КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОСОБЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
PDF

Ключові слова

класифікація кримінальних правопорушень
кримінальний проступок
нетяжкий злочин
тяжкий злочин
особливо тяжкий злочин

Як цитувати

Скок, О. (2021). КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ОСОБЛИВОЮ ЧАСТИНОЮ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Молодий вчений, 12 (100), 239-244. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-49

Анотація

В статті розглянуто кримінальні правопорушення, визначені ст. 12 Кримінального кодексу України. Проаналізовано всі розділи Особливої частини закону про кримінальну відповідальність та визначено співвідношення всіх кримінальних правопорушень. Окремо приділено увагу доктринальним основам класифікації кримінально караних діянь. Встановлено, які саме діяння переважають у розділах Особливої частини Кримінального кодексу України і, які, з них, належать до кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів. З урахуванням кількісного показника, визначено розділи Особливої частини Кримінального кодексу України, які містять найбільшу та найменшу кількість окремих категорій кримінальних правопорушень. В результаті ґрунтовного аналізу, виявлено розділи Особливої частини Кримінального кодексу України, в яких відсутні кримінальні проступки, на основі чого сформовано відповідні висновки та пропозиції.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-49
PDF

Посилання

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. Харків : Вища шк., 1983. 129 с.

Кривоченко Л.М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2010. 120 с.

Соболь О.І. Класифікація злочинів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Дніпропетровськ, 2012. 200 с.

Гриненко І.О. Класифікація злочинів та її кримінально-правове значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2021. 21 с.

Скок О.С. Злочини невеликої тяжкості та питання кримінальної відповідальності : монографія. Харків : Право, 2017. 267 с.

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 року, № 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 25.10.2021).

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження інституту кримінальних проступків : проект Закону України від 28 лютого 2012 р., № 10 126. URL: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1148.6152.0 (дата звернення: 10.10.2021).

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків : проект Закону України від 3 березня 2012 р., № 10 146. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF7TU00A.html (дата звернення: 15.10.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України : проект Закону України від 16 квітня 2014 р., № 4 712. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG3MW00 (дата звернення: 20.10.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації положень Кримінального процесуального кодексу України : проект Закону України від 19 травня 2015 р., № 2 897. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55214 (дата звернення: 15.10.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : проект Закону України від 20 квітня 2018 р., № 7279-д. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7279-%D0%B4&skl=9 (дата звернення: 15.10.2021).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень : Закон України від 22 листопада 2018 р., № 2617-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text (дата звернення: 15.10.2021).

Krivochenko L.N. (1983) Klassifikaciya prestuplenij [Classification of crimes]. Harkov: Visha shk. (in Ukrainian)

Kryvochenko L.M. (2010) Klasyfikatsiia zlochyniv za stupenem tiazhkosti u Kryminalnomu kodeksi Ukrainy [Classification of crimes by severity in the Criminal Code of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter. (in Ukrainian)

Sobol O.I. (2012) Klasyfikatsiia zlochyniv [Classification of crimes]. Dnipropetrovsk. (in Ukrainian)

Hrynenko I.O. (2021) Klasyfikatsiia zlochyniv ta yii kryminalno-pravove znachennia [Classification of crimes and its criminal significance]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Skok O.S. (2017) Zlochyny nevelykoi tiazhkosti ta pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti [Minor crimes and issues of criminal responsibility]. Kharkiv. (in Ukrainian)

Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine : Law of Ukraine of April 5, 2001]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (accessed 25.10.2021)

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo zaprovadzhennia instytutu kryminalnykh prostupkiv [On Amendments to the Criminal Code of Ukraine on the Introduction of the Institute of Criminal Offenses: Draft Law of Ukraine of February 28, 2012]. Available at: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1148.6152.0 (accessed 10.10.2021)

Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy shchodo vvedennia instytutu kryminalnykh prostupkiv [On Amendments to the Criminal Code of Ukraine on the Introduction of the Institute of Criminal Offenses: Draft Law of Ukraine of March 3, 2012]. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF7TU00A.html (accessed 15.10.2021)

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo realizatsii polozhen Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Implementation of the Provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine: Draft Law of Ukraine of April 16, 2014]. Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG3MW00 (accessed 20.10.2021)

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo realizatsii polozhen Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Implementation of the Provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine: Draft Law of Ukraine of May 19, 2015]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc (accessed 15.10.2021)

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen [On amendments to some legislative acts of Ukraine to simplify the pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses: the draft Law of Ukraine of April 20, 2018]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=7279-%D0%B4&skl=9 (accessed 15.10.2021)

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehorii kryminalnykh pravoporushen [On amendments to some legislative acts of Ukraine to simplify the pre-trial investigation of certain categories of criminal offenses: Law of Ukraine of November 22, 2018]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text (accessed 15.10.2021)