ПОДАТКОВІ ТА НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У СИСТЕМІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

бюджет
державний бюджет
доходи бюджету
податкові надходження
неподаткові надходження

Як цитувати

Західна, О., Круглякова, В., & Бундз, Н. (2021). ПОДАТКОВІ ТА НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ У СИСТЕМІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 12 (100), 261-266. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-53

Анотація

У статті досліджено питання щодо формування дохідної частини Державного бюджету України в сучасних економічних умовах. Проаналізовано динаміку податкових та неподаткових надходжень у системі доходів Державного бю-джету України протягом 2016-2020 років, а також визначено їх частку у за-гальній структурі доходів бюджету. На основі проведеного аналізу визначе-но чинники, які можуть впливати на зміну обсягів податкових та неподатко-вих надходжень до державного бюджету. Досліджено основні проблеми, які перешкоджають у отриманні достатнього рівня податкових та неподаткових надходжень до бюджету України та запропоновано шляхи вирішення цих проблем. За результатами проведеної роботи запропоновано рекомендації щодо підвищення обсягу податкових та неподаткових надходжень у системі доходів Державного бюджету України.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-53
PDF

Посилання

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI / Верховна рада України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення: 01.11.2021)

Доходи Державного бюджету України. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/ (дата звернення: 01.11.2021)

Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. Відшкодування ПДВ. URL: https://mof.gov.ua/uk/vat-refund (дата звернення: 01.11.2021)

Сироветник О.С. Неподаткові надходження в системі доходів Держа-вного бюджету України. Бізнес Інформ. № 9. 2019. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-9_0-pages-239_244.pdf (дата звернення: 03.11.2021)

Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 03.11.2021)

Собчук С.І. Формування неподаткових надходжень бюджету в сис-темі бюджетного регулювання. Економічна наука. №7. 2017. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2017/17.pdf (дата звернення: 03.11.2021)

Михайленко В.В., Сокирко О.С. Аналіз динаміки податкових надхо-джень до Державного бюджету України. 2018. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/134.pdf (дата звернення: 05.11.2021)

Cьомченко В.В., Денисенко А.А. Доходи та видатки бюджету в сис-темі соціально-економічного розвитку України. Приазовський економічний вісник. 2019. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/11.pdf (дата звернення: 09.11.2021)

Сироветник О.С. Доходи державного бюджету: економічний зміст, особливості формування та вплив на систему міжбюджетних відносин. Приа-зовський економічний вісник. 2020. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/1_18_ukr/49.pdf (дата звернення: 09.11.2021)

Verkhovna Rada Ukrainy (2010) Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (accessed 1 November 2021)

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. Dokhody Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy [Revenues of the State Budget of Ukraine]. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/ (accessed 1 November 2021)

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. Vidshkoduvannia PDV [VAT refund]. Available at: https://mof.gov.ua/uk/vat-refund (accessed 1 No-vember 2021)

Syrovetnyk O.S. (2019) Nepodatkovi nadkhodzhennia v systemi dokhodiv Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy [Non-tax revenues in the revenue system of the State Budget of Ukraine]. Biznes Inform [Business Inform] (electronical journal), no.9. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-9_0-pages-239_244.pdf (accessed 3 November 2021)

Ofitsiinyi veb-sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy [Official website of the State Treasury Service of Ukraine]. Available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (accessed 3 November 2021)

Sobchuk S.I. (2017) Formuvannia nepodatkovykh nadkhodzhen biudzhetu v systemi biudzhetnoho rehuliuvannia [Formation of non-tax budget revenues in the system of budget regulation]. Ekonomichna nauka [Economics] (electronical journal), no. 7. Available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2017/17.pdf (accessed 3 November 2021)

Mykhailenko V.V., Sokyrko O.S. (2018) Analiz dynamiky podatkovykh nadkhodzhen do Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy [Analysis of the dynamics of tax revenues to the State Budget of Ukraine]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/134.pdf (accessed 5 Novem-ber 2021)

Ciomchenko V.V., Denysenko A.A. (2019) Dokhody ta vydatky biudzhetu v systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Budget revenues and expenditures in the system of socio-economic development of Ukraine]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk [Pryazovsky Economic Bulletin] (electronical journal). Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/4_15_uk/11.pdf (accessed 9 November 2021)

Syrovetnyk O.S. (2020) Dokhody derzhavnoho biudzhetu: ekonomichnyi zmist, osoblyvosti formuvannia ta vplyv na systemu mizhbiudzhetnykh vidnosyn [State budget revenues: economic content, peculiari-ties of formation and influence on the system of interbudgetary relations]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk [Pryazovsky Economic Bulletin] (electronical journal). Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/1_18_ukr/49.pdf (ac-cessed 9 November 2021)