ДИНАМІКА СИНТАКСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ БІЛЛА КЛІНТОНА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ
PDF

Ключові слова

редукція вихідної моделі
експансія
модель речення
синтаксична організація речень

Як цитувати

Карп, М., & Буртник, А. (2021). ДИНАМІКА СИНТАКСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ БІЛЛА КЛІНТОНА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Молодий вчений, 12 (100), 178-182. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-38

Анотація

У цій роботі розглянуто синтаксичні засоби та особливості політичних промов Білла Клінтона. Виділені відмінності у практичному використанні цих особливостей залежно від індивідуальних особливостей мови мовця. Об’єктом дослідження є структурно-семантичні моделі синтаксису речення в англійськомовних політичних промовах Білла Клінтона у їхній динаміці. Аналізуються вони щодо наявності редукції вихідної моделі речення: еліпсис, номінативні речення, умовчання, асиндетон, парцеляція; експансії вихідної моделі речення: повтор, перелічення, тавтологія, полісиндетон, паралельні синтаксичні конструкції. Основні функції цих засобів – привернути увагу до конкретних проблем, передати очікувану інформацію, посилити ефект висловлювання.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-38
PDF

Посилання

Колотілова Н.А. Риторика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 232 с.

Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. Київ : «Вища школа», 1984. 179 с.

Осипова Н.П., Воднік В.Д., Клімова Г.П. Ораторське мистецтво : Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. cпец. Харків : Одіссей, 2006. 144 с.

Clinton W.J. The Speeches of President Bill Clinton. Minneapolis: Filiquarian Publishing, 2015. 344 p.

Kolotilova N.A. (2007) Rytoryka [Rhetoric]: pidruchnyk. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 232 p. (in Ukrainian)

Morohovskiy A.N., Vorobeva O.P., Lihosherst N.I., Timoshenko Z.V. (1984) Stilistika angliyskogo yazyika [English Stylistics]. Kyiv: “Vischa shkola”, 179 p. (in Russian)

Osypova N.P., Vodnik V.D., Klimova H.P. (20060 Oratorske mystetstvo [Public Speaking]: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshch. navch. zakl. yuryd. cpets. Kharkiv: Odissei, 144 p. (in Ukrainian)

Clinton W.J. (2015) The Speeches of President Bill Clinton. Minneapolis: Filiquarian Publishing, 344 p. (in English)