СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

державний борг
гарантований державою борг
валовий внутрішній продукт
зовнішній борг
внутрішній борг

Як цитувати

Західна, О., Круглякова, В., & Кравчук, А. (2021). СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 12 (100), 267-271. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-54

Анотація

У статті розглянуто поняття «державний борг» згідно з поглядами вчених та відповідно до Бюджетного кодексу. На основі даних Міністерства фінансів України досліджено сучасний стан державного боргу України і проведено аналіз динаміки обсягу державного та гарантованого державою боргу України протягом 2017-2020 років. Окрім цього, здійснено розгляд відношення сукупного державою боргу до розміру валового внутрішнього продукту та його порівняння з граничним та безпечним рівнями. Досліджено особливості стану погашення й обслуговування державного боргу в Україні протягом зазначеного періоду. Проаналізовано частку внутрішнього та зовнішнього боргу в складі державного боргу та гарантованого державою боргу. На основі проведеного аналізу визначено основні причини, які призвели до зростання обсягу державного та гарантованого державою боргу в Україні. У підсумку наведено низку пропозицій щодо вирішення зазначених проблем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-54
PDF

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456- VI / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page#Text (дата звернення: 29.11.2021)

Волошанюк Н. В., Маврик О. О. Державний борг України та його погашення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Випуск 18. Частина 1. С. 50–53. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_18/1/14.pdf (дата звернення: 29.11.2021)

Вахненко Т. П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи. Фінанси України. 2009. № 6. С. 14–28. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fu_2009_6_3 (дата звернення: 29.11.2021)

Федорович І. М. Економічна природа та причини формування державного боргу. Наука молода. 2015. № 23. С. 103–111. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3436/1/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86.%D0%9C..pdf (дата звернення: 29.11.2021)

Бондарук Т. Г., Бондарук О. С., Мельничук Н. Ю. Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування. Статистика України. 2018. № 1. С. 30–39. URL: file:///C:/Users/Anna/Downloads/169-Article%20Text-288-1-10-20180725.pdf (дата звернення: 29.11.2021)

Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. Статистика державного боргу. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (дата звернення: 29.11.2021)

Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 29.11.2021)

Стойко О. Я., Шубенко І. А. Оцінка стану державного боргу України та напрями його оптимізації. Проблеми економіки. 2021. № 1. С. 123–133. URL: http://oaji.net/articles/2021/728-1623655802.pdf (дата звернення: 29.11.2021)

Verkhovna Rada Ukrainy. (2010). Bjudzhetnyj kodeks Ukrajiny [Budget Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page#Text (accessed 29 November)

Voloshanyuk N. V., Mavryk O. O. (2016) Derzhavnyj borgh Ukrajiny ta jogho poghashennja [Public debt of Ukraine and its repayment]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu [Scientific Bulletin of Kherson State University] (electronical journal), vol. 18, pp. 50–53. Available at: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_18/1/14.pdf (accessed 29 November 2021)

Vakhnenko T. P. (2009) Osoblyvosti formuvannia derzhavnoho borhu ta upravlinnia yoho skladovymy v period finansovoi kryzy [Features of public debt formation and management of its components during the financial crisis]. Finansy Ukrainy [Finances of Ukraine] (electronical journal), no. 6, pp. 14–28. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Fu_2009_6_3 (accessed 29 November 2021)

Fedorovych I. M. (2015) Ekonomichna pryroda ta prychyny formuvannja derzhavnogho borghu [Economic nature and reasons for the formation of public debt]. Nauka moloda [Science is young] (electronical journal), no. 23, pp. 103–111. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3436/1/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%86.%D0%9C..pdf (accessed 29 November 2021)

Bondaruk T. G., Bondaruk O. S., Melnychuk N. U. (2018) Derzhavnyj borgh Ukrajiny ta vydatky bjudzhetu na jogho obslughovuvannja [Public debt of Ukraine and budget expenditures for its maintenance]. Statystyka Ukrainy [Statistics of Ukraine] (electronical journal), no. 1, pp. 30–39. Available at: https://:C:/Users/Anna/Downloads/169-Article%20Text-288-1-10-20180725.pdf (accessed 29 November 2021)

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrajiny. Statystyka derzhavnoho borhu [Public debt statistics]. Available at: https://mof.gov.ua/en/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg (accessed 29 November 2021)

Oficijnyj veb-sajt Derzhavnoji kaznachejsjkoji sluzhby Ukrajiny [Official website of the State Treasury Service of Ukraine]. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (accessed 29 November 2021)

Stojko O. Ja., Shubenko I. A. (2021) Ocinka stanu derzhavnogho borghu Ukrajiny ta naprjamy jogho optymizaciji [Assessment of the state of Ukraine's public debt and directions for its optimization]. Problemy ekonomiky [Problems of the economy] (electronical journal), no. 1, pp. 123–133. Available at: http://oaji.net/articles/2021/728-1623655802.pdf (accessed 29 November 2021)