ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ
PDF

Ключові слова

бюджет міста
бюджет розвитку
податкові інструменти
місцеві податки
єдиний податок

Як цитувати

Шушкова, Ю., Тишковець, М., & Млінцова, А. (2021). ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТ. Молодий вчений, 12 (100), 293-299. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-59

Анотація

В статті визначено джерела формування дохідної частини місцевих бюджетів України в сучасних умовах. У дослідженні здійснено аналіз частки податкових та неподаткових надходжень в структурі усіх доходів бюджету міста Львова у динаміці, починаючи з 2016 року. Наведено економічну сутність поняття «місцеві податки та збори». Виділено основний перелік місцевих податків та зборів, що дають можливість оцінити характер наповненості місцевого бюджету. Здійснено структурно-динамічний аналіз податкових надходжень до бюджету міста Львова у розрізі загального та спеціального фондів протягом 2016-2020 років. Доведено, що близько 99 % усіх податкових надходжень припадає саме на загальний фонд бюджету міста. Проаналізовано динаміку надходжень коштів до бюджету розвитку міста Львова протягом 2016-2020 років. Відзначено, що в сучасних умовах для збільшення податкових надходжень до бюджету розвитку міста потрібно зарахувати до спеціального фонду хоча б частину певного місцевого податку, наприклад єдиного податку. Проведено горизонтальний аналіз надходжень єдиного податку до бюджету міста Львова за коефіцієнтами: абсолютного відхилення, темпу приросту тощо. Крім того, для більш поглибленого аналізу сучасного стану податкових інструментів фінансування розвитку міст досліджено виконання бюджету міста Львова щодо податкових надходжень та оцінено показники перевиконання або недовиконання місцевого бюджету у розрізі податкових надходжень протягом 2016-2020 років. На основі здійсненого дослідження наведено реформаторські дії для зміцнення фінансової незалежності самоврядування міста.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-59
PDF

Посилання

Бюджетний кодекс України від 01.01.2021 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями). ВРУ: законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 01.10.2021).

Ситник Н.С., Західна О.Р., Стасишин А.В., Шушкова Ю.В. Бюджетна система в таблицях і схемах : Навчальний посібник. Львів : Видавництво: Апріорі, 2017. 180 с.

Бюджет міста. Львівська міська рада: веб-сайт. URL: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv (дата звернення: 05.10.2021).

Податковий кодекс України від 25.02.2021 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями). ВРУ: законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 02.10.2021).

Стаття 55. Бюджет розвитку міського бюджету. Луцька міська рада: веб-сайт. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/pages/stattia-55-biudzhet-rozvytku-miskoho-biudzhetu (дата звернення: 05.10.2021).

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют. Національний банк України: веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart (дата звернення: 05.10.2021).

Безкровний О.В., Одновол Б.Л., Войтович Л.В. Податкове регулювання місцевих податків: необхідність та сучасні проблеми здійснення. Прогнозування економічного відновлення національної економіки : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса, 2021. С. 64–67.

Шушкова Ю.В. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів України та шляхи їх вирішення. Економічний дискурс : міжнародний збірник наукових праць. Тернопіль : Крок, 2014. Випуск 3. С. 257–260.

Сидор І.П., Карпишин Н.І. Місцеве оподаткування в Україні в контексті фінансового забезпечення суспільних послуг. Ефективна економіка. 2020. Вип. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/58.pdf (дата звернення: 08.10.2021).

Івашко О.А. Проблеми на напрями вдосконалення податкової політики України. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка. 2011. Вип. 16. С. 38–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_16_7 (дата звернення: 09.10.2021).

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Codex of Ukraine]: Biudzhetnyi kodeks vid 01.01.2021 № 2456-VI [zi zmin. ta dop.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed 1 October 2021).

Sytnyk N.S., Zakhidna O.R., Stasyshyn A.V., Shushkova Yu.V. (2017) Byudzhetna systema v tablytsyakh i skhemakh: Navchalʹnyy posibnyk [Budget system in tables and diagrams: A textbook]. Lviv: Apriori. (in Ukrainian)

Lvivska miska rada. Biudzhet mista [City budget]. Available at: https://city-adm.lviv.ua/public-information/budget/lviv (accessed 5 October 2021).

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Codex of Ukraine] Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 25.02.2021 № 2755-VI [zi zmin. ta dop.]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (accessed 2 October 2021).

Lutska miska rada. Stattya 55. Byudzhet rozvytku miskoho byudzhetu [Article 55. The budget of development of the city budget]. Available at: https://www.lutskrada.gov.ua/pages/stattia-55-biudzhet-rozvytku-miskoho-biudzhetu (accessed 5 October 2021).

Natsionalnyi bank Ukrainy. Ofitsiinyi kurs hryvni shchodo inozemnykh valiut [Official exchange rate of hryvnia against foreign currencies]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart (accessed 5 October 2021).

Bezkrovnyi O.V., Odnovol B.L., Voitovych L.V. (2021) Podatkove rehuliuvannia mistsevykh podatkiv: neobkhidnist ta suchasni problemy zdiisnennia [Tax modern norms of taxes: needs and problems of realization]. Prohnozuvannia ekonomichnoho vidnovlennia natsionalnoi ekonomiky: zbirnyk tez naukovykh robit uchasnykiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Forecasting the economic recovery of the national economy: a collection of abstracts of scientific papers of the All-Ukrainian scientific-practical conference]. Odesa, pp. 64–67.

Shushkova Yu.V. (2014) Problemy formuvannya dokhodiv mistsevykh byudzhetiv Ukrayiny ta shlyakhy yikh vyrishennya [Problems of revenue generation of local budgets of Ukraine and ways to solve them]. Ekonomichnyy dyskurs: mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh prats [Economic discourse: an international collection of scientific papers]. Ternopil, vol. 3, pp. 257–260.

Sidor I.P., Karpyshyn N.I. (2020) Mistseve opodatkuvannya v Ukrayini v konteksti finansovoho zabezpechennya suspilnykh posluh [Local taxation in Ukraine in the context of financial support of public services]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy]. Vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/58.pdf (accessed 8 October 2021).

Ivashko O.A. (2011) Problemy na napriamy vdoskonalennia podatkovoi polityky Ukrainy [Problems in the direction of improving the tax policy of Ukraine]. Naukovi zapysky [Scientific notes]. Vol. 16, pp. 38–42. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_16_7 (accessed 9 October 2021).