ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖА ЯК ЧИННИК ЗМІНИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

інтернет-мережа
вища освіта
якість освіти
освітня політика
педагогіка онлайн-освіти

Як цитувати

Смолінська, О., & Ковалишин, А.-В. (2021). ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖА ЯК ЧИННИК ЗМІНИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Молодий вчений, 12 (100), 167-173. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-36

Анотація

У статті проаналізовано декілька аспектів впливу інтернет-мережі на вищу освіту. Це, насамперед, суттєва зміна її якісних показників, зокрема динамічності та гнучкості, що виявляються в наданні студентам змоги здобувати освіту і працювати водночас. Однак для істотних перетворень у вищій освіті у зв’язку із дією низки чинників, серед яких, крім упливу інтернет-мережі, є зміна у ставленні до особистості-носія освітніх цінностей, трансформований суспільний запит до результативності вищої освіти, важливим компонентом вважаємо зміну способів передавання інформації. Проблема ефективності використання інтернет-мережі в освіті, крім суто педагогічних, передбачає також необхідність комплексного розв’язання проблем освітньої та інформаційної політики держави, навчання викладачів.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-36
PDF

Посилання

Аламова І. З., Уграк М. І. Використання інтернет-технологій у навчальному процесі. Проблеми освіти та методика викладання у вищій школі. 2014. Т. 1, № 53. С. 374–379.

Балабанова Е. Е., Вакарев Е. С. Використання соціальних мереж у професійній діяльності викладача ВНЗ. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2013. Т. 3. С. 135–136. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3612/1/BALABANOVA.pdf.

Бужиков Р. П. Дидактичний потенціал Інтернет-технологій в сучасній системі освіти. Проблеми освіти: наук. збірник Інту інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України. 2011. Т. 66, № 2. С. 41–42.

Використання глобальної мережі Інтернет в освіті – ХI Хмурівські читання – кафедра ТіМСО. Кафедра теорії і методики середньої освіти – Комунальний заклад "Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського". URL: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-hlobalnoji-merezhi-internet-v-osviti/ (дата звернення: 16.12.2021).

Дементієвська Н.П. Освітня всеукраїнська Інтернет-мережа та телекомунікаційні проекти. Факультет інформатики. URL: https://fi.npu.edu.ua/zbirnyk-kosn/zbirnyk-2/2009-11-27-12-10-09507 (дата звернення: 16.12.2021).

Дущенко О., Мізюк В. Інтернет у навчальному процесі. Комп’ютерні технології та Інтернет в ін-формаційному суспільстві. Репозитарій ВНТУ. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4821/193-196.pdf?sequence=1.

Економічна правда. Більше 65% сіл не покриті широкосмуговим доступом до інтернету – Мінцифри. Економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/30/663522/ (дата звернення: 16.12.2021).

Ковалишин А.-В. В. Інтернет-мережа як новітній чинник розвитку вищої освіти : магістерська робота. Львів, 2021. 79 с.

Кращий хірург світу. Facebook. URL: https://www.facebook.com/watch/?v=807205520153536 (date of access: 16.12.2021).

Криштоф С. Д. Використання Інтернет-ресурсів для підвищення якості навчання дисциплін природно-математичного циклу в загальноосвітній школі. Наукові записки. Серія: Педагогіка. 2011. Т. 5. С. 134–137. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1671/1/Krushtof.pdf.

Литвинова С. Г., Тебенко О. В. Хмарні технології. Соціальне середовище програмування TouchDevelop. . Науково-методичний журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї». 2013. Т. 5. С. 26.

Назар М. М. Характерні особливості дистанційної освіти через мережу Інтернет. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/19596339.pdf.

Осадчий В. В. Передумови та технології створення освітніх інтернет-ресурсів. URL: https://refdb.ru/look/1553090.html.

Осадчий В. В. Соціальні інтернет-мережі як засіб дистанційного навчання. Університет менеджменту освіти - Університет менеджменту освіти. URL: http://umo.edu.ua/vipusk-7-20/osadchij-v-v-socialjni-internet-merezhi-jak-zasib-distancijnogho-nav-channja (дата звернення: 16.12.2021).

Скуловатова О. Інтернет-ресурси як психологічний фактор впливу на якість навчання. Вісник КНТЕУ. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/05/7.pdf (дата звернення: 16.12.2021).

Щербаков О. В., Щербина Г. А. Соціальна мережа для підтримки навчального процесу у ВНЗ. Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10099/soi_2012_8_41.pdf (дата звернення: 16.12.2021).

Яншина Т. А., Хован І. В. Науково-освітні мережі в інтернеті як освітнє середовище для обдарованих дітей та підлітків. Каталоги | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2013_7_10.pdf (дата звернення: 16.12.2021).

