ЩОДО ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ І ВІРТУАЛЬНИХ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК НОВІТНЬОЇ ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
PDF

Ключові слова

гроші
електронні кошти
криптовалюта
розрахунок
цифрове століття

Як цитувати

Старинський, М., & Корощенко, К. (2021). ЩОДО ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ І ВІРТУАЛЬНИХ ГРОШЕЙ ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК НОВІТНЬОЇ ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ. Молодий вчений, 12 (100), 245-249. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-50

Анотація

Сучасний розвиток нашої держави характеризується значними змінами у всіх сферах життєдіяльності, особливо тих які значно впливають на функціонування суспільства і пов’язані з використанням інформаційних технологій. Однією з таких сфер є сфера грошових відносин. Як свідчить аналіз останніх змін, що відбулись як в світі так і в Україні, сфера грошових відносин зазнала інтенсивної трансформації у зв’язку з інтенсивним розвитком хайтек технологій результатом чого стало виникненням нових видів та форм грошей. Фактори різкої зміни способу життя зумовили весь світ навчитись жити у новій реальності. Для вчених предмет електронних та віртуальних коштів дуже цікавий предмет для дослідження, бо супроводжується достатньою кількістю проблем при використанні та виявленням особливостей використання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-50
PDF

Посилання

Радченко М.А. Особливості відображення е-грошей в обліку. Науковий вісник Ужгородського ун-ту. 2015. № 45 (том 2). С. 121–124.

Батракова Т.І. Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 7. С. 702–706.

Мокієнко Т.В. Електронні гроші: сутність, класифікація та облікове обстеження. Ефективна економіка. 2019. № 6. С. 1–12.

Мельничук М.О. Віртуальна валюта як юридичний феном в електронній комерції. Науковий вісник Херсонського національного універистету. 2017. № 5. С. 106–108.

Черевко К.О. Віртуальні гроші в розрізі віртуального законодавства. Вісник кримінологічної асоціації України. Спецвипуск. 2019. С. 121–129.

Федорова Ю.В. Криптовалюти та їх місце у фінансовій системі. Економіка і суспільства. 2018. № 15. С. 771–774.

Закон України: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14?find=1&text=2000#Text (дата звернення: 28.12.2021).

Електронні гроші в Україні:аналітичний звіт. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Books/2012/3_Electronic_Money/E-money_report_APPROVED_2012-10-02_RED2.pdf (дата звернення: 28.12.2021).

Мельниченко О. В. Теоретичні засади електронних грошей. Бізнес інформ. 2013. № 8. С. 284–288.

Кравець Н. Електронні гроші як інноваційний платіжний інструмент для покращення стану розрахунків з клієнтами. Фінасова кредитна система та її вплив на розвиток інституту бухгалтерського обліку. 2014. № 3. С. 299–302.

Двуліт З.П. Криптовалюта: стан та тенденції розвитку. Економічні науки. 2019. № 1. С. 10–13.

Види майнінгу. Sravni.ru. URL: https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/majning/ (дата звернення: 28.12.2021).

Григоревська О.О. Особливості функціонування віртуальних криптовалют: економічний аспект. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2016. № 14. С. 760–764.

Radchenko M.A. (2015) Osoblyvosti vidobrazhennya e-groshej v obliku [Features of e-money in accounting]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University, vol. 45 (part 2), pp. 121–124.

Batrakova T.I. (2016) Problemy ta perspektyvy rozvytku elektronnyx groshej v Ukrayini [Problems and prospects for the development of electronic money in Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 7, pp. 702–706.

Mokiyenko T.V. (2019) Elektronni groshi: sutnist, klasyfikaciya ta oblikove obstezhennya [Electronic money: essence, classification and accounting survey]. Efficient economy, vol. 6, pp. 1–12.

Melnychuk M.O. (2017) Virtualna valyuta yak yurydychnyj fenom v elektronnij komerciyi [Virtual currency as a legal hair dryer in e-commerce]. Scientific Bulletin of Kherson National University, vol. 5, pp. 106–108.

Cherevko K.O. (2019) Virtualni groshi v rozrizi virtualnogo zakonodavstva [Virtual money in terms of virtual legislation]. Bulletin of the Criminological Association of Ukraine. Specia voll. pp. 121–129.

Fedorova Yu.V. (2018) Kryptovalyuty ta yix misce u finansovij systemi [Cryptocurrencies and their place in the financial system]. Economy and Society, vol. 15, pp.771–774.

Law of Ukraine: On payment systems and funds transfer in Ukraine. [Zakon Ukrayiny: Pro platizhni systemy ta perekaz koshtiv v Ukrayini]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14?find=1&text=2000#Text (accessed 28 December 2021).

Electronic money in Ukraine: analytical report. [Elektronni groshi v Ukrayini:analitychnyj zvit]. Available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Books/2012/3_Electronic_Money/E-money_report_APPROVED_2012-10-02_RED2.pdf (accessed 28 December 2021).

Melnychenko O.V. (2013) Teoretychni zasady elektronnyx groshej [Theoretical principles of electronic money]. Business inform, vol. 8, pp. 284–288.

Kravecz N. (2014) Elektronni groshi yak innovacijnyj platizhnyj instrument dlya pokrashhennya stanu rozraxunkiv z kliyentamy [Electronic money as an innovative payment tool to improve the status of payments to customers]. Financial credit system and its impact on the development of the institute of accounting, vol. 3, pp. 299–302.

Dvulit Z.P. (2019) Kryptovalyuta: stan ta tendenciyi rozvytku [Cryptocurrency: status and development trends]. Economic sciences, vol. 1, pp. 10–13.

Types of mining. [Vydy majningu]. Sravni.ru. (electronic forum). Available at: https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/majning/ (accessed 28 December 2021).

Grygorevska O.O. (2016) Osoblyvosti funkcionuvannya virtualnyx kryptovalyut: ekonomichnyj aspekt [Features of the functioning of virtual cryptocurrencies: the economic aspect]. Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlinsky, vol. 14, pp. 760–764.