ФУНКЦІЇ ФІГУР МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЖА ЕРКЮЛЯ ПУАРО У ДЕТЕКТИВАХ АГАТИ КРІСТІ
PDF

Ключові слова

мовленнєвий етикет
функції
детектив

Як цитувати

Карп, М., & Скорохода, В. (2021). ФУНКЦІЇ ФІГУР МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПЕРСОНАЖА ЕРКЮЛЯ ПУАРО У ДЕТЕКТИВАХ АГАТИ КРІСТІ. Молодий вчений, 12 (100), 202-210. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-42

Анотація

Cтаття присвячена аналізу елементів мовленнєвого етикету головного героя детективів Агати Крісті Еркюля Пуаро, застосовуючи функційний підхід, а також дослідженню національно-культурного фактору впливу на формуван-ня мовленнєвих навичок персонажа Еркюля Пуаро в художньому прозовому тексті та функційної специфіки базових фігур мовленнєвого етикету. Було опрацьовано такі твори англійської письменниці: “The mysterious affair at Styles”, “The Murder of Roger Ackroyd”, “Murder on the Orient Express”, “The ABC Murders”, “Death on the Nile”, “Hercule Poirot’s Christmas”, “Evil under the Sun”, “Five Little Pigs”, “After the Funeral”, “Curtain Poirot’s Last Case”. Аналізуючи функції фігур мовленнєвого етикету персонажа Еркюля Пуаро, ми зосередили свою увагу на функціях звертання, привітання та прощання. Можна виділити такі функції: конативна, фатична, соціально-регулятивна, вокативна, апелятивна, риторична, експресивна, стилістична.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-42
PDF

Посилання

Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі : монографія. Київ : Грамота, 2004. 304 с.

Вихованець І.Р. Звертання. Українська мова. Енциклопедія. Київ : Українська енциклопедія, 2000. С. 184–185.

Дем’янова Н.О. Лінгвістична структура та гендерні особливості звертань в українській та французькій мовах. Одеса, 2012.

Корольова А.В. Національно-культурні особливості інтимізова-них звертань в українському художньому мовленні (зіставний аспект). Нау-ковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8, Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). Київ : НПУ, 2009. Вип. 3: До 175-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова. С. 7–13.

Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. Су-ми : Сумський державний університет, 2011. 187 с.

Мельничук О.М. Український мовленнєвий етикет : синтаксично-стилістичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01. Чер-нівці, 2005. 22 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.

Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Ф. Синтаксис сучас-ної української мови. Проблемні питання. Київ : Вища школа, 1994.

Форманова С.В. Звертання як засіб вираження категорії адресата (на матеріалі повісті С. Процюка “Червона троянда, чорна троянда”). Мова і культура. Науковий щорічний журнал. Вип. 7.Т. 4.Ч. 2. “Лінгвокультуроло-гічна інтерпретація тексту”. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. С. 50–56.

Якобсон P.O. Избранные работы. Москва, 1985.

Ali M. In the kitchen / Monica Ali. London, Black Swan, 2010. 553 p.

Christe A. (1953). After the Funeral. 244 p.

Christe A. (1975). Curtain Poirot's Last Case. 224 p.

Christe A. (1937). Death on the Nile. 288 p.

Christe A. (1941). Evil under the Sun. 256 p.

Christe A. (1941). Five Little Pigs. 234 p.

Christe A. (1938). Hercule Poirot's Christmas. 256 p.

Christe A. (1934). Murder on the Orient Express. 274 p.

Christe A. (1936). The ABC Murders. 256 p.

Christe A. (1926). The Murder of Roger Ackroyd. 312 p.

Christe A. (1920). The mysterious affair at Styles. 296 p.

Goffman E. (1971). Relations in public: Microstudies of the public order. New York: Basic Books.

Malinowski B. (1936). The problem of meaning in primitive languages. In C. K. Ogden & I. A. Richards (Eds.), The meaning of meaning London: Kegan Paul. pp. 296–336.

Wei L. (2010). The functions and use of greetings. Canadian Social Science, 6(4), 56–62.

