ГРАФО-ФОНЕМНІ ТА ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У КРЕАТИВНОМУ БЛОКНОТІ КЕРІ СМІТ WRECK THIS JOURNAL
PDF

Ключові слова

креативний блокнот
графо-фонемні засоби виразності
графічні засоби виразності
графон
макросегментація
мікросегментація

Як цитувати

Карп, М., & Мільчановська, В. (2021). ГРАФО-ФОНЕМНІ ТА ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У КРЕАТИВНОМУ БЛОКНОТІ КЕРІ СМІТ WRECK THIS JOURNAL . Молодий вчений, 12 (100), 188-193. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-40

Анотація

У статті розглянуто графо-фонемні засоби у тексті креативного блокнота Кері Сміт WRECK THIS JOURNAL / ЗНИЩ ЦЕЙ ЩОДЕННИК, а саме графо-фонемні засоби виокремлення речення або його частини (розрядка, написання речення або його частини великими буквами, поєднання різних шрифтів, вживання багатокрапки) та графо-фонемні засоби виокремлення слова або словосполучення (винесення слова в окремий рядок, виокремлення слова або словосполучення іншим шрифтом, використання великих літер замість малих або навпаки, порушення правила написання слів). Також охарактеризовано графічні засоби у тексті креативного блокнота (використання заголовних букв, особливості шрифту, розташування тексту на сторінці, розподіл тексту на абзаци або строфи). Можна виділити такі функції графічних засобів, як емоційно-оцінна функція, функція посилення, привертання уваги читача.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-40
PDF

Посилання

Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка: стилистика декодирования. Москва : Просвещение, 1981. 295 с.

Баранов А.Н., Паршин П.Б. Воздействующий потенциал варьирования в сфере метаграфемики. Проблемы эффективности речевой коммуникации. Москва : ИНИОН, 1989. С. 41–115.

Воробьева О.П., Мороховский А.Н., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. Київ : Вища школа, 1984. 241 с.

Белзецький Р.С., Власюк А.І. Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів : підручник. Вінниця : ВНТУ, 2015. 95 с.

Карп М.А. Текстотвірні ознаки когезії та когерентності в англійських мультимодальних літературних казках (на матеріалі творчості Філіпа Арда) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Одеса, 2016. 22 с.

Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Москва : Просвещение, 1979. 327 с.

Мищенко Н.В. Графон как стилистический приём в современных печатных текстах. Вестник КрасГУ “Речевое общение” (Теоритические и прикладные аспекты речевого общение). Красноярск, 2006. Вып. 8–9 (16–17). С. 211–216.

Рецкер Я.И. Что же такое лексические трансформации? Москва : Международные отношения, 1980. С. 72–84.

Сміт К. Знищ цей щоденник. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. 224 с.

Smith K. Wreck this journal.N.- Y.: Penguin, 2013. 224 p.

Arnold I.V. (1981) Stilistika sovremennogo angliyskogo yazyka: stilistika dekodirovaniya [The stylistics of modern English: the stylistics of decoding]. Moscow: Prosveshchenie. (in Russian)

Baranov A.N., Parshin P.B. (1989) Vozdeystvuyushchiy potentsial var'irovaniya v sfere metagrafemiki [Influencing Potential of Variation in the field of Metagraphics]. Problemy effektivnosti rechevoy kommunikatsii, pp. 41–115. (in Russian)

Vorob'eva O.P., Morokhovskiy A.N., Likhosherst N.I., Timoshenko Z.V. (1984) Stilistika angliys’kogo yazyka [Stylistics of the English language]. Moscow: INION. (in Russian)

Belzetskyi R.S., Vlasiuk A.I. (2015). Osnovy redahuvannia, korektury ta verstky tekhnichnykh tekstiv [Basics of editing, proofreading and typesetting of technical texts]. Vіnnitsya: VNTU. (in Ukrainian)

Karp M.A. (2016) Tekstotvirni oznaky kohezii ta koherentnosti v anhliiskykh multymodalnykh literaturnykh kazkakh (na materiali tvorchosti Filipa Arda) [Textual features of cohesion and coherence in English multimodal literary fairy tales written by Philip Ardagh]. (Thesis for a Candidate Degree in Philology), Odessa. (in Ukrainian)

Kukharenko V.A. (1979) Interpretatsiya teksta [Text interpretation]. Moscow: Prosveshchenie. (in Russian)

Mishchenko N.V. (2006) Grafon kak stilisticheskiy priem v sovremennykh pechatnykh tekstakh [Grafon as a stylistic device in modern printed texts]. Rechevoe obshchenie, vol. 8–9 (16–17), pp. 211–216. (in Russian)

Retsker Ya.I. (1980) Chto zhe takoe leksicheskie transformatsii [What are lexical transformations?]. Moscow: International relations. (in Russian)

Smith K. (2013) Znyshch tsei shchodennyk [Wreck this journal]. Kharkіv: Klub Sіmeynogo Dozvіllya. (in Ukrainian)

Smith K. (2013) Wreck this journal. N.- Y.: Penguin.