МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

комунікація
невербальна комунікація
педагогічне спілкування
тривожність
професійно-педагогічна комунікація
педагогічний стандарт вчителя

Як цитувати

Якимович, Т., & Лехновська, Т. (2021). МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 12 (100), 174-177. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-37

Анотація

Досліджено теоретичні питання формування комунікації та методики формування комунікативних умінь у педагогів. Проведено експериментальне дослідження комунікації майбутніх педагогів. Труднощі в спілкуванні є однією зі складних педагогічних проблем. Цікавість до формування комунікативних якостей майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти зумовлена усвідомленням позитивного впливу, який мають зазначені прийоми на створення вільної та невимушеної атмосфери в групі, унаслідок чого відбувається послаблення комунікативних бар’єрів, зняття тих психічних захистів майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти, які складалися впродовж життя і проявляються при використанні рідної мови. В даний час метою оволодіння навичками мови введення в іншій сфері спілкування і участі в діалозі. Ця мета досягається шляхом формування здатності до крос-культурної комунікації. Точніше вчення, яке організоване на основі знань про комунікативний характер, спілкування, використовуючи всі необхідні для цього кошти і методи служать, для досягнення поставленої мети

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-37
PDF

Посилання

Дмитренко К.А. Сутність професійної комунікації у педагогічній освіті. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2012. № 7. С. 11–15.

Які компетентності, знання та вміння повинен мати вчитель початкових класів – затверджено перший в Україні професійний стандарт. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-kompetentnostiznannya-ta-vminnya-povinen-mati-vchitel-pochatkovihklasiv-zatverdzheno-pershij-v-ukrayini-profesijnijstandart

Паршук С.М., Круглова Н.С. Педагогічна комунікація як складова професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. 2015. № 5 (49). С. 318–325.

Касярум К.В. Комунікативні аспекти професійної діяльності викладача вищої школи : методичні рекомендації. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. 106 с.

Dmytrenko K.A. (2012) Sutnist profesiinoi komunikatsii u pedahohichnii osviti [The essence of professional communication in pedagogical education]. Naukovi zapysky. Seriia «Psykholoho-pedahohichni nauky», 7, 11–15.

Yaki kompetentnosti, znannia ta vminnia povynen maty vchytel pochatkovykh klasiv – zatverdzheno pershyi v Ukraini profesiinyi standart [What competencies, knowledge and skills should have an elementary school teacher – the first professional standard in Ukraine was approved]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/yaki-kompetentnostiznannya-ta-vminnya-povinen-mati-vchitel-pochatkovihklasiv-zatverdzheno-pershij-v-ukrayini-profesijnijstandart

Parshuk S.M., Kruhlova N.S. (2015) Pedahohichna komunikatsiia yak skladova profesiinoi identychnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly. [Pedagogical communication as a component of the professional identity of future teachers of elementary school]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii: naukovyi zhurnal, 5 (49), 318–325.

Kasiarum K.V. (2011) Komunikatyvni aspekty profesiinoi diialnosti vykladacha vyshchoi shkoly: metodychni rekomendatsii [Communicative aspects of professional activity of a higher school teacher: methodical recommendations]. Cherkasy: Vyd. vid. ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho.