ДОКТРИНА «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА» ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
PDF

Ключові слова

доктрина «плодів отруєного дерева»
кримінальний процес
постанова Верховного Суду
Європейський суд з прав людини
недопустимий доказ

Як цитувати

Беспалько, І., & Верещака, Я. (2021). ДОКТРИНА «ПЛОДІВ ОТРУЄНОГО ДЕРЕВА» ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. Молодий вчений, 12 (100), 230-234. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-47

Анотація

У правовій доктрині дослідження недопустимості доказів у кримінальному провадженні одне із головних місць посідає доктрина «плодів отруєного дерева», тому у статті зосереджена увага на дослідженні особливостей застосування доктрини «плодів отруєного дерева» та її нормативного закріплення у чинному законодавстві. Судова практика України рясніє прикладами порушень норм кримінального процесуального законодавства за правилом «плодів отруєного дерева», тому авторами проведено аналіз національної практики застосування доктрини «плодів отруєного дерева» у кримінальних справах Верховним Судом. Також охарактеризовано особливості використання доктрини «плодів отруєного дерева» Європейським судом з прав людини та Верховним судом США у справах про визнання здобутих доказів та похідних від них недопустимими. Авторами визначено, що дана доктрина має неоднозначне значення та оцінку серед юристів романо-германської правової сім’ї. На основі проведеного дослідження авторами виокремлено переваги та недоліки застосування доктрини «плодів отруєного дерева».

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-47
PDF

Посилання

Кузьменко О. В., Герус Н. В., Карпюк І. С. Доктрина «плодів отруєного дерева» у кримінальній процесуальній діяльності. Juris Europensis Scientia. 2020. Вип. 4. С. 171–175.

Гузела М. В. Проблема визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні. Вісник Львівського університету. Сер. юридична. 2015. Вип. 61. С. 423–434.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 24.11.2021).

Постанова Верховного Суду від 13.11.2019 р. у справі № 1-07/07 (провадження № 13-36зво19). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85869105 (дата звернення: 24.11.2021).

Крет Г. Р. Застосування судами правила «плодів отруєного дерева» у контексті стандартів допустимості доказів. Роль інтеграційних процесів у формуванні національних правових систем: матеріали I Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції (м. Херсон, 10-11 квітня 2020 року): у 2-х т. Т. 2. Херсон: Херсонський державний університет, 2020. С. 231–234.

Постанова Верхавного Суду від 08.09.2021 р. у справі № 279/2578/18 (провадження № 51-2072км21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/9964-8270 (дата звернення: 25.11.2021).

Постанова Верховного Суду від 17.02.2021 р. у справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/9504-2547 (дата звернення: 25.11.2021).

Постанова Верховного Суду від 10.03.2021 р. у справі № 725/3504/16-к (провадження № 51-4264км20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/9553-3186 (дата звернення: 25.11.2021).

Яновська О. Г. Застосування доктрини «плодів отруєного дерева» при перегляді судових рішень за виключними обставинами. Кримінальний процес і криміналістика: виклики часу : зб. ст. за матеріалами наук.-практ. конф.з нагоди 20-річчя каф. кримінального процесу і криміналістики ЛНУ ім. І. Франка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. С. 213–219.

Постановление Европейского Суда по правам человека по делу «Аллан против Соединенного Королевства» от 5 ноября 2002 г. URL: http://base.garant.ru/59671779/#ixzz4fFKtmwWU (дата звернення: 26.11.2021).

Analysis of the 'Fruit of the Poisonous Tree' Doctrine. URL: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/law-of-evidence-the-fruit-of-the-poisonous-tree-law-essays.php#ftn5 (дата звернення: 26.11.2021).

Case of Schenk v. Switzerland No. 10862/84. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57572#{«itemid»: [«001- 57572»]} (дата звернення: 27.11.2021).

«Nix v. Williams» No. 82-1651.(1984). URL: https://supreme.jus-tia.com/cases/federal/us/467/431/case.html (дата звернення: 27.11.2021).

Kuzmenko O. V., Gerus N. V., Karpyuk I. S. (2020) Doktryna «plodiv otruienoho dereva» u kryminalnii protsesualnii diialnosti [The doctrine of the «fruits of the poisonous tree» in the criminal processual activity]. Juris Europensis Scientia. Vol. 4. P. 171–175.

Guzel M. V. (2015) Problema vyznannia dokaziv nedopustymymy u kryminalnomu provadzhenni [The Problem of Recognizing Evidence as Inadmissible in Criminal Proceedings]. Journal of the Lviv University. Ser. juridical. Vol. 61. P. 423–434.

Criminal Procedural Code of Ukraine: Code of Ukraine from June 13, 2012 No. 4651-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (last accessed: 24.11.2021).

Ruling of the Supreme Court of Justice of 13.11.2019 in case No. 1-07/07 (case No. 13-36zvo19). Available at: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85869105 (last accessed: 24.11.2021).

Kret G. R. (2020) Zastosuvannia sudamy pravyla «plodiv otruienoho dereva» u konteksti standartiv dopustymosti dokaziv [Application by courts of the rule of «fruits of the poisonous tree» in the context of standards of admissibility of evidence]. The Role of Integration Processes in the Formation of National Legal Systems: Proceedings of the I International Scientific and Practical Internet Conference (Kherson, 10-11 quat. 2020): in 2 vol. Т. 2. Kherson: Kherson State University. P. 231–234.

Ruling of the Supreme Court of Justice of 08.09.2021 in case No. 279/2578/18 (proceedings No. 51-2072km21). Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/9964-8270 (last accessed: 25.11.2021).

Resolution of the Supreme Court of Justice of 17.02.2021 in case No. 263/10353/16-k (case No. 51-4972km20). Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/9504-2547 (last accessed: 25.11.2021).

Decision of the Supreme Court of Justice of 10.03.2021 in case No. 725/3504/16-k (case No. 51-4264km20). Available at: https://reyestr.court.gov.ua/Review/9553-3186 (last accessed: 25.11.2021).

Yanovska O. G. (2020) Zastosuvannia doktryny «plodiv otruienoho dereva» pry perehliadi sudovykh rishen za vykliuchnymy obstavynamy [Application of the doctrine of «fruits of the poisonous tree» in reviewing court decisions in exceptional circumstances]. Criminal Procedure and Criminality: Critical Issues of the Age: collected articles based on the proceedings of the 20th Anniversary of the Department of Criminal Procedure and Criminality of the LNU named after I. Frank. Lviv: LNU. of I. Franko. P. 213–219.

Judgment of the European Court of Human Rights in the case Allan v. United Kingdom of November 5, 2002. Available at: http://base.garant.ru/59671779/#ixzz4fFKtmwWU (last accessed: 26.11.2021).

Analysis of the 'Fruit of the Poisonous Tree' Doctrine. Available at: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/constitutional-law/law-of-evidence-the-fruit-of-the-poisonous-tree-law-essays.php#ftn5 (last accessed: 26.11.2021).

Case of Schenk v. Switzerland No. 10862/84. Available at: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57572#{«itemid»: [«001-57572»]} (last accessed: 27.11.2021).

«Nix v. Williams» No. 82-1651.(1984). Available at: https://supreme.jus-tia.com/cases/federal/us/467/431/case.html (last accessed: 27.11.2021).