Bekhta I.A. (2004) Dyskurs naratora v anglomovnij prozi [Narrator’s discourse in English prose]. Kyiv: Gramota, 304 p. (in Ukrainian)

Vyxovanecz I.R. (2000) Zvertannya [Appeal] I.R. Vyxovanecz. Ukrayinska mova [Ukrainian language]. Kyiv: Ukrayinska encyklopediya, pp. 184–185. (in Ukrainian)

Dem'yanova N.O. (2012) Lingvistychna struktura ta genderni osoblyvosti zver-tan v ukrayinskij ta franczuzkij movakh [Linguistic structure and gender peculiarities of Ukrainian and French languages]. Odesa. (in Ukrainian)

Korolova A.V. (2009) Nacionalno-kulturni osoblyvosti intymizovanyx zvertan v ukrayinskomu xudozhnomu movlenni (zistavnyj aspekt) [National and cultural features of the intimate address in the Ukrainian artistic speech (comparative aspect)] Naukovyj chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriya 8, Filologichni nauky (movoznavstvo i literaturoznavstvo), vol. 3. Kyiv: NPU, pp. 7–13. (in Ukrainian)

Kosenko Yu.V. (2011) Osnovy teoriyi movnoyi komunikaciyi: [Fundamentals of the theory of language communication]. Teach manual. Sumy: Sumskyj derzhavnyj universytet, 187 p. (in Ukrainian)

Melnychuk O.M. (2005) Ukrayinskyj movlennyevyj etyket: syntaksychno-stylistychnyj aspect [Ukrainian speech etiquette: syntactic and stylistic aspect] Dissertation abstract. Chernivci, 22 p. (in Ukrainian)

Selivanova O. (2006) Suchasna lingvistyka: terminologichna encyklopediya [Modern linguistics: an encyclopedia of terminology]. Poltava: Dovkillya-K, 716 p. (in Ukrainian)

Slynko I.I., Gujvanyuk N.V., Kobylyanska M.F. (1994) Syntaksys suchasnoyi ukrayinskoyi movy. Problemni pytannya. [Syntax of the modern Ukrainian language. Problematic issues]. Kyiv: Vyshha shkola. (in Ukrainian)

Formanova S.V. (2004) Zvertannya yak zasib vyrazhennya kategoriyi adresata (na materiali povisti S. Procyuka “Chervona troyanda, chorna troyanda”) [Appeal as a means of expressing the category of the addressee (based on the story by S. Protsyuk “Red Rose, Black Rose”)] Mova i kultura. Naukovyj shhorichnyj zhurnal. vol. 7. no. 4. ch. 2. “Lingvokulturologichna interpretaciya tekstu”. Kyiv: Vy-davnychyj Dim Dmytra Burago, pp. 50–56. (in Ukrainian)

Yakobson P.O. (1985) Izbrannyye raboty [Selected works]. Moscow. (in Russian)

Ali M. (2010). In the kitchen. London: Black Swan, 553 p.

Christe A. (1953) After the Funeral, 244 p.

Christe A. (1975) Curtain Poirot’s Last Case, 224 p.

Christe A. (1937) Death on the Nile, 288 p.

Christe A. (1941) Evil under the Sun, 256 p.

Christe A. (1941) Five Little Pigs, 234 p.

Christe A. (1938) Hercule Poirot's Christmas, 256 p.

Christe A. (1934) Murder on the Orient Express, 274 p.

Christe A. (1936) The ABC Murders, 256 p.

Christe A. (1926) The Murder of Roger Ackroyd, 312 p.

Christe A. (1920) The mysterious affair at Styles, 296 p.

Goffman E. (1971) Relations in public: Microstudies of the public order. New York: Basic Books.

Malinowski B. (1936) The problem of meaning in primitive languages. In C. K. Ogden & I. A. Richards (eds.), London: Kegan Paul. pp. 296–336.

Wei L. (2010) The functions and use of greetings. Canadian Social Science, vol.6, no. 4, pp. 56–62.