ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ГАСТРОНОМІЧНИМ КОМПОНЕН-ТОМ У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АС-ПЕКТ
PDF

Ключові слова

гастрономія
фразеологія
фразеологічна одиниця
лінгвокультурологія
гастрономічна картина світу

Як цитувати

Мішукова, О., & Тєлкова, О. (2021). ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ГАСТРОНОМІЧНИМ КОМПОНЕН-ТОМ У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АС-ПЕКТ. Молодий вчений, 12 (100), 217-221. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-44

Анотація

У сучасних дослідників гастрономія викликає підвищений інтерес, оскільки є багатим джерелом національно-культурного досвіду народу, що осмислює навколишній світ через процеси зберігання, приготування та вживання їжі та напоїв. Їжа – це невід’ємна частина життя людини. Перш за все тому, що від неї залежить існування з біологічної точки зору. Проте, вона також є надзви-чайно важливим компонентом культури й, через це, джерелом образів та асоціацій, що знаходять відображення у мові, в тому числі у фразеології. Ре-зультатом такого переосмислення є фразеологічні одиниці з гастрономічним компонентом, оскільки вони – це культурно-зумовлене відображення карти-ни світу певного народу. Основою для таких асоціації та образів можуть слу-гувати різноманітні чинники: смакові властивості та зовнішній вигляд проду-ктів харчування, процес їх зберігання, приготування та вживання, а також пов’язані з ними як позитивні, так й негативні емоційні та сенсорні асоціації людини. Стійкий інтерес до вивчення національно-культурних особливостей фразеологічних одиниць з гастрономічним компонентом також підкреслю-ють численні дослідження, зроблені під різними точками зору та на матеріалі різних мов. Тим не менш, їх роль у складі сучасної іспанської мови все ще є недостатньо дослідженою. У нашому дослідженні ми розглядаємо фразеоло-гічні одиниці з гастрономічним компонентом саме на матеріалі сучасної іспа-нської мови. Для цього ми згрупували іспанські фразеологічні одиниці з урахуванням їх приналежності до різних фразеосемантичних груп. Це до-зволяє дослідити фразеологізми, спираючись як на їх універсальні властиво-сті, так й національну унікальність, яка вказує на специфічні особливості на-роду, його звичаї та уявлення про навколишній світ.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-44
PDF

Посилання

Василенко А. П., Рыбакина А. С. Немецкие и русские фразеологизмы о еде. Развитие науки и техники : механизм выбора и реализации приори-тетов : сборник статей Международной научно-практической конферен-ции (4 ноября 2018 г, г. Самара). Уфа : ОМЕГА САЙНС, 2018. С. 196–199.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. Мос-ква : Языки славянской культуры, 2001. 288 с.

Выговская К. Д. Фразеологический потенциал лексико-семантического поля «еда» в современном французском языке. Грани культуры : актуа-льные проблемы истории и современности : материалы XV научной кон-ференции с международным участием (16 ноября 2020 г.). Москва : Изда-тельский дом «ИМЦ», 2020. С. 214–217.

Ли Н. Б. Концепт «еда» в корейской языковой картине мира (на материале корейских фразеологических единиц). Актуальные проблемы востокове-дения : материалы IX Международной научно-практической конференции по востоковедению (г. Хабаровск, 20 марта 2020 года). Хабаровск, 2020. С. 80–85.

Ломакина О. В. Фразеология в тексте: функционирование и идиостиль: монография. Москва : РУДН, 2018. 344 с.

Склярова Н. Г., Косоножкина Л. В. Гастрономическая фразеология: линг-вистический и лингвокультурологический аспекты (на материале русского и английского языков). Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 2. С. 211–219.

Тєлкова О. В. Національно-культурна специфіка іспанських фразеологіч-них одиниць з гастрономічним компонентом. Молодий вчений. 2017. № 3 (43). С. 349–352.

Хмара В. В., Ястребова А. О. Особливості відтворення фразеологізмів з гастрономічним компонентом при перекладі. Розвиток філологічної науки в сучасному міжкультурному просторі : матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 24–25 квітня 2020 р.). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 86–88.

Шайдуллина Л. М. Сопоставительный анализ фразеологизмов «еда» в русском и китайском языках. Актуальные вопросы филологии, межкуль-турной коммуникации и лингводидактики : материалы конференции (Че-боксары, 29–30 апреля 2020 года). Чебоксары, 2020. С. 146–152.

Corpus del español del siglo XXI (CORPES). URL: https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi

Majić Mazul K. Idiomatic expressions associated with the domain FOOD in English and their counterparts in Croatian. Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2017. 44 p.

