СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОБОТУ ПЕРЕКЛАДАЧА
PDF

Ключові слова

перекладацька діяльність
аудіовізуальний переклад
транскреація
аудіодискрипція
переклад

Як цитувати

Притиченко, Г. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОБОТУ ПЕРЕКЛАДАЧА. Молодий вчений, 12 (100), 222-225. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-45

Анотація

Ця стаття присвячена сучасним тенденціям у перекладознавстві, а саме появі нових видів перекладу на ринку перекладацьких послуг та особливостям роботи перекладача з урахуванням світових змін. На розвиток перекладацької сфери впливає вибухове зростання інформації, обсяг якої щороку подвоюється. Через збільшення міжнародних ринків, появою нових технологій змінюються і доповнюються різноманітні види перекладу, які впливають на умови здійснення перекладацької діяльності. Для будь-якого напрямку перекладу, фахівець повинен не тільки знати мову і розбиратися в матеріалі, але також зобов'язаний враховувати культурні, релігійні та діалектичні особливості цільової аудиторії, для якої призначений вихідний текст. Завдання перекладача полягає у тому, щоб не образити читача або слухача, правильно подати вихідний матеріал і зацікавити людину, яка потребує цієї інформації. Саме тому набувають поширення такі нові види перекладу як аудіовізуальний переклад, транскреація, аудіодискрипція. У статті розглянуті специфіка таких перекладів, а також їх важливість у діяльності перекладача.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-45
PDF

Посилання

Бахов І.С. Субтитрування у перекладі як інструмент формування професійної ідентичності перекладачів в умовах глобалізації. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2019. № 38 (1). С. 122–127.

Вергун Л.І. Транскреація як засіб міжкультурної комунікації. Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. С. 170–171.

Гамбье И. Перевод и переводоведение на перекрестке цифровых технологий. Вестник С.-Петерб. ун-та. Серия: Филология. Востоковедение. Журналистика. 2016. № 4. С. 56–74.

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Москва, 2001. 424 с.

Малёнова Е.Д. Креативные практики в переводе. Журнал СФУ: Гуманитарные науки. 2018. № 5. С. 775–786.

Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у спеціальному форматі. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-19#Text (дата звернення: 26.12.2021)

Сдобников В В. Новые тенденции в переводоведении. Казанский вестник молодых учёных. 2018. № 4. С. 72–79.

Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen / ed. by J. Díaz Cintas, G. Anderman. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009. 272 p.

Baker M. Routledge encyclopedia of translation studies / M. Baker. – London; New York: Routledge, 2003. – 654 p.

Newmark P. A Textbook of Translation. New York : Prentice Hall, 1998. P. 311.

Gambier Y. The Position of Audiovisual Translation Studies. The Routledge Handbook of Translation Studies. L. : Routledge, 2013. P. 45–59.

Bahov I.S. (2019) Subtytruvannya v perekladi yak instrument formuvannya profesijnoyi identychnosti perekladachiv v umovax globalizatsiyi [Subtitling as an instrument of forming translators’ professional identity]. International Humanities University Scientific Bulletin. Series: Philology, vol. 1, no. 38, pp. 122–127. (in Ukrainian)

Vergun L.I. (2016) Transkreatsiya yak zasib mizhkulturnoyi komunikatsiyi. Innovatsijni protsesy ekonomichnogo ta sotsialnokulturnogo rozvytku: vitchyznyanyj ta zarubizhnyj dosvid [Transcreation as a means of intercultural communication. Innovative processes of economic and socio-cultural development: domestic and foreign experience]. Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students. Ternopil: TNEU, pp. 170–171. (in Ukrainian)

Gambe I. (2016) Perevod i perevodovedenie na perekrestke tsifrovykh tekhnologiy [Translation and translation studies at the crossroads of digital communications]. Herald SpbGU. Series: Philology. Oriental Studies. Journalism, no. 4, pp. 56–74. (in Russian)

Komissarov V.N. (2001) Sovremennoe perevodovedenie [Modern translation studies]. Moscow, 424 p. (in Russian)

Malenova E.D. (2018) Kreativnye praktiki v perevode [Creative Practices in Translation]. Journal of the Siberian federal university: Humanities, no. 5, pp. 775–786. (in Russian)

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo rozshyrennia dostupu slipykh, osib z porushenniamy zoru ta osib z dysleksiieiu do tvoriv, vydanykh u spetsialnomu formati [On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Expansion of Access for the Blind, Visually Impaired and Persons with Dyslexia to Works Published in a Special Format]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927-19#Text (accessed: 26.12.2021) (in Ukrainian)

Sdobnikov V.V. (2018) Novye tendentsii v perevodovedenii [New trends in translation studies]. Kazan Bulletin of Young Scientists, no. 4, pp. 72–79. (in Russian)

Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen / ed. by J. Díaz Cintas, G. Anderman. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009. 272 p.

Baker M. Routledge encyclopedia of translation studies / M. Baker. – London; New York: Routledge, 2003. – 654 p.

Newmark P. A Textbook of Translation. New York : Prentice Hall, 1998. P. 311.

Gambier Y. The Position of Audiovisual Translation Studies. The Routledge Handbook of Translation Studies. L. : Routledge, 2013. P. 45–59.