Яцишин А. В., Коваленко В. В. Використання електронних соціальних мереж для роботи з дітьми та молод-дю з особливими освітніми потребами. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2015. Т. 8, № 39. С. 32–38. URL: https://lib.iitta.gov.ua/10472/1/Otros_2015_8_9.pdf.

Aboagye E., Yawson J. A., Appiah K. N. COVID-19 and E-Learning: the Challenges of Students in Tertiary Institutions. Social Education Research. 2020. P. 109–115. URL: https://doi.org/10.37256/ser.122020422 (date of access: 16.12.2021).

ICT Facts and Figures 2017. International Telecommunication Union. URL: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf.

IESALC report analyzes the impacts of #COVID19 and offers recommendations to governments and institutions of higher education – UNESCO-IESALC. UNESCO-IESALC – UNESCO IESALC. URL: https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/04/13/iesalc-calls-on-states-to-ensure-the-right-to-higher-education-and-equal-opportunities-in-the-face-of-covid-19/ (date of access: 16.12.2021).

Interfax-Ukraine. За рік карантину кількість українських користувачів у соцмережах зросла на 7 млн і досягла 60% населення - GlobalLogic. Інтерфакс-Україна. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/730770.html (дата звернення: 16.12.2021).

Kentnor H. E. Distance education and the evolution of online learning in the United States; curriculum and teaching dialogue. Information Age Publishing, Charlotte. 2015. Vol. 17, no. 1-2. P. 21–34.

Online training. WHO | World Health Organization. URL: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/online-training (date of access: 16.12.2021).

Oфіційний Блоґ - Google Україна. URL: https://ukraine.googleblog.com/ (дата звернення: 16.12.2021).

Promoting Local Content Hosting to Develop the Internet Ecosystem - Internet Society. Internet Society. URL: http://www.internetsociety.org/doc/promoting-local-content-hosting-develop-internet-ecosystem (date of access: 16.12.2021).

Students’ Perception and Preference for Online Education in India During COVID -19 Pandemic / M. T et al. SSRN Electronic Journal. 2020. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.3596056 (date of access: 16.12.2021).

Teacher educators as gatekeepers: Preparing the next generation of teachers for technology integration in education / J. Tondeur et al. British Journal of Educational Technology. 2019. Vol. 50, no. 3. P. 1189–1209. URL: https://doi.org/10.1111/bjet.12748 (date of access: 16.12.2021).

Ülker D., Yılmaz Y. Learning Management Systems and Comparison of Open Source Learning Management Systems and Proprietary Learning Management Systems. Journal of Systems Integration. 2016. P. 18–24. URL: https://doi.org/10.20470/jsi.v7i2.255 (date of access: 16.12.2021).

WIDE Education Inequalities. World Inequality Database on Education - Home. URL: http://www.education-inequalities.org/ (date of access: 16.12.2021).

Alamova, I. Z., & Uhrak, M. I. (2014). Vykorystannia internet-tekhnolohii u navchalnomu protsesi. Problemy osvity ta metodyka vykladannia u vyshchii shkoli, 1(53), 374–379.

Balabanova, E. E., & Vakarev, E. S. (2013). Vykorystannia sotsialnykh merezh u profesiinii diialnosti vykladacha VNZ. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohika, 3, 135–136. Available at: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3612/1/BALABANOVA.pdf

Buzhykov, R. P. (2011). Dydaktychnyi potentsial Internet-tekhnolohii v suchasnii systemi osvity. Problemy osvity: nauk. zbirnyk Intu innovats. tekhnolohii i zmistu osvity MONMS Ukrainy, 66(2), 41–42.

Vykorystannia hlobalnoi merezhi Internet v osviti. Kafedra teorii i metodyky serednoi osvity – Komunalnyi zaklad "Kirovohradskyi oblasnyi instytut pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity imeni Vasylia Sukhomlynskoho". Available at: http://timso.koippo.kr.ua/hmura11/vykorystannya-hlobalnoji-merezhi-internet-v-osviti/

Dementiievska, N. P. Osvitnia vseukrainska Internet-merezha ta telekomunikatsiini proekty. Fakultet informatyky. Available at: https://fi.npu.edu.ua/zbirnyk-kosn/zbirnyk-2/2009-11-27-12-10-09507

Dushchenko, O., & Miziuk, V. Internet u navchalnomu protsesi. Kompiuterni tekhnolohii ta Internet v informatsiinomu suspilstvi. Repozytarii VNTU. Available at: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4821/193-196.pdf?sequence=1

Ekonomichna pravda. Bilshe 65% sil ne pokryti shyrokosmuhovym dostupom do internetu – Mintsyfry. Ekonomichna pravda. Available at: https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/30/663522/

Kovalyshyn, A.-V. V. (2021). Internet-merezha yak novitnii chynnyk rozvytku vyshchoi osvity [Неопубл. mahisterska robota]. LNUVMB.

