завдання в цілому. Проведено аналіз, щодо ефективного та якісного використання часу при відпрацюванні практичних дій особового складу на польових виходах та заняттях. Надано пропозиції (рекомендації) по підвищенню ефективності використання, як матеріально-технічних засобів так і методів навчання вогневій підготовці військовослужбовців, з урахуванням тих недоліків та помилок, які існують на теперішній час. Запропоновано шляхи підвищення ефективності психологічної підготовки особистості майбутнього офіцера (бійця) до бойової стрільби (застосування зброї на поразку) та здійснення влучного пострілу в бойових умовах та під час виконання завдань в зоні ООС далі - (операції об’єднаних сил).

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-7
PDF

Посилання

«Курс стрільб із стрілецької зброї та озброєння бойових машин Національної гвардії України» Наказ командувача Національної гвардії України №727 від 28.10.2016 року.

Гунченко Ю.О. Метод прискореної підготовки фахівців спецпідрозділів в навчально-тренувальному центрі. Вісник інженерної академії України. 2012. № 3–4. С. 55–59.

Єманов В.В., Пістряк П.В., Мокреєв В.І., Бородін С.В. Методика підготовки та проведення бойових стрільб взводів, відділень (екіпажів бойових машин) у підрозділах Національної гвардії України : навчально-методичний посібник. Харків : НАНГУ, 2016. 60 с.

Лавніченко О.В., Черніченко Ю.М., Задирака В.В. Методика вогневої підготовки : навчально-методичний посібник. Харків : ВІ ВВ МВСУ, 2005.

Пістряк П.В., Самсонов Ю.В., Муленко О.О. Вогнева підготовка : навчальний посібник. Харків : НАНГУ, 2016. 65 с.

Пістряк П.В., Торяник Д.О., Корнієнко О.В., Мокреєв В.І. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. Експлуатація стрілецької зброї та засобів ближнього бою : навчальний посібник. Харків : НА НГУ, 2018. Ч. 2. 36 с.

Чміль М.О. Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до застосування табельної вогнепальної зброї: Автореф. канд. дис. психол. наук, 19.00.06. – юридична психологія. Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. 21 с.

«Shooting range from small arms and weapons of the National Guard of Ukraine military vehicles» Order of the Commander of the National Guard of Ukraine №727 (accessed 28 october 2016).

Hunchenko Yu.O. (2012). Metod pryskorenoi pidhotovky fakhivtsiv spetspidrozdiliv v navchalno-trenuvalnomu tsentri. [Method of accelerated training of specialists of special units in the training center]. Bulletin of the Engineering Academy of Ukraine, no. 3–4, pp. 55–59.

Yemanov V.V., Pistriak P.V., Mokreiev V.I., Borodin S.V. (2016). Metodyka pidhotovky ta provedennia boiovykh strilb vzvodiv, viddilen (ekipazhiv boiovykh mashyn) u pidrozdilakh Natsionalnoi hvardii Ukrainy [Method of preparation and conduct of archery of platoons, departments (crews of combat vehicles) in units of the National Guard of Ukraine. Educational and methodical manual]. Kharkiv : National Academy of National Guard of Ukraine.

Lavnichenko O.V., Chernichenko Yu.M., Zadyraka V.V. (2005). Metodyka vohnevoi pidhotovky : navchalno-metodychniy posibnyk [The method of fire training : educational and methodical manual]. Kharkiv : Military Institute of the Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Pistryak P.V., Samsonov Yu.V., Mulenko O.O. (2016). Vohneva pidhotovka : navchalniy posibnyk [Fire training : educational manual]. Kharkiv : National Academy of National Guard of Ukraine.

Pistryak P.V., Toryanyk D.O., Korniyenko O.V., Mokreyev V.I. (2018). Striletsʹka zbroya ta vohneva pidhotovka. Ekspluatatsiya striletsʹkoyi zbroyi ta zasobiv blyzhnʹoho boyu : navchalniy posibnyk [Rifle weapons and fire training. Operation of small arms and melee weapons : educational manual]. Kharkiv: National Academy of National Guard of Ukraine.

Chmilʹ M.O. (2007). Formuvannya psykholohichnoyi hotovnosti pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav do zastosuvannya tabelʹnoyi vohnepalʹnoyi zbroyi [Formation of psychological readiness of officers of internal affairs bodies to the use of the standard firearms]. Avtoref. kand. dys. psykhol. nauk, 19.00.06. – yurydychna psykholohiya. Kharkiv : Kharkiv National University of Internal Affairs.