АНАЛІЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК, ВИНИКАЮЧИХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МЕХАНІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОДЯГУ
PDF

Ключові слова

експертна помилка
трасологічна експертиза
пошкодження одягу
висновок експерта

Як цитувати

Аносов, І., & Солянік, В. (2021). АНАЛІЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЕКСПЕРТНИХ ПОМИЛОК, ВИНИКАЮЧИХ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МЕХАНІЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОДЯГУ. Молодий вчений, 11 (99), 289-295. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-64

Анотація

За визначенням Р.С. Белкина, експертна помилка це судження експерта або його дія, яка не відповідає об’єктивній дійсності, що не призводить до мети експертного дослідження, що є результатом сумлінної помилки [1]. У зв’язку з цим важливою задачею експертних підрозділів є повний та всебічний аналіз зібраних та наданих на дослідження речових доказів. У найзагальнішому плані метою трасологічного дослідження, механічного пошкодження одягу, як і будь-яких інших криміналістичних досліджень, являється встановлення доказової бази або фактичних даних події, які мають доказове значення. У зв’язку з цим отримати вищезазначену інформацію можливо шляхом вивчення матеріальних об'єктів із застосуванням спеціальних знань та методів, у галузі трасологічного дослідження. Спеціальні пізнання експертів порою допомагають слідству та суду у винесенні об’єктивних та неупереджених рішень. В даній статті розглянуті недоліки при складанні судово-трасологічних висновків експерта, зокрема при дослідженні пошкоджених деталей одягу. Одяг, як об’єкт трасологічного дослідження, несе на своїй поверхні дуже важливу інформацію, оскільки є первинним джерелом дії ушкоджуючих фактів. Чітке розмежування помилок, має сприяти повному та обґрунтованому дослідженню, а вірно підібрані профілактичні дії унеможливлюють їх подальше виникнення. В експертній практиці останнім часом поширюється дослідження пошкоджених деталей одягу і тому необхідно звернуту увагу на експертні помилки, які можуть бути допущені експертом під час проведення даного виду дослідження.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-64
PDF

Посилання

Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. Москва, 1997. 157 с.

Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого1994 р. № 4038-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

Сухарев А.Г., Калякин А.В., Егоров А.Г., Головченко А.И. Трасология и трасологическая экспертиза : учебник. Саратовский юридический институт МВД России, 2010. С. 341–342.

Чернов В.Г., Аносов І.В., Бурда В.А. Особливості експертного дослідження різаних пошкоджень одягу. Вісник криміналістичної асоціації України. Харків : ХНУВС, 2019. С. 131–142.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции перспективы. От теории к практике. Москва, 1998. 83 с.

Киселевич И. В. Криминалистические исследования механических повреждений одежды и ее следов в расследовании преступлений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : 12.00.09 «уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность». Москва, 2008. 30 с.

Кустанович С.Д. Исследование повреждений одежды в судебно-медицинской практике. Москва : «Медицина», 1965. 217 с.

Кантор И.В. Трасология и трасологическая экспертиза. Москва : ВА ИМЦ ГУК МВД России, 2002. 376 с.

Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: затв. наказом М-ва внутр. справ України від 17.07.2017 № 591. Ст. 2254. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17

Коструб А.М., Грищенко О.В., Щирба Д.Є., Чашницька Т.Г. Методика встановлення цілого за частинами. Експертна спеціальність 4.2. «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами». Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2015. 37 с.

Салимов Х. Научные основы и методика экспермента при производстве трасологических експертиз. Душанбе, 1967. 218 с.

Belkin R.S. (1997) Kriminalisticheskaya entsiklopediya [Forensic encyclopedia]. Moscow. (in Russian)

The Law of Ukraine (February 25, 1994) Pro sudovu ekspertyzu [On Judicial Examination]. № 4038-XII / Kyiv: Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12. (in Ukrainian)

Sukharev A.G., Kaliakin A.V., Egorov A.G., Golovchenko A.I. (2010) Trasologiia i trasologicheskaia ekspertiza [Trasology and trasological examination] Saratovskii iuridicheskii institutt MVD Rossii. (in Russian)

Chernov V.H. Anosov I.V. Burda V.A. (2019) Osoblivostі yekspertnogo doslіdzhennya rіzanikh poshkodzhen' odyagu [Features of expert research of cut damages of clothes]. Visnyk Kryminalistychnoi Asotsiatsii Ukrainy. Kharkiv: Kharkyvskyi nacional'nyj universytet vnutrishnih sprav. (in Ukrainian)

Belkin R.S. (1998) Kriminalistika: Problemyi, tendentsii perspektivyi. Ot teorii k praktike [Forensic science: Problems, prospect trends. From theory to practice]. Moscow. (in Russian)

Kiselevich I.V. (2008) Kriminalisticheskie issledovanija mehanicheskih povrezhdenij odezhdy i ee sledov v rassledovanii prestuplenij [Forensic investigations of mechanical damage to clothing and its traces in the investigation of crimes] avtoref dis kand jurid nauk, Moskovskii universitet MVD Rossii. (in Russian)

Kustanovich S.D. (1965) Issledovanie povrezhdeniy odezhdyi v sudebno-meditsinskoy praktike [Investigation of damage to clothing in forensic practice]. Moscow: «Medicine». (in Russian)

Kantor Y.V. (2002) Trasologiya i trasologicheskaya ekspertiza [Trasology and Trasological Expertise]. Moscow: VA IMTs GUK MVD Rossii. (in Russian)

Pro zatverdzhennya Іnstruktsіi z organіzatsіi provedennya ta oformlennya yekspertnikh provadzhen' u pіdrozdіlakh Yekspertnoi sluzhbi Mіnіsterstva vnutrіshnіkh sprav Ukraїni [On approval of the Instruction on the organization and execution of expert proceedings in the departments of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] nakaz Ministerstva vnutrishnih sprav Ukrai'ny [Decree of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] vid 17.07.2017 № 591, zarejestrovano v Ministerstvi justycii' Ukrai'ny 18 serpnja 2017 r. za № 1024/30892. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17 (in Ukrainian)

Kostrub A.M., Hryshchenko O.V., Shchyrba D.I., Chashnytska T.H. (2015) Metodika vstanovlennya tsіlogo za chastinami. Yekspertna spetsіal'nіst' 4.2. «Doslіdzhennya znaryad', agregatіv, іnstrumentіv і zalishenikh nimi slіdіv, іdentifіkatsіya tsіlogo za chastinamI» [The technique of establishing the whole behind the parts. Expert specialty 4.2. "The precedent flag, aggregates, tools and the ones they left behind, the complete identification of the parts"] Kyiv: Derzhavnyi naukovo-doslidnyi ekspertno-kryminalistychnyi tsentr mynysterstva vnutrishnykh sprav Ukrainy. (in Ukrainian)

Salimov H. (1967). Nauchnyie osnovyi i metodika ekspermenta pri proizvodstve trasologicheskih ekspertiz [Scientific bases and methods of expertise in the production of traceological examinations]. Dushanbe. (in Russian)