ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФУТБОЛЬНИХ ЗМІ В УКРАЇНІ
PDF

Ключові слова

мас-медіа
соціальні комунікації
засоби масової інформації
футбол
спорт

Як цитувати

Нечай, М. (2021). ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФУТБОЛЬНИХ ЗМІ В УКРАЇНІ. Молодий вчений, 12 (100), 161-166. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-35

Анотація

У сучасному світі футбол – явище унікальне. Набувши популярності в Англії в XIX ст., у ХХ-му він перетворився на глобальний феномен. Сьогодні футбол став одним із видів спорту, що поєднує ледь не все населення планети. У даній статті проведено ретроспективний аналіз розвитку української футбольної журналістики від самого початку (кінець ХІХ століття) і дотепер. Встановлено періоди розвитку футбольної журналістики на території України та досліджено їх особливості. Розглянуто футбольні та спортивні ЗМІ як унікальні явища, що в свою чергу вплинули на розвиток футболу на території України. В статті проведено пошук основних спортивних та футбольних видань, що існували на території України впродовж її історії. Проаналізовано канали комунікації сучасних футбольних ЗМІ та виділено найпопулярніші продукти, що утворилися завдяки розвитку науки і техніки.

https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-12-100-35
PDF

Посилання

Алексеев К.А. К проблеме периодизации истории спортивной журналистики в России. Санкт-Петербург, 2018. С. 175–185.

Алексеев К.А. Спортивная журналистика : учеб. для магистров. Москва, 2014. 427 с.

Войтик Е.А. Спортивная информация как понятие и ее роль в масс-медиа. Челябинск, 2011. С. 59–62.

Спортивная пресса как тип. Москва, 2009. URL: http://zhurnal.lib.ru/w/woronkow_p/sport_press.shtml

Зодоров А.И. Спортивная журналистика: слагаемые мастерства и жанровые особенности. Волгоград, 2016. С. 221–222.

Иванова А.А. Анализ существующих медиаформатов освещения результатов спортивно-массовых мероприятий и спорта высших достижений. Москва, 2018. С. 81–84.

Історія футболу. URL: https://sites.google.com/site/zzzfootballworldzzz/cto-takoe-futbol/istoria-sozdania

Кокорина Т.С. Cпортивные интернет-СМИ России: типологический анализ. Санкт-Петербург, 2017. С. 264–265.

Михайлов С.А., Мостов А.Г. Спортивная журналистика : Учеб. пособие. Санкт-Петербург, 2005. 396 с.

Сазонова Ю.О. Журнал «Красный спорт» (1922–1923) в історії спортивної преси УРСР 1920-х. Миколаїв, 2013. С. 95–101.

Сазонова Ю.О. Спортивна журналістика України : історія, еволюція, трансформація. Миколаїв, 2021. 276 с.

Сазонова Ю.О. Спортивна преса України : особливості становлення та сучасне функціонування : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.04. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. Київ, 2016. 17 с.

Alekseev K.A. (2018) K probleme periodizatsii istorii sportivnoy zhurnalistiki v Rossii [On the problem of periodization of the history of sports journalism in Russia]. St. Petersburg, pp. 175–185.

Alekseev K.A. (2014) Sportivnaya zhurnalistika: ucheb. dlya magistrov [Sports journalism: textbook. for masters]. Moscow, 427 p.

Vojtyk Е.А. (2011) Sportivnaya informatsiya kak ponyatie i ee rol v mass-media [Sports information as a concept and its role in the media.] Chelyabinsk, pp. 59–62.

Sportivnaya pressa kak tip [Sports press as a type]. Moscow, 2009. URL: http://zhurnal.lib.ru/w/woronkow_p/sport_press.shtml

Zodorov A.I. (2016) Sportivnaya zhurnalistika: slagaemyie masterstva i zhanrovyie osobennosti [Sports journalism: components of skills and genre features]. Volgograd, pp. 221–222.

Ivanova A.A. (2018) Analiz suschestvuyuschih mediaformatov osvescheniya rezultatov sportivno-massovyih meropriyatiy i sporta vyisshih dostizheniy [Analysis of the existing media formats of coverage of the results of sports events and sports of the highest achievements]. Moscow, pp. 81–84.

IstorIya futbolu [History of football]. URL: https://sites.google.com/site/zzzfootballworldzzz/cto-takoe-futbol/istoria-sozdania

Kokorina T.S. (2017) Sportivnyie internet-SMI Rossii: tipologicheskiy analiz [Sports online media in Russia: a typological analysis]. St. Petersburg, pp. 264–265.

Mikhailov S.A., Mostov A.G. (2005) Sportivnaya zhurnalistika: Ucheb. posobie [Sports Journalism: Textbook. Allowance]. St. Petersburg, 396 p.

Sazonova Yu.O. (2013) Zhurnal «Krasnyiy sport» (1922–1923) v istoriyi sportivnoyi presi URSR 1920-h [Krasny Sport magazine (1922–1923) in the history of the sports press of the USSR in the 1920s]. Mykolaiv, pp. 95–101.

Sazonova Yu.O. (2021) Sportivna zhurnalIstika Ukrayini: istoriya, evolyutsiya, transformatsiya [Sports journalism of Ukraine: history, evolution, transformation]. Mykolaiv, 276 p.

Sazonova Yu.O. (2016) Sportivna presa Ukrayini: osoblivosti stanovlennya ta suchasne funktsionuvannya [Sports press of Ukraine: features of formation and modern functioning]: author's ref. dis. ... cand. Sciences of Soc. communications: 27.00.04. Kyiv. nat. Univ. T. Shevchenko, Institute of Journalism. Kyiv, 17 p.