ПОКАЗАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
PDF

Ключові слова

показання
доказ
джерела доказів
кримінальний процес
показання з чужих слів
допит

Як цитувати

Ільченко, О., & Сагайдак, В. (2021). ПОКАЗАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Молодий вчений, 12 (100), 235-238. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-48

Анотація

У зазначеній статті розглянуто поняття, особливості та сутність показання як джерела доказів у кримінальному процесі. Проаналізовано роль показань у кримінальному процесі, визначено прогалини та недоліки, які допускаються під час отримання показань у кримінальному провадженні. Встановлено основні обставини, принципи та умови оцінки показань судом у кримінальному процесі. Акцентовано увагу на порядку здійснення допиту осіб під час судового засідання. Викладено погляди вітчизняних науковців щодо інституту показань із чужих слів. На підставі наукового аналізу досліджень та праць сучасних вчених з’ясовано, що інститут показання із чужих слів є дуже суперечливим питанням, так як у науці кримінального-процесуального права відсутня одностайна думка щодо доцільності його використання у практичній діяльності.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-48
PDF

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України: станом на 4 жовтня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 23.11.2021)

Лушпієнко В. М. Оцінка показань свідка судом у кримінальному процесі України. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2017. № 2 (24). С. 200–202. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/2/48.pdf (дата звернення 23.11.2021)

Кримінальний кодекс України: станом на 4 жовтня 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення 23.11.2021)

Рогатинська Н. З. Характеристика показання як джерела доказів у кримінальному судочинстві. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 24. С. 118–120. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6810/1/ХАРАКТЕРИСТИКА%20ПОКАЗАННЯ%20ЯК%20ДЖЕРЕЛА%20ДОКАЗІВ.pdf (дата звернення 23.11.2021)

Коментар до статті 373. Примушування давати показання. URL: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/370.php (дата звернення 23.11.2021)

Шило О. Г. Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 1. С. 151–156. URL: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/1_2015_Shilo.pdf (дата звернення 23.11.2021)

Бабчинська Т. В. Встановлення допустимості показань з чужих слів у кримінальному провадженні. Правове життя сучасної України. 2020. № 3. С. 309–313. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13298/Бабчинська%20Т.%20В.%20Встановлення%20допустимості%20показань%20з%20чужих%20слів%20у%20кримінальному%20провадженні.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 23.11.2021)

Омельчук Л. В., Бичок Т. П. Показання із чужих слів як процесуальне джерело доказів. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4. С. 320–323. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/79.pdf (дата звернення 23.11.2021)

Гаврилюк Л. В. Правова регламентація показань з чужих слів у кримінальному процесі України. Кримінальне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку: 2021 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28 травня 2021 р. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 87–91. URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/19022/1/Крим%20проц_Матеріали%20%281%29.pdf#page=88 (дата звернення 23.11.2021)

Criminal Procedure Code of Ukraine: as of October 4, 2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text

Lushpienko V. M. (2017) Evaluation of witness testimony by a court in the criminal process of Ukraine. National Legal Journal: Theory and Practice, vol. 2 (24), pp. 200–202. Available at: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/2/48.pdf

Criminal Code of Ukraine: as of October 4, 2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Rohatynska N. Z. (2014) Characteristics of testimony as a source of evidence in criminal proceedings. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, vol. 24, pp. 118–120. Available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6810/1/ХАРАКТЕРИСТИКА%20ПОКАЗАННЯ%20ЯК%20ДЖЕРЕЛА%20ДОКАЗІВ.pdf

Commentary on Article 373. Forcing to testify. Available at: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/370.php

Shilo O. G. (2015) General characteristics of testimony as a procedural source of evidence in criminal proceedings. Bulletin of criminal proceedings, vol. 1, pp. 151–156. Available at: https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/1_2015_Shilo.pdf

Babchynska T. V. (2020) Establishment of admissibility of testimony from other people's words in criminal proceedings. Legal life of modern Ukraine, vol. 3, pp. 309–313. Available at: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/13298/Бабчинська%20Т.%20В.%20Встановлення%20допустимості%20показань%20з%20чужих%20слів%20у%20кримінальному%20провадженні.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Omelchuk L. V., Bychok T. P. (2020) Testimony from other people's words as a procedural source of evidence. Legal scientific electronic journal, vol. 4, pp. 320–323. Available at: http://www.lsej.org.ua/4_2020/79.pdf

Gavrilyuk L. V. (2021) Legal regulation of testimony from other people's words in the criminal process of Ukraine. Criminal proceedings: current status and prospects: 2021: materials All-Ukrainian. scientific-practical Conf., May 28, 2021. Kyiv: Nat. acad. internal Cases, 2021. pp. 87–91. Available at: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/19022/1/Крим%20проц_Материали%20%281%29.pdf#page=88