ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
PDF

Ключові слова

освітня організація
управління навчальним закладом
інноваційні технології
державне управління
ефективність управління

Як цитувати

Джур, О., & Бех, Я. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ. Молодий вчений, 12 (100), 255-260. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-52

Анотація

Проаналізовано зміст поняття інноваційні технології в освітньому просторі, виділені номативно-правові засади функціонування сучасних освітніх закладів. Актуалізовані сучасні глобальні та національні вимоги до освітніх закладів, виділені інноваційні підходи в управлінні освітніми організаціями на основі узагальнення найкращих практик світового та національного досвіду. Охарактеризовані види інноваційних технологій відносно спільних рис у таких параметрах, як перетворення змісту навчання, адаптація дидактичних засобів, добір певних методів та прийомів, добір форм організації навчальної роботи, добір форм навчальних занять. Проаналізований вплив певних інноваційних технологій та інструментів на прикладі конкретного навчального закладу. Представлена схема інноваційного розвитку освітньої організації з урахуванням змін пріоритетів соціального буття людини в сучасному суспільстві.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-52
PDF

Посилання

Мармаза О.І. Інноваційний менеджмент. Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. 197 с.

Внутришкольное управление: теория и опыт педагогических и управленческих инноваций / Под ред. Н.В. Горбуновой. Москва : Новая школа, 1995. 108 с.

Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : монографія. Київ : Міленіум, 2004. 358 с.

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 8.12.2021).

Офіційний сайт Волинського національного університету імені Лесі Українки. ПРЕЗЕНТОВАНО ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДО 2025 РОКУ. URL: https://vnu.edu.ua/uk/articles/prezentovano-proekt-koncepciyi-rozvitku-osviti-do-2025-roku (дата звернення: 26.12.2021).

Апальков С.С., Бененсон О.О., Булатова О.В. и др. Глобальна економіка: актуальні проблеми та вектори розвитку : монографія. Дніпро : ПП «Ліра ЛТД». 2021. 426 с.

Marmaza O.I. (2016) Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management] Kharkiv: TOV «Planeta-prynt». (in Ukrainian)

Gorbunova N.V. (ed.) (1995) Vnutrishkol'noe upravlenie: teoriya i opyt pedagogicheskih i upravlencheskih innovacij [Intra-school management: theory and experience of pedagogical and managerial innovations]. Moskva: Novaya shkola. (in Russian)

Danylenko L.I. (2004) Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Management of innovation activities in secondary schools]. Kyiv: Milenium. (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (accessed: 8.12.2021).

Ofitsiinyi sait Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. PREZENTOVANO PROEKT KONTsEPTsII ROZVYTKU OSVITY DO 2025 ROKU Available at: https://vnu.edu.ua/uk/articles/prezentovano-proekt-koncepciyi-rozvitku-osviti-do-2025-roku (accessed 26.12.2021).

Apalkov S.S., Benenson O.O., Bulatova O.V. i dr. (2021) Hlobalna ekonomika: aktualni problemy ta vektory rozvytku [Global economy: current issues and vectors of development]. Dnipro: PP «Lira LTD». (in Ukrainian)