Krashchyi khirurh svitu. Facebook. Available at: https://www.facebook.com/watch/?v=807205520153536

Kryshtof, S. D. (2011). Vykorystannia Internet-resursiv dlia pidvyshchennia yakosti navchannia dystsyplin pryrodno-matematychnoho tsyklu v zahalnoosvitnii shkoli. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohika, 5, 134–137. Available at: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1671/1/Krushtof.pdf

Lytvynova, S. H., & Tebenko, O. V. (2013). Khmarni tekhnolohii. Sotsialne seredovyshche prohramuvannia TouchDevelop. Naukovo-metodychnyi zhurnal «Kompiuter u shkoli ta simi», 5, 26.

Nazar, M. M. Kharakterni osoblyvosti dystantsiinoi osvity cherez merezhu Internet. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/19596339.pdf

Osadchyi, V. V. Peredumovy ta tekhnolohii stvorennia osvitnikh internet-resursiv. Available at: https://refdb.ru/look/1553090.html

Osadchyi, V. V. Sotsialni internet-merezhi yak zasib dystantsiinoho navchannia. Universytet menedzhmentu osvity – Universytet menedzhmentu osvity. Available at: http://umo.edu.ua/vipusk-7-20/osadchij-v-v-socialjni-internet-merezhi-jak-zasib-distancijnogho-nav-channja

Skulovatova, O. Internet-resursy yak psykholohichnyi faktor vplyvu na yakist navchannia. Visnyk KNTEU. Available at: http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/05/7.pdf

Shcherbakov, O. V., & Shcherbyna, H. A. Sotsialna merezha dlia pidtrymky navchalnoho protsesu u VNZ. Kharkivskyi natsionalnyi universytet Povitrianykh Syl im. I. Kozheduba. Available at: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/10099/soi_2012_8_41.pdf

Yanshyna, T. A., & Khovan, I. V. Naukovo-osvitni merezhi v interneti yak osvitnie seredovyshche dlia obdarovanykh ditei ta pidlitkiv. Katalohy | Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho. Available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Otros_2013_7_10.pdf

Yatsyshyn, A. V., & Kovalenko, V. V. Vykorystannia elektronnykh sotsialnykh merezh dlia roboty z ditmy ta molod-diu z osoblyvymy osvitnimy potrebamy. Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti, 8(39), 32–38. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/10472/1/Otros_2015_8_9.pdf

Aboagye, E., Yawson, J. A., & Appiah, K. N. (2020). COVID-19 and E-Learning: the Challenges of Students in Tertiary Institutions. Social Education Research, 109–115. DOI: https://doi.org/10.37256/ser.122020422

ICT Facts and Figures 2017. International Telecommunication Union. Available at: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf

IESALC report analyzes the impacts of #COVID19 and offers recommendations to governments and institutions of higher education – UNESCO-IESALC. UNESCO-IESALC. Available at: https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/04/13/iesalc-calls-on-states-to-ensure-the-right-to-higher-education-and-equal-opportunities-in-the-face-of-covid-19/

Interfax-Ukraine. Za rik karantynu kilkist ukrainskykh korystuvachiv u sotsmerezhakh zrosla na 7 mln i dosiahla 60% naselennia - GlobalLogic. Interfax-Ukraina. Available at: https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/730770.html

Kentnor, H. E. (2015). Distance education and the evolution of online learning in the United States; curriculum and teaching dialogue. Information Age Publishing, Charlotte, 17(1-2), 21–34.

Online training. WHO | World Health Organization. Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/online-training

Ofitsiinyi Blog – Google Ukraina. Google Ukraine. Available at: https://ukraine.googleblog.com/

Promoting Local Content Hosting to Develop the Internet Ecosystem – Internet Society. Internet Society. Available at: http://www.internetsociety.org/doc/promoting-local-content-hosting-develop-internet-ecosystem

Students’ Perception and Preference for Online Education in India During COVID -19 Pandemic. Digital Object Identifier System. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3596056

Tondeur, J., Scherer, R., Baran, E., Siddiq, F., Valtonen, T., & Sointu, E. (2019). Teacher educators as gatekeepers: Preparing the next generation of teachers for technology integration in education. British Journal of Educational Technology, 50(3), 1189–1209. DOI: https://doi.org/10.1111/bjet.12748

Ülker, D., & Yılmaz, Y. (2016). Learning Management Systems and Comparison of Open Source Learning Management Systems and Proprietary Learning Management Systems. Journal of Systems Integration, 18–24. DOI: https://doi.org/10.20470/jsi.v7i2.255

WIDE Education Inequalities. World Inequality Database on Education - Home. Available at: http://www.education-inequalities.org/