Negro I. Metaphor and Metonymy in Food Idioms. Languages. 2019. No 4(3):47. URL: https://www.mdpi.com/2226-471X/4/3/47/htm

Pinnavaia L. Food and Drink Idioms in English : “A Little Bit More Sugar and Lots of Spice”. Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2019. 235 p.

Refranero Multilingüe de Centro Virtual Cervantes. URL: https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Default.aspx

Xiaoxiao L. Las paremias de la alimentación y la gastronomía en Español : léxico y contenido metafórico : tesis doctoral. Tarragona, 2019. 321 p.

Vasylenko A. P., Rybakyna A. S. (2018) Nemetskye y russkye frazeolohyzmy o ede [German and Russian phraseology about food]. Development of science and technology: a mechanism for choosing and implementing priorities: Collection of articles of the International Scientific-Practical Conference (4 November 2018, Samara). Ufa: OMEGA SCIENCE. Pp. 196–199.

Vezhbickaya A. (2001) Ponimanie kultur cherez posredstvo klyuchevyh slov [Understanding cultures through keywords]. Moscow: Yazyki slavyanskoj kultury. 288 p.

Vygovskaya K. D. (2020) Frazeologicheskij potencial leksiko-semanticheskogo polya «eda» v sovremennom francuzskom yazyke [Phraseological potential of the lexical-semantic field “food” in modern French language]. Facets of culture: topical problems of history and modernity: Materials of the XV Scientific Conference with international participation (16 November 2020). Moscow: Izdatelskij dom “IMC”. Pp. 214–217.

Li N. B. (2020) Koncept «eda» v korejskoj yazykovoj kartine mira (na materiale korejskih frazeologicheskih edinic) [The concept of “food” in the Korean language picture of the world (based on Korean phraseological units)]. Actual problems of oriental studies: Materials of the IX International Scientific-Practical Conference on Oriental Studies (Habarovsk, 20 March 2020). Pp. 80–85.

Lomakina O. V. Frazeologiya v tekste: funkcionirovanie i idiostil: monografiya [Phraseology in the text: functioning and idiostyle: monograph]. Moscow: RUDN, 2018. 344 p.

Sklyarova N. G., Kosonozhkina L. V. (2019) Gastronomicheskaya frazeologiya: lingvisticheskij i lingvokulturologicheskij aspekty (na materiale russkogo i anglijskogo yazykov) [Gastronomic phraseology: linguistic and linguistic cultural aspects (based on the Russian and English languages)]. Humanities and social sciences. № 2. Pp. 211–219.

Tielkova O. V. (2017) Natsionalno-kulturna spetsyfika ispanskykh frazeolohichnykh odynyts z hastronomichnym komponentom [National and cultural specifics of Spanish phraseological units with a gastronomic component]. Young Scientist. № 3 (43). Pp. 349–352.

Khmara V. V, Yastrebova A. O. (2020) Osoblyvosti vidtvorennia frazeolohizmiv z hastronomichnym komponentom pry perekladi [Features of reproduction of phraseology with a gastronomic component at translation]. Development of philological science in the modern intercultural space: Materials of the II Scientific-Practical Conference (Mykolaiv, 24–25 April 2020). Kherson: Vydavnytstvo «Molodyi vchenyi». Pp. 86–88.

Shajdullina L. M. (2020) Sopostavitelnyj analiz frazeologizmov «eda» v russkom i kitajskom yazykah [Comparative analysis of phraseological units “food” in Russian and Chinese languages]. Current issues of philology, intercultural communication and linguodidactics: Conference materials (Cheboksary, 29–30 April 2020). Pp. 146–152.

Corpus del español del siglo XXI (CORPES). URL: https://www.rae.es/banco-de-datos/corpes-xxi

Majić Mazul K. Idiomatic expressions associated with the domain FOOD in English and their counterparts in Croatian. Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2017. 44 p.

Negro I. Metaphor and Metonymy in Food Idioms. Languages. 2019. No 4(3):47. URL: https://www.mdpi.com/2226-471X/4/3/47/htm

Pinnavaia L. Food and Drink Idioms in English: “A Little Bit More Sugar and Lots of Spice”. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019. 235 p.

Refranero Multilingüe de Centro Virtual Cervantes. URL: https://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Default.aspx

Xiaoxiao L. Las paremias de la alimentación y la gastronomía en español: léxico y contenido metafórico: tesis doctoral. Tarragona, 2019. 321 p.