ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
PDF

Ключові слова

інвестиції
інноваційний розвиток
людський капітал
індекс людського розвитку
якість життя
НДДКР

Як цитувати

Носач, Л., & Кузнєцова, Ю. (2021). ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ. Молодий вчений, 12 (100), 278-282. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-56

Анотація

У статті розглянуто поняття «інвестиції у людський капітал» та визначено їх узагальнену класифікацію. Обґрунтовано важливість інвестицій в людський капітал на сучасному етапі. Охарактеризовано поняття «індекс людського розвитку» за його основними складовими: ВНД, рівень освіти в країні та тривалість життя. Проаналізовано методологію розрахунку та підходи до визначення індексу людського розвитку та його рівні. Розраховано даний показник для країн з дуже високим, низьким рівнем та окремо для України. Визначено причини нерівності за рівнем людського розвитку. На основі статистичних даних, використовуючи лінію тренду, визначено прогнозні значення індексу людського розвитку на майбутні роки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-56
PDF

Посилання

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 13-го англ. изд. Москва : ИНФРА-М, 1999. XXXIV, 974 с. URL: https://lib.agu.site/upload/iblock/b46/Economics%20principles,%20problems%20and%20politics.pdf (дата звернення: 10.12.2021).

Лазарева А.П. Особливості інвестицій в людський капітал. Економіка: реалії часу. 2016. № 3 (25). С. 38–43. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html (дата звернення: 10.12.2021).

Доклад о человеческом развитии 2019. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/469061544801350816/pdf/WDR-2019-RUSSIAN.pdf (дата звернення: 10.12.2021).

Доклад о человеческом развитии 2020. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf (дата звернення: 10.12.2021).

Офіційний сайт статистики ЮНЕСКО. URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en (дата звернення: 10.12.2021).

Методологія розрахунку індексу людського розвитку (ООН). URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf (дата звернення: 13.12.2021).

Доклад о человеческом развитии 2018. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ru.pdf (дата звернення: 12.12.2021).

Makkonnell K.R., Bryu S.L. (1999) Еkonomyks: pryncypy, problem i polytyka. [Economics: principles, problems and politics]. Moscow: ІNFRA-M, p. 974. Available at: https://lib.agu.site/upload/iblock/b46/Economics%20principles,%20problems%20and%20politics.pdf (accessed 10 December 2021).

Lazareva A.P. (2016) Osoblivosti investicij v lyudskij kapital [Peculiarities of investments in human capital]. Ekonomika: realiyi chasu, vol. 3, no. 25, pp. 38–43. Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/n3.html (accessed 10 December 2021)

UNDP. 2019. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. New York. Available at: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2019 (accessed 10 December 2021)

UNDP. 2020. Human Development Report 2020. The next frontier. Human development and the Anthropocene. New York. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf (accessed 10 December 2021)

UNESCO. Science, technology and innovation. Available at: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en (accessed 10 December 2021)

United Nations Development Program. Human Development Report. Human Development Index: Methodology and Measurement. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf (accessed 13 December 2021)