ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЖА ЕРКЮ-ЛЯ ПУАРО ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ
PDF

Ключові слова

комп’ютерна лінгвістика
машинний переклад
системи штучного інтелекту
бібліотеки React
Node.js

Як цитувати

Карп, М., & Скорохода, В. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЖА ЕРКЮ-ЛЯ ПУАРО ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. Молодий вчений, 12 (100), 211-216. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-43

Анотація

Стаття присвячена дослідженню лінгвістичних особливостей фігур мовленнє-вого етикету Еркюля Пуаро, його висловів французькою, розглянуто специ-фіку перекладу детективного жанру літератури з використанням засобів комп’ютерної лінгвістики, оскільки питання та проблеми комп’ютерної лінг-вістики та автоматизованого машинного перекладу набувають актуальності через прискорення науково-технологічного прогресу в сучасному світі. Про-грами перекладу розробляються у відповідь на потреби користувачів в шви-дкому адекватному перекладі різної інформації, яка подана в електронному вигляді. В статті висвітлено головні завдання машинного перекладу, його переваги та недоліки, описано особливості застосування JavaScript-бібліотек React та Node.js для створення програмного продукту, а також процес ство-рення програми-перекладача.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-43
PDF

Посилання

Баранов О.М. Введення у прикладну лінгвістику. Москва, 2003.

Білецький А. Природна мова та знакові системи. 1976.

Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика : Підручник. Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. 188 с.

Перебийніс В.І. Традиційна та комп'ютерна лексикографія : Навч. посібник. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2009. 218 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.

Den-man J. Node.js. URL: https://whatis.techtarget.com/definition/Nodejs

Gergely D. Németh. Machine Translation: A Short Overview. 2019. URL: https://towardsdatascience.com/machine-translation-a-short-overview-91343ff39c9f

Hack Reactor. What is JavaScript used for? 2021. URL: https://www.hackreactor.com/blog/what-is-javascript-used-for

Megida D. What is JavaScript? A Definition of the JS Programming Language. 2021. URL: https://www.freecodecamp.org/news/what-is-javascript-definition-of-js/

What Is Machine Translation (MT)? URL: https://www.memsource.com/machine-translation/

Baranov O.M. (2003) Vvedennia u prykladnu linhvistyku [Introduc-tion to Applied Linguistics]. Moskva. (in Ukrainian)

Biletskyi A. (1976) Pryrodna mova ta znakovi systemy [Natural lan-guage and sign systems]. (in Ukrainian)

Karpilovska Ye.A. (2006) Vstup do prykladnoi linhvistyky: komp’iuterna linhvistyka: Pidruchnyk [Introduction to Applied Linguistics: Com-putational Linguistics]. Donetsk: TOV “Iuho-Vostok, Ltd”, 188 p. (in Ukrainian)

Perebyinis V.I. (2009) Tradytsiina ta kompiuterna leksykohrafiia: Navch. Posibnyk [Tradition and computer lexicography]. Kyiv: Vyd. tsentr KNLU, 218 p. (in Ukrainian)

Selivanova O. (2006) Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: terminological encyclopedia]. Poltava: Dov-killia-K, 716 p. (in Ukrainian)

Den-man J. (2012) Node.js. Available at: https://whatis.techtarget.com/definition/Nodejs (accessed 25.10.2021).

Gergely D. Németh. (2019) Machine Translation: A Short Overview. Available at: https://towardsdatascience.com/machine-translation-a-short-overview-91343ff39c9f (accessed 14.10.2021).

Hack Reactor (2021) What is JavaScript used for? Available at: URL:https://www.hackreactor.com/blog/what-is-javascript-used-for (accessed 05.11.2021).

Megida D. (2021) What is JavaScript? A Definition of the JS Pro-gramming Language. Available at: https://www.freecodecamp.org/news/what-is-javascript-definition-of-js/ (accessed 05.11.2021).

Memsource. What Is Machine Translation (MT)? Available at: https://www.memsource.com/machine-translation/ (accessed 20.09.2021).