ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
PDF

Ключові слова

прибутковість підприємства
управління прибутковістю
моделювання
бізнес-процеси
модель
візуалізація

Як цитувати

Лелюк, С., & Манасян, В. (2021). ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Молодий вчений, 12 (100), 272-277. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-55

Анотація

Досліджено теоретичні аспекти процесу управління прибутковістю будівельних підприємств. Виявлено основні моменти в управлінні прибутковістю підприємств з позиції процесного підходу. Визначено особливості створення візуалізацій для фінансових даних. Проведено моделювання бізнес-процесів щодо аналізу, оцінювання, прогнозування результатів в системі управління прибутковістю для будівельного підприємства ТОВ «Айнор». Розроблено діаграму в нотації BPMN 2.0, виокремлено основні процеси, підпроцеси, відповідальних осіб, що ухвалюють рішення в перебігу управління прибутковістю суб’єкта господарювання, з’ясовані зв’язки та інформаційні потоки, які виникають в ході реалізації завдань системи фінансового менеджменту. Емпірична реалізація розробленої моделі проведена в середовищі Bizagi Modeler. Створені візуалізації фінансових даних за результатами здійснення завдань моделі бізнес-процесів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-55
PDF

Посилання

Гринчук Ю.С., Шемігон О.І., Терещенко О.А. Управління прибутковістю підприємства: теоретико-прикладні аспекти. Ефективна економіка. 2021. Вип. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/18.pdf. (дата звернення: 10.10.2021)

Демиденко В.В. Управління бізнес-процесами як складова процесного підходу до управління підприємством. Ефективна економіка. 2015. Вип. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/44.pdf (дата звернення: 12.12.2021)

Єпіфанова І., Гуменюк В. Прибутковість підприємства: сучасні підходи до визначення сутності. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 3. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/33.pdf (дата звернення: 10.10.2021)

Клейснер О.В., Квасовський О.Р., Ніпіаліді О.Ю. Фінансовий менеджмент : підручник. Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2018. 478 с.

Лелюк С.В., Алексєєнко І.І., Полтініна О.П. Візуалізація даних в управлінні проектами фінансової сфери. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 26. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-74 (дата звернення: 10.10.2021)

Статистична інформація // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.11.2021)

DATA VISUALIZATION. Definition, technologies and tools. URL: https://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/data_visualization_tool_report.pdf (дата звернення: 20.10.2021)

The beginner’s guide to using BPMN in your day to day business. URL: https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/the-guide-to-using-bpmn-in-your-business (дата звернення: 15.11.2021)

Hrynchuk Y., Shemigon O., Tereshchenko O. (2021) Upravlinnia prybutkovistiu pidpryiemstva: teoretyko-prykladni aspekty [Enterprise profit management: theoretical and applied aspects]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), Vol. 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2021/18.pdf. (accessed 10 October 2021)

Demidenko V. (2015) Upravlinnia biznes-protsesamy yak skladova protsesnoho pidkhodu do upravlinnia pidpryiemstvom [Business process management as a component of process approach to enterprise management]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), Vol. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/44.pdf (accessed 12 December 2021)

Yepifanova I.Yu., Humeniuk V.S. (2016) Prybutkovist pidpryiemstva: suchasni pidkhody do vyznachennia sutnosti [Profitability: current approaches to defining the essence]. Economy and Society (electronic journal), Vol. 3. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/3_ukr/33.pdf. (accessed 10 October 2021)

Kleisner O.V., Kvasovskyi O.R., Nipialidi O.Yu. (2018) Finansovyi menedzhment : pidruchnyk [Financial management : a textbook]. Ternopil : Vyd-vo «Ekonomichna dumka». (in Ukrainian)

Leliuk S., Aleksieienko I., Poltinina O. (2021) Vizualizatsiia danykh v upravlinni proektamy finansovoi sfery [Data visualization in the financial project management]. Economy and Society (electronic journal), Vol. 26. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-74 (accessed 10 October 2021)

Statystychna informatsiia. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Statistical Information. State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.vodafone.ua/shop/media/zvit_pro_upravlinnya.pdf (accessed 15 November 2021)

DATA VISUALIZATION. Definition, technologies and tools. Available at: https://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/data_visualization_tool_report.pdf (accessed 20 October 2021)

The beginner’s guide to using BPMN in your day to day business. Available at: https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/business-insights-ideas/resources/the-guide-to-using-bpmn-in-your-business (accessed 15 November 2021)