СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНТАКСИСУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ БІЛЛА КЛІНТОНА
PDF

Ключові слова

політична промова
синтаксична модель реченння
інверсія
відокремлення членів речення
риторичні запитання

Як цитувати

Карп, М., & Буртник, А. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНТАКСИСУ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ БІЛЛА КЛІНТОНА. Молодий вчений, 12 (100), 183-187. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-39

Анотація

В цій роботі розглянута синтаксична модель речення зі зміною порядку компонентів: інверсія, відокремлення членів речення, вставне слово та транспозиція значення моделі речення: риторичні запитання на основі політичних промов Білла Клінтона. Предметом дослідження є семантичні структури синтаксичної організації англійськомовних політичних промов Білла Клінтона, зреалізовані в різних типах речень. Джерела пошуку матеріалів – книга Вільяма Джефферсона Клінтона “Промови президента Білла Клінтона”, яка налічує 37 промов політика. Простежити механізм здійснення впливу на масову свідомість можна, вивчаючи політичний дискурс, який в останні десятиліття став одним із популярних об’єктів дослідження не лише в лінгвістиці, а й в інших науках. Проаналізовані синтаксичні прийоми вказують на підвищення емоційності висловлювань та посилення уваги до сказаного мовцем.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-39
PDF

Посилання

Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. Київ : “Вища школа”, 1984. 179 с.

Осипова Н.П., Воднік В.Д., Клімова Г.П. Ораторське мистецтво : Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. cпец. Харків : Одіссей, 2006. 144 с.

Abdullatif A. Identification, description and interpretation of English rhetorical questions in political speeches. URL: https://www.iasj.net/iasj/download/5c412f5dc355d131

Clinton W.J. The Speeches of President Bill Clinton. Minneapolis: Filiquarian Publishing, 2015. 344 p.

Dijk T.A. What is Political Discourse Analysis? Belgian Journal of Linguistics. 1997. Vol. 11, № 1. P. 1–52.

The Nonverbal Communication of President Bill Clinton. The New Jersey Journal of Communication. 2009. Vol. 7, № 2. P. 190–205.

Morohovskiy A.N., Vorobeva O.P., Lihosherst N.I., Timoshenko Z.V. (1984) Stilistika angliyskogo yazyika [English Stylistics]. Kyiv: “Vischa shkola”, 179 p. (in Russian)

Osypova N.P., Vodnik V.D., Klimova H.P. (2006) Oratorske mystetstvo [Public Speaking]: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshch. navch. zakl. yuryd. cpets. Kharkiv: Odissei, 144 p. (in Ukrainian)

Abdullatif A. Identification, description and interpretation of English rhetorical questions in political speeches. Available at: https://www.iasj.net/iasj/download/5c412f5dc355d131

Clinton W.J. (2015) The Speeches of President Bill Clinton. Minneapolis: Filiquarian Publishing, 344 p.

Dijk T.A. (1997) What is Political Discourse Analysis? Belgian Journal of Linguistics. Vol. 11, no. 1. P. 1–52.

The Nonverbal Communication of President Bill Clinton (2009) The New Jersey Journal of Communication. Vol. 7, no. 2. P. 